Uluslararası Satış Yönetimi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yüksek derecede yeni kültürü benimseyen ve orijin kültürünü düşük derecede devam ettiren bireylerde devam ettiren bireylerde hangi uyum stratejisi görülür?


Bütünleşme stratejisi

Asimilasyon

Ayrılma

Kültürel bozulma

Kültürleşme


2.Soru

Gönderilen mesaja karşı alıcının ne tür bir tepkide bulunduğunu ortaya koyan terime ne ad verilir?


Alıcı

Mesaj

Geribildirim

İletişim

Soru


3.Soru

Din, genel anlamda tüketici tutum ve davranışlarını etkilerken özelde aşağıdakilerden hangi seçeneği etkilemektedir?


Mobilya satın alma alışkanlığı

Okul araç gereci alma alışkanlığı

Otomotiv sektöründeki satın alma alışkanlıkları

Tekstil sektöründeki satın alma alışkanlıkları

Yiyecek satın alma alışkanlığı


4.Soru

Gönderici ile alıcının iletişim sürecini olumsuz etkileyen ve mesajın anlaşılmasını engelleyen, zorlayan ve etkisini azaltan unsurlara ne ad verilir?


Kodlama

Alıcı

Mesaj

Kaynak

Gürültü


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri sözsüz iletişimin unsurlarıdır?

I- Fiziksel görünüm

II- Zaman kullanımı

III- Cevapların zamanlaması

IV- Kişiler arası diyalog

V- Para kullanımı


I-II ve III

III, IV ve V

I, II ve IV

II ve V

III ve V


6.Soru

Ürün, hizmet veya faydanın uygun yer, zaman, kişi, yöntem ve bedel karşılığında satılması için gerçekleştirilen faaliyetler bütününe ne ad verilir?


Satış tutundurma

Satış süreci

Pazarlama

Satış gücü

Satış yönetimi


7.Soru

Pazarlama ve satışta, tüketicilerin tüketim eğilimlerini ya da hislerini yansıtan kavrama ne ad verilir?


Estetik

Etnosetrizm

Tutumlar

İnançlar

Teknolojik gelişmeler


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sürecinde deyimlerin kullanımıyla ilişkili olarak doğru bir davranıştır?


Deyimsel ifadeleri kullanmaktan kaçınmak gerekir.

Deyimleri çevirisine dikkat ederek kullanmak gerekir.

Yalnızca iş hayatındaki deyimler kullanılmalıdır.

Deyimler sadece samimi ortamlarda kullanılmalıdır.

Deyimler yalnızca daha düşük seviyedeki kişilerle iletişimde kullanılmalıdır.


9.Soru

Arap kültüründe selamlaşma ve konuşma yakın mesafede; Orta Doğu ve Akdeniz kültüründe insanlar birbirlerine dokunarak, yakın mesafede konuşmayı ve görüşmeyi tercih ederken bir İskandinavyalı veya Amerikalı için durum tam tersidir.

Yukarıdaki durum aşağıdaki sözsüz iletişim unsurlarından hangisi için bir örnek teşkil etmektedir?

 


Duruş

Fiziksel temas/Dokunma

Jestler

Mimikler

Kişilerarası mesafe


10.Soru

Aşağıdaki uluslararası pazarlara giriş yöntemlerinden hangisi sözleşmeye dayalı yöntemlerden biri değildir?


Doğrudan yabancı yatırım

Lisans anlaşması

Franchising

Anahtar teslim projeler

Sözleşmeli üretim


11.Soru

"Ürün veya hizmetin satın alınmasına yönelik tereddüt yaşayan müşterinin itirazın kaynağına yönelik bir açıklama yapmadığında ortaya çıkan itiraz biçimidir."

Potansiyel müşterilerde görülen ve yukarıda açıklaması verilen itiraz türü aşağıdakilerden hangisidir?


Gerçek itirazlar

Gizlenmiş itirazlar

Fiyat itirazları

Yavaşlatma itirazları

Spesifik itirazlar


12.Soru

Ürünlerin, hizmetlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, fikirlerin, kültürün ve bireylerin coğrafi sınırlar ötesine taşınmasına ne ad verilir


İhracat

Küreselleşme

İthalat

Mobil Pazar

Franchising


13.Soru

Hem orijin kültürünü hem de yeni kültürü düşük düzeyde devam ettiren ve benimseyen bireylerde aşağıdaki kültürleşme uyum stratejilerinden hangisi görülmektedir?


Asimilasyon stratejisi

Ayrılma stratejisi

Kültürel bozulma stratejisi

Uyum stratejisi

Bütünleşme stratejisi


14.Soru

"Japonlarda ve Hintlilerde söz verip yerine getirmemek olağan karşılanabilmektedir. Japonlarla iş yapan bir Amerikalı için ise bu çok anormal ve onur kırıcı bir durumdur. Yaptığı bir görüşmenin olumlu cevapla bittiğini sanan bir Amerikalı, bu konuda emin iken Japon Amerikalıya söz verdiğini hatırlamayacaktır." bu sorunlu durum kültürler arası müzakere sürecinin hangi ögesi ile açıklanabilir?


Bireysel/Kişisel Farklılıklar

Geçmiş Müzakere Deneyimi

Ulusal Kültürel Benzerlik

Görüşme Öncesi Beklentiler

Amaç Uyumluluk


15.Soru

Örgütsel Antropolog Geert Hofstede farklı ulusların kültürlerinin kaç farklı boyutta karşılaştırılabileceğini öne sürmüştür?


8

7

5

3

2


16.Soru

Satış gücü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşletmenin karşılaştığı finansal sonuçlardan yalnızca satış gücü sorumludur

Satış gücü işletmenin müşteriyle olan bağlantısıdır

Satış gücü, işletmenin sahip olduğu en değerli ve pahalı sermayedir

Satış gücü, belirli niteliklere sahip çalışanlardan oluşmaktadır

Satış gücü işletmenin pazarlama bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır


17.Soru

İletişim süreci, aşağıdakilerden hangisi ile işlerlik kazanır?


Niteliyici

Belirleyici

Dinleyici

Alıcı

Gönderici 


18.Soru

Bir lisans anlaşması genel itibarı ile aşağıdaki hangi hakkı içermez?


Kalite kontrol süreçleri

Pazarlama bilgisi ve süreçleri

Lisans bedeli ve yapısı

Kaliteli ürün üretilmesi

Teknoloji ve üretim bilgisi


19.Soru

"Bazı müşterilerin satın alma isteğinin az olduğu veya satın alma kararında tereddüt içerisinde kaldığı durumlarda uygulanabilecek satış kapatma yöntemidir."

Açıklaması verilen satış kapatma yöntemi aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Doğrudan Satış Kapatma

Gösterim Yoluyla Satış Kapatma

Müşteriye Özel Şartların Sunulduğu Satış Kapatma

Varsayımsal Satış Kapatma

Dolaylı Satış Kapatma


20.Soru

  • Farklı kültürlerin bilgi, görgü ve edinilmiş deneyimler
  • Düşünce biçimi, duygu ifade etme şekli, iletişim yaklaşımları ve grup oluşturma yöntemleri
  • Kod ve sembollerle ifade edilebilen aktarımının yapılması
  • Temel yapı taşları olarak kendine özgü bir dil, mitler, inançlar ve değerler gibi kültürel ögeler düzeyinde yaşanan etkileşim ve karşılaşmaların incelenmesi

Yukarıdaki unsurlar aşağıdaki kavramlardan hangisinin çerçevesini oluşturmaktadır?


Kültürlerarasılık

İletişim

Kültürlerarası müzakere

Yüksek bağlamlı kültür

Düşük bağlamlı kültür