Türk Dili 2 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tarihsel Eleştiri ve Toplum Bilimsel Eleştiri hangi eleştiri türü içinde ele alınır?


Yapıta dönük eleştiri

Topluma dönük eleştiri

Sanatçıya dönük eleştiri

Çözümleyici eleştiri

Okura dönük eleştiri


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kompozisyonda ele alınan konuyla ilgili yanlış bir değerlenmedir ?


Çıkış noktasını herhangi bir olay belirleyebilir.
Bir özdeyiş, konunun merkezinde yer alabilir.
İstenilen her konu hakkında yazılabilir.
Çokça işlenen konulardan uzak durulur .
Konu, faklı açılardan incelenir.

3.Soru

Aşağıda yazarlarıyla verilen eserlerden hangisi özyaşamöyküsü/otobiyografi türüne ait bir eserdir?


Direktör Ali Bey- Seyahat Jurnali

Ahmet Refik-Kafkas Yollarında

Ömer Seyfettin- Ruzname

Sait Faik Abasıyanık- Semaver

Halikarnas Balıkçısı- Mavi Sürgün


4.Soru

Aşağıda yazarlarıyla beraber verilen eserlerden
hangisi Batı edebiyatında anı türünün ilk örnekleri
arasında gösterilmektedir?


Julius Sezar-Gallia Savaşı

J. J. Rouseau- İtiraflar

Victor Hugo-Gördüklerim

Verlaine-İtiraflar

Goethe- Genç Wertherin Acıları


5.Soru

Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesinden kaynaklanan yazım yanlışı yapılmıştır?


Fikir eserlerinin de telif kanununa tabii kılınması şarttır.

Bir ömür çalışıp da elde ettiklerimizi kısa vakit içinde yitirmemiz çok hazin!

Allah’a şükür, selden önce bütün çalışmalar kayıtlara geçmiş.

Bu işi niçin ona teklif etmiyorsunuz?

Bütün gün halk âşıklarının saz çalmalarını hayran hayran seyir ettik.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün büyük ünlü uyumuna uymayış nedeni diğerlerinden farklıdır?


İnsanlık onurunun ayaklar altına alındığını düşünüyordu.

Bütün odayı didik didik ettiği halde, çok sevdiği mavili kazağını bulamamıştı.

Masanın üstünde renk renk kalemler

Arabanın lastiklerinin inik olduğunu fark etmemişti bile.

Seninle meslektaşız demek, diye karşısındaki adamı uzun uzun süzdü.


7.Soru

Aşağıda verilen isimlerden hangisinin yazımı doğrudur?


Son gül

Genel kurmay

Yeni şehir

Açık öğretim Fakültesi

Osmaneli


8.Soru

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?


beşyüz bin

yemyeşil

gelmiş idi

hastaymış

1960’lı yıllar


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makale türünde yazı yazılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?


Makalede ele alınan konu bilimsel bir tarzda işlenmelidir.

Yazar savunduğu düşünceyi açık olarak yazmamalı ve dolaylı anlatımlara yer vermelidir.

Yazar savunduğu düşünceyi kanıtlayıcı belgelerden, örneklerden yararlanmalıdır.

Makalede öznel görüşlerden sakınılmalı ve nesnellik ön planda olmalıdır.

Makalede üçüncü tekil anlatım kullanılmalıdır.


10.Soru

Ayraç/Parantez ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Cümleyle doğrudan ilgisi olmayan açıklamalar ayraç içinde verilebilir.

Örnekler ayraç içinde gösterilebilir.

Olayların yaşandığı, eserlerin yazıldığı, basıldığı
tarih veya yer ayraç içinde verilir.

Eski dillere ait metinleri inceleyen bilimsel
çalışmalarda, metinde okunamayan yerler
hakkında yazarın bir tahmini varsa bunlar ayraç
içinde gösterilir.

Bilimsel yazılarda alıntının veya bilginin kaynağı
ayraç içinde gösterilebilir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur?


Cenevre’deki

Niyaziyle

Nene hatun

Dede korkut

Şeyh Galibin


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yabancı özel isimlerin dilimizde kullanımına göre doğru yazılmıştır?


Margaret Thatcher

Colombiya

Niece

Chaykovsky

Rio de Jeneryo


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kısaltmaya getirilen ekin yazılışı doğrudur?(TDK: Türk Dil Kurumu)


TDK'ye
TDK'ya
TDK'una
TDK'na
TDK'a

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde -ki eki veya bağlaç olan "ki"yle ilgili bir yazım yanlışı vardır?


Elimizdeki ile yetinmesini bilmemiz lazım.

Neye kızdığını söyle ki bileyim.

Sınır ötesi görevinde ki subaylardan haber alınamıyor.

Seninle anlaşabilmek de mümkün değil ki!

Farz et ki ben yokmuşum!


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ki yazımı yanlıştır?


Elimizdeki imkânları kullanmamakta neden direniyoruz?

Bizim de işimiz bu! Onlar unutacak, biz söyleyeceğiz ki cümle âlem duysun.

Sen zaten evde çalışıyorsun, senden önce gelebilmem mümkün değilki!

Elbette Avrupa ülkelerinde konuşulan Türkçe, Türkiye’dekinden farklı şartlar altında varlığını devam ettirmekte, kendine has kimi özellikler geliştirmektedir.

Derler ki binlerce işçi çalışmış bu köşkü yapmak için; şimdi hiçbirinin adı bilinmez.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuyu ana düşünceden ayıran özelliklerden biri değildir ?


Konu ortak, ana düşünce ise bireyseldir.
Konu bir düşüncenin sorgulanmasıyhla ortaya çıkar.
Ana düşünce yapılan sorgulamanın bir yanıtı niteliğindedir.
Ana düşünce yazarın konuya bakış açısını ortaya koyar.
Ana düşünce, konudan önce belirlenmelidir.

17.Soru

Paragrafla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?


Paragraflar satır başı yapılarak belirtilir.

Paragraf birkaç cümleden oluşabileceği gibi tek
cümlelik paragraflar da vardır.

Paragraf düzeni kompozisyonun düzeninden
farklıdır.

Bir düşünceden başka düşünceye geçerken
akıcılığa dikkat etmek paragraflar arası geçişleri
sağlar.

Paragraf bir düşüncenin ele alındığı, işlendiği,
örneklendirildiği, geliştirildiği ve sonuca
bağlandığı bir bütünlüktür.


18.Soru

Dil becerisini geliştiren en önemli etkinlik hangisidir?


Okuma

Yazma

Dinleme

Konuşma

Çizme


19.Soru

Şinasi, Namık Kemal ve Ziya Paşa hangi türün öncülerindendir?


Makale

Deneme

Fıkra

Eleştiri

Röportaj


20.Soru

Yazarın kendi eğilimleri doğrultusunda seçtiği herhangi bir konu hakkındaki görüşlerini, konuşma doğallığı içinde anlatan düşünce yazıları aşağıdaki türlerden hangisidir?


Fıkra

Söyleşi

Yaşam öyküsü

Öz yaşam öyküsü

Gezi yazısı