Türk Dili 1 Final 45. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece yapısı diğerlerinden farklıdır?


Kir

Sel

Var

Varlık

Sert


2.Soru

Bir dilin söz varlığının incelenmesi, o dili konuşan insanların tarihî macerasını ve hangi milletlerle ne tür ilişkilerde bulunduğunu ortaya koyacağı gibi milletin kültür ve düşünce dünyası ile kavramlar dünyasını da gözler önüne sermesine dilcilikte verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


manzum

ağız

Dil içi dünya görüşü

kavram

birleşik sözler


3.Soru

‘Evine gitmeden önce bana uğrasın.’ cümlesi anlamına göre hangi tür cümleye örnektir?


Olumlu cümle
Emir cümlesi
Ünlem cümlesi
Kurallı cümle
Basit cümle

4.Soru

Bir dilin ses dizgesinin bütününe ne ad verilir?


Ses bilgisi
Ses bilimi
Pragmatik
Sintaks
Sesbirim

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Türkçe sözlerde söyleyiş bozukluğu fazla görülmemektedir.
Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir.
Yazı dili daha durağandır oysa konuşma dili gelişime ve değişime açıktır.
Bir dilin işlenmişliğini ortaya koyan en önemli gösterge söz varlığıdır.
Gündelik hayatta kullanılan sözcük sayısı, o dilin genel söz varlığına göre düşüktür.

6.Soru

I. Sözcük öbekleri herhangi bir yargı bildirmez, ancak yine de anlamlı bir bütünlük gösterir. II. Sözcük öbekleri iki ve daha fazla sayıda sözcükten oluşabilir. III. İkiden fazla sözcükten oluşan öbeklerde iç içe geçmiş öbekler bulunabilir. IV. Çekim ekleri, sözcük öbeğinin son ögesine getirilir. V. Sözcük önekleri, cümlede tek bir öge gibi işlev görmezler, Yukarıdakilerden hangileri sözcük öbeklerinin özelliklerini ifade etmektedir?


I, II, V
II, III, V
I, II, III, IV
III, IV, V
I, II, III, IV, V

7.Soru

Toplumlar ve kültürler arasındaki ilişkiler, dillerin birbirini etkilemesinde daima belirleyici olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenleden biri olarak sayılmaz? 


Ticari ilişkiler 

Savaşlar 

İcat ve buluşlar 

İslamiyetin yayılması 

İnanç sistemleri 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi deyimler ile atasözleri için doğrudur?


Atasözleri yargı bildirirken deyimler bir gözlem ve tecrübenin sonucunda ortaya çıkmış ve zamanla herkesçe benimsenmiş bir yargıyı dile getirir.

Atasözleri daha çok benzetme, kıyaslama yoluyla bir durumu açıklar; deyimler ise bir durum veya olayı tecrübeye dayalı bir yargıya bağlamak amacıyla kullanılırlar.

Atasözleri de deyimler gibi kalıplaşmış ifadelerdir.

Deyimlerde kalıplaşma deyimlere göre daha sıkı iken; atasözlerindeki yer alan sözcükler başta, ortada ve sonda birtakım değişiklikler gösterebilirler.

Atasözleri amacı bir durumu ya da kavramı özel bir kalıp içinde çekici ve etkili bir anlatımla belirtmek iken deyimlerin öğüt verme, yol gösterme ya da tecrübe aktarma amacı güderler.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kısaltma öbeklerine örnek olarak verilebilir?


Murat Bey henüz gelmedi.
İyi kötü bu iş bitti.
Hanımeli ne güzel kokuyor.
Hepimiz olanlara bakakaldık.
Yükte hafif pahada ağır bir hediye al.

10.Soru

"Resmi beyaz perde üzerinde kımıldayan, kirpiğinin her teli bir ok gibi dikilmiş güzel kadının gözünden damla damla akan sahte gözyaşları, insanı derinden yaralıyordu."

Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?


Dolaylı tümleç

Nesne

Özne

Yüklem

Zarf Tümleci


11.Soru

Aşağıdaki ikilemelerle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Anlatım gücünü artırmak için kullanılmaz.

Deyimlere ikilemelere rastlanmaz.

İkilemelerde genellikle az heceli sözlük önce, çok heceli sözcük sonra gelir.

Özel adlardan oluşmuş ikileme yoktur.

Fiillerden ikileme oluşturulamaz.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'söz varlığı' yerine kullanılan terimlerden değildir?


söz dağarcığı

kelime haznesi

kelime kadrosu

kavram kadrosu

kelime serveti


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçe'nin söz varlığının çeşitli olmasının nedenlerinden biri değildir ?


Farklı coğrafyalarda çeşitli medeniyetler üretmiş bir dil olması

Pek çok eski medeniyet diline sözcük kazandırmamış olması

Çok erken devirlerde dallanıp budaklanarak lehçelere ayrılmış olması

Farklı coğrafyalara eserler armağan etmiş olması

Geçmişi çok eski tarihlere dayanıp yaşamını sürdüren bir dil olması


14.Soru

'Belki seviyordur da gösteremiyordur sevgisini'

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


basit cümle

sıralı cümle

Bağlı cümle

iç içe birleşik cümle

şartlı birleşik cümle


15.Soru

Türkçe, aşağıdaki hangi dil ailesine mensuptur?


Hint-Avrupa

Çin-Tibet

Ural-Altay

Bantu

Hami-Sami


16.Soru

Türk Dil Kurumunun 2011'de sanal ortamda kullanıma sunduğu Büyük Türkçe Sözlük’te yaklaşık kaç söz varlığı bulunmaktadır?


645.000

782.000

572.000

895.000

232.000


17.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bağlama öbeği bulunmaktadır? 


İpince, dal gibi bir çocuktu.

Çalışkan fakat hırslı bir kişiliği vardı. 

Yaşamak için çok güzel bir yer diye düşündü.

Bütün gün arabayla şehri gezdi.

Her şeyi bilmesine rağmen hiç sesini çıkarmadı.


18.Soru

Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Kavram

Mecaz

Soyutlama

Ağız

Deyim


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir dilin söz varlığını oluşturan unsurlardan değildir?


Deyimler
Atasözleri
Argolaşmış Sözler
İkilemeler
Kaba sözler

20.Soru

Bir dilin kollarından birinin yani bir lehçesinin bir ülke ya da bölge içerisinde küçük ses farklılıklarıyla birbirinden ayrılmasına ne denir? 


Argo

Ağız

Alkış

Kargış

Alıntı Söz