Türk Dili 1 Final 20. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yansıma kaynaklı ikilemelere örnektir?


Paldır küldür

Harıl harıl

Pisi pisine

Günlük güneşlik

Bitmez tükenmez


2.Soru

Birden çok sözcüğün cümle içinde tek işlevle kullanılacak şekilde bir araya getirilerek belirli kurallar içinde yan yana dizilmesinden oluşan yargısız dil birimleri aşağıdakilerden hangisidir?


Sözcük Öbeği

Tümce

Bileşik Tümce

Basit Tümce

Dolaylı Tümleç


3.Soru

‘Yabancı bir dili öğrenen insanların, yeni öğrendikleri dili ne kadar iyi konuşabilseler de kültürel farklılıklara dayalı engeller yaşadıkları ve iletişimde kültürel kaynaklı yanlış anlamaların gerçekleşebildiği belirtilmektedir’ ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Kültürlerin bazı kavramların konuşulmasına izin vermemesi
Dilin düşünceyi, toplumsal davranışları ve davranış örüntülerini belirlemesi
Farklı kültürlerden gelen insanların dil davranışları ve vücut dillerinde farklılıklar olması
Soyut ve somut kültür öğelerinin nesilden nesile aktarılması
Dilin kültürün varlığını ve devamlılığını sağlaması

4.Soru

Aşağıdaki içerisinde gönül sözcüğü geçen ifadelerden hangisi deyimdir?


gönül çekmek

gönül yolcusu

gönül bakıcısı

gönül koymak

gönlü gitmek


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dil ve kültürel davranışlar ve düşünme biçimleri arasındaki ilişkiyi tartışan meşhur kuramlardan biridir?


Whorf Hipotezi

Etkileşim kuramı

Yansıma kuramı

Tek köken kuramı

Ünlem kuramı


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Hint-Avrupa dilleri arasında yer almaz?


Germen dilleri

Kelt dilleri

İrani diller

Slav dilleri

Çin dilleri


7.Soru

"Bulunan bütün bu çözümler sadece tıbbın ve kimyanın zaferi değildir." cümlesinde yüklem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


değildir

zaferi değildir

kimyanın zaferi değildir

tıbbın ve kimyanın zaferi değildir

bugünkü tıbbın ve kimyanın zaferi değildir


8.Soru

Haberlerin, görüşlerin, düşüncelerin yayıldığı; ses ve görüntü dosyalarının paylaşıldığı ortama ne ad verilir?


Doğal medya

Sosyal medya

Sosyal alan

Tartışma platformu

İnternet kafe


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hakkında bir toplumun söz varlığı ögelerine bakılarak bilgi edinilemez? 


Hangi toplumlar ile ilişkili olduğu

Kültürel alanlar

Nüfus artış oranları

İnanç sistemleri

Dilin yaşadığı değişimler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde, belirlenen sözcüklere gelen ekler doğru ayrılmıştır?


Babaannemden kalan el-mas-lar-ı-mız-ı yeni gelinimize taktık.

Köye giderken yolda gördüğümüz gel-in-cik tarlaları, kıpkırmızıydı.

Geçen yılki tatilimizi, Kel-e-bek-ler Vadisi’nde geçirdik.

Dün geceki kavgada, yandaki evde oturan adamı su-ç-la-dı-lar.

Konser, öylesine gürültülüydü ki kulak-lar-ı-mız-ın zarı patladı.


11.Soru

Osmanlı Türkçesi olarak adlandırdığımız Türkçenin 16.yy'dan 20.yy'ın başlarına kadar olan dönemde, hangi yabancı dillerin dil bilgisi kuralları ve öğeleri dilimizin yapısına etki etmeye başlamıştır ?


Latince-Arapça

Farsça-Hintçe

İngilizce-Fransızca

Arapça-Hintçe

Farsça-Arapça


12.Soru

İkilemeler, dil çalışmalarında kapsamlı olarak ele alınan, tek sözcük gibi anlam ifade edecek biçimde kullanılan dil birliklerindendir. Alanda farklı isimlerle de anılırlar. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biridir?


Yineleme öbeği

İkilemeli deyim

İkilemeli ad

Yinelenen ad

İkiz ad


13.Soru

Birinci dil, asıl dil olarak nitelendirilen dil türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ana dil

Ölçünlü dil

Devlet dili

Resmi dil

Ana dili


14.Soru

1069'da yazılan, esas olarak Türkçeden Arapçaya bir sözlük olan, Türk kültürü ile ilgili bilgiler de veren, eser aşağıdakilerden hangisidir?


Atebetü’l-Hakâyık

Dîvân-ı Hikmet

Mukaddimetü’l-Edeb

Muînü’l-Mürîd

Kutadgu Bilig


15.Soru

İngilizcenin etkilediği dillerden biri olan Türkçenin kullanım alanlarıyla ilgili aşağıda verilen ikilemelerden hangisi yanlıştır?


Catering-Bilişim
Bestseller-Müzik
Printer-Bilişim
Ambiyans-Gündelik Hayat
Emergency-Sağlık Bilimleri

16.Soru

İkilemelerin kuruluşunda en fazla görev alan sözcük türü aşağıdakilerden hangisidir?


fiiller

özel isimler

cins isimler

zamirler

ünlemler


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürel ögelerden biri değildir? 


İleri teknoloji 
Dil 
Edebiyat 
Halk Dansları
Sanat 

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afroasya dil ailesinde yer alan dillerden biri değildir?


Sami dilleri

Çad dilleri

Kuşi dilleri

Tunguz dilleri

Omo dilleri


19.Soru

Bir sözcüğün temel anlamla ilişkili olarak edindiği bir başka anlama/kavrama ne isim verilmektedir?


Temel anlam
Yan anlam
Mecaz anlam
Terim
Karşıt anlam

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikilemelerin genel özellikleri arasında sayılmaz?


Ses benzerliklerinden kaynaklanan ses uygunluğu ve güzelliği vardır

İkilemeyi oluşturan sözcüklerin çoğunda, ön seste veya son seste ses benzerlikleri vardır

Bazen ses benzerliğine bağlı ritim son seste oluşturulur

Uzun süre yan yana kullanılarak kalıplaşmış, donuklaşmış sözlerdir

İkileme içerisindeki sözcükler tek başına kullanılacak bir anlam yüküne sahiptir