Uluslararası Satış Yönetimi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir soru sorulduğu zaman, cevaplayıcının o soruya cevap vermek için ne kadar süre beklediği ile ilgili olan duruma ne ad verilir?


Duruş

Fiziksel temas

Cevapların zamanlanması

Dokunma

İleitşim


2.Soru

"Ürünün özellikleri, müşteriye sağlayacağı faydalar, rakiplere göre üstünlükleri ve performansı hakkında bilgi verilmektedir. "

Açıklaması verilen uluslararası satış süreci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?


Görüşme ve ihtiyaç tespiti

Satışın kapanması

Satış sunumu

İtirazların karşılanması ve pazarlık

Satış sonrası izleme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri ilişkisel pazarlamanın temel bileşenlerindendir?

I. Bağlılık 

II. Empati 

III. Karşılıklılık

IV. Vaat


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


4.Soru

Aracılar ve onların müşterileriyle ilgilenen satış elemanları hangisidir?


Müşteri hizmetleri temsilcisi

Misyoner satış elemanları

Teknik uzmanlar

Uzman satışçılar

Üretici temsilcileri


5.Soru

Aşağıdaki uluslararası pazarlara giriş yöntemlerinden hangisinde işletme üretim faaliyetini kendi ülkesinde gerçekleştirir?


Doğrudan ihracat

Ortak girişim

Doğrudan yabancı yatırım

Satın alma

Sözleşmeli üretim


6.Soru

Bireyler kültürel yapıya bağlı olarak güzellik, lezzet, beğeni vb. unsurlara ilişkin bakış açısı geliştirebilmektedirler. Bu nedenle bir toplumda beğenilen ve güzel olarak değerlendirilen, bir başka toplumda tam tersi biçimde karşılık görebilmektedir. Bu, kültürün bileşenlerinin hangi kavramıyla açıklanabilir?


Estetik

Etnik kimlik

Din

Teknolojik gelişme ve küreselleşme

Dil ve iletişim


7.Soru

Dikkatin çekilmesi, ilginin uyandırılması, arzu etme ve eyleme geçirme basamaklarından oluşan satış sunumu yaklaşımı hangisidir? 


Etki-tepki yaklaşımı

Sorun çözme

Karma yaklaşım

İhtiyaç tatmini yaklaşımı

AIDA yaklaşımı


8.Soru

Bireyin o dili incelikleriyle, komik, eğlenceli, garip, belki de kaba yanlarıyla kısacası tüm gerçekleriyle bilmesi iletişimi kolaylaştırarak, daha doyurucu ve zevkli olmasını sağlayan dil kullanımına ne ad verilir?


Deyim kullanımı

Atasözü kullanımı

Matematiksel ifade

Tartışma dili

Yabancı kelime kullanımı


9.Soru

Pazara sunulan ürünün şekli, ambalajı, etiketi ve bunlarla ilgili renk düzenlemeler, kültüre bağlı olarak değişebilecek aşağıdaki unsurlardan hangisi ile ilişkilidir?


Din

Dil

Estetik

Küreselleşme

Değerler


10.Soru

Uluslararası pazarda satış elemanlarının gündelik tüketim pratiklerinden gelenekselleşmiş ritüellere kadar bir dizi eylemi içine alarak satış yapmasına yardımcı olacak beceri aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenme ve araştırma becerisi

Dinleme ve soru sorma becerisi

Kültürel uyum becerisi

Satış teknikleri ve pazarlık becerisi

Dil becerisi


11.Soru

İtalyanlar bir yemeği beğendiklerinde işaret parmaklarını yanaklarına sabitleyip “mmm” diye çevirirlerken Türkiye’de kullanılan mükemmel işareti orada rezalet anlamında kullanılmaktadır.

Yukarıdaki cümlede sözü edilen ifade aşağıdakilerden hangisi ile değerlendirilir?


Jest

Mimik

Gülme

Göz teması

Kaşların kaldırılması


12.Soru

(1) Birey, orijin kültüründe edindiği kültürel kimliğini ve değerlerini elinde tutabiliyor mu?

(2) Birey, daha baskın olan yeni kültür ile olumlu ilişkiler geliştirebiliyor mu?

Yukarıda verilen iki soruya da evet cevabını veren bir birey için hangi kültürleşme stratejisi geçerlidir?


Asimilasyon

Bütünleşme

Birleşme

Kültürel bozulma

Ayrılma


13.Soru

"...... insanoğlunun “Ben kimim?” sorusuna yanıt aramasıyla ortaya çıkan ve güncellenebilen bir olgu; .........ise  bireyin hangi etnik gruba üye olduğunu belirleyen ve üyesi bulunduğu etnik grubun ortak bir orijin, renk, dil, din gibi özelliklerini tanımlayan bir kavramdır."

Açıklaması verilen kavramlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kültür/Etnik kültür

Kimlik/Etnik kültür

Kültür/Etnik kimlik

Kimlik/ Etnik kimlik

Kültür/Biyografi


14.Soru

I.    Tüketicilerin ürün ve hizmetlerden yüksek kalite ve daha iyi performans beklemesi

II.   Küresel rekabetin hızlı bir biçimde dünyanın tamamına yayılması

III.  Daha iyi bir yaşam standardı için sosyal refahın artırılmaya çalışılması

IV.   Teknolojik gelişmeler doğrultusunda iletişim biçimlerinin değişmesi ve kolaylaşması

Yukarıdakilerden hangileri rekabeti oluşturan ve işletmeleri pazar odaklı olmaya yönlendiren sebeplerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlarda kültürel farklılıklara yönelik izlediği stratejilerden biri değildir?


İşletmenin pazarlama stratejilerinde değişikliğe gitmek

Pazarın kültürel değerlerini uzun vadede değiştirmek

Pazarın kültürel değerlerini gözardı etmek

Pazarın kültürel değerlerini işletmeye uygun hale getirmek

Hedef pazara girmekten vazgeçmek


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri işletmelerin uluslararası pazarlara girmesini sağlayan etkenlerdendir?

I. Uluslararası işletmelerin yerel pazarlara girerek tüketicilere kaliteli ve ucuz ürünler
sunması

II.Uluslararası pazarların yerel pazara göre daha fazla fırsat içermesi

III. Daha fazla müşteriye ulaşarak üretimde ölçek ekonomisi oluşturabilmek

IV.Tek bir pazarda faaliyet göstermenin getireceği risklerden kaçınma isteği


I,II,III

II,III,IV

I,III,IV

I,II,IV

I,II,III,IV


17.Soru

Kültürler arası müzakerelerde kullanılan etkili stratejiler ile ilgili yapılması gerekenlerden biri değildir?


Millî hassasiyetleri anlayın ve onları asla ihmal etmeyin.

Süreçle ilgili tüm detayları belirleyin.

Konuyu iyi öğrenin ve bu konuda hazırlık yapın.

Bilimsel ve rasyonel bakış açısıyla değil kendi bakış açınızla bakın

Rakibinizin esnekliğini değerlendirin ve onunla karşılaşacağınız engellerle yüzleşin


18.Soru

Bireyin hangi etnik gruba üye olduğunu belirleyen ve üyesi bulunduğu etnik grubun ortak bir orijin, renk, dil, din gibi özelliklerini tanımlayan kavrama ne denir?


Kültür

Etnik kimlik

Etnosentrizm

Din

Kültürleşme


19.Soru

Farklı bir kültürdeki grup ile temasa geçen birey, belli bir zaman içinde yeni grubun değerlerini ve fikirlerini öğrenecek ve kendi kültürel mirası ile ilgili algıladığı önem derecesine göre bu yeni fikir ve değerler kendi kültürünü etkileyebilecektir. Bireyin yaşadığı bu sürece ne ad verilir?


Etnosentrizm

İnançlar

Tutumlar

Estetik

Kültürleşme


20.Soru

Bir bilginin, bir oluşumun, sembol, simge, göstergeler ve davranışlar yoluyla aktarılıp anlamlandırılması sürecine ne ad verilir?


Gönderici

Kaynak

Kodlama

Kültürlerarasılık

İletişim