Türk Dili 1 Final 48. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

‘Öğretmenim, düşünce, evim, eğlence’ sözcüklerinin ne tür ek aldıkları sırayla aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Çekim, yapım, yapım, çekim ekleri

Yapım, çekim, yapım, çekim ekleri

Çekim, yapım, çekim, yapım ekleri

Çekim, çekim, çekim, yapım ekleri

Yapım, yapım, çekim, çekim ekleri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tamlayan-tamlanan ilişkisi bulunmayan sözcük öbeklerinden “birleşik eylem öbeği” grubuna girer?


Yapmadan

Gidedur

Elalem

Yavaş yavaş

Karagöz ile Hacıvat


3.Soru

Diller arasındaki etkileşim düşünüldüğünde aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur?


Toplumlar etkileşime girdiğinde diller de etkileşime girer.

Toplumlar etkileşime girse bile diller etkileşime girmez.

Toplumlar etkileşime girse bile yazı sistemleri değişmez.

Toplumlar etkileşime girse bile söz varlığı değişmez.

Toplumlar etkileşime girdiğinde saf diller bundan etkilenmez.


4.Soru

Türkçe'nin yapı bakımından eklemeli olması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?


Etkileşime girdiği dil sayısının artmasına

 Yeterli edebiyat ürününün ortaya çıkarılamamasına

Diğer dillerden kelimeler kullanılmasına

Yeni sözcük türetmenin kolaylığına

Ses uyumunun güçlü oluşuna


5.Soru

Birleşik sözler ve deyimler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Birleşik sözlerin bir kısmı bitişik yazılır, deyimler ise kesinlikle bitişik yazılmaz.

Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük arasına başka hiçbir ek giremezken deyimde girebilir.

Birleşik sözcüğü oluşturan iki sözcük de değiştirilemezken deyimi oluşturan sözcüklerden

biri bazen değiştirilebilir.

Deyimde de birleşik sözcükte de iki sözcük arasına soru edatı girebilir.

Deyimler derin anlama sahip yapılar iken birleşik sözcüklerin böyle bir özelliği yoktur.


6.Soru

I. Orhon Yazıtları'nda kullanılan dil son derece gelişmiştir.

II. Kurallı bir dil bilgisinin varlığı dikkati çeker.

III. Üslup son derece akıcı ve sürükleyicidir.

IV. Türk edebiyatında hitabet türünün ilk örneğidir.

Yukarıda Orhon Yazıtları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız IV

I ve II

II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


7.Soru

Aşağıdaki ikilemelerden hangisi kuruluş bakımından diğerlerinden farklıdır?


Baş başa

Güp güp

Oradan buradan

Pisi pisine

Dereden tepeden


8.Soru

Türk Dil Kurumu tarafından 2011 yılında yayımlanan on birinci baskı Türkçe Sözlüğe göre en çok sözcük alıntısı yapılan dil hangisidir?


Portekizce

Slavca

Arapça

Fransızca

Farsça


9.Soru

Türkçe yazılı metinlerde deyim kullanımını ilk olarak hangi metinlerde görüyoruz?


Hikâye- Ebu AliSina ve Ebu’l-Hars

Esrar-ı Hikmet

Orhun Yazıtları

Evliya Çelebi Seyahatnamesi

Manas Destanı


10.Soru

Tanzimat Fermanı ile birlikte Batı’ya yöneliş, Türkçenin söz varlığında hangi dilin etkisini başlatmıştır?


İtalyanca

Fransızca

Japonca

Almanca

İspanyolca


11.Soru

Toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha çok toplum dışı olarak algılanan ve damgalanmış grupların, toplumun diğer kesimlerinden ayrılmak veya gizlenmek içgüdüsüyle kendilerine sözcük ve deyimlerle oluşturdukları konuşma sistemine ne denir? 


Atasözü

İstiare

Mecaz-ı mürsel

Argo

Kargış


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Has Hacip tarafından yazılan önemli bir eserdir?


Kutadgu Bilig
Atebetü'l-Hakayık
Divanü Lügati't-Türk
Mukaddimetü'l-Edeb
Divan-ı Hikmet

13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde telgrafik konuşma örneği yer almaktadır?


Anne gel!   

Anne, baba!

Anne mama ver!

Anne, anne!

Anneeeee!


14.Soru

Bir dilin zenginliğini bize gösteren en önemli unsurlar aşağıdakilerden hangisidir?


Sözcük sayısının çokluğu.
O dili konuşan insan sayısının fazlalığı.
Dilin konuşulduğu coğrafyanın genişliği.
Dilin çesitli duygu, düşünce ve kavramları anlatabilme gücü ve dilin sözcük türetme ve soyutlama gücüdür.
Dilin lehçelerinin çokluğu.

15.Soru

"Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" atasözü hangi konuda öğüt vermektedir?


Bir çaba harcamadan yalnızca tatlı sözlerle oyalama tutumunu anlatır

Bir işi zora sokmanın yanlış olduğunu anlatır

Sağlık için yapılması gerekenleri anlatır

İklim olayları konusunda önlem alınması gerektiğini anlatır

Toplumsal yaşayış ve insan ilişkileri konusunda öğütler verir


16.Soru

I. Söz varlığı yalnızca bir sözcük dizisi değildir. II. Bir toplumun kültürüne ilişkin ilk bilgiler, söz varlığından elde edilebilir. III. Söz varlığı, toplumun konuştuğu dilin sözcüklerini, deyimlerini, hazır söz kalıplarını, atasözlerini kapsar. IV. Bir dilin söz varlığı, o dili konuşan toplumun dünya görüşünün göstergesidir. V. Söz varlığı, kültürün aynasıdır. Yukarıda söz varlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II, III
II, III, IV
I, II, III, IV
I, II, III, IV, V
II, III, IV, V

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bağlama öbeğidir?


Senin gibi

Sevgi Teyze

Ferhat ile Şirin

Hayata dair

Gözü açık


18.Soru

Türkçe'deki anlamı değişmeden önceki halleriyle atasözlerinin yer aldığı eser aşağıdakilerden hangisidir?


Mesnevi

Kutadgu Bilig

Garibname

Divanü Lügati’t-Türk

Atabetül Hakayık


19.Soru

Türkçenin ilk yazılı izlerine hangi tarihte rastlanır?


MÖ 4000

MÖ 3500

MÖ 3000

MÖ 2000

MÖ 1500


20.Soru

Bir sözcüğü veya kavramı kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma, metafor aşağıdaki terimlerden hangisine karşılık gelmektedir?


anlam

mecaz

eş anlam

zıt anlam

deyim