Uluslararası Satış Yönetimi Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Satış sürecinde potansiyel müşteriler genelde kaç farklı itiraz türü geliştirmektedir?


6

5

4

3

2


2.Soru

Belirli bir bölge, zaman dilimi ve alanda bir firmanın ürün veya hizmetinin kullanım hakkını başka bir firmaya yasal izin dâhilinde vermesine ne denir?


Franchising

Sözleşmeli üretim

Ortak girişim

İthalat

İhracat


3.Soru

Aşağıdaki İşletmelerin Pazara Giriş Stratejilerini Etkileyen Faktörler eşleşmelerden hangisi doğru değildir?


Dışsal-Risk Düzeyi 

İçsel-Kontrol İhtiyacı

İçsel-İşletmenin esnek yapısı 

Dışsal-Uluslararası deneyim 

İçsel-işletmenin amaçları 


4.Soru

Kişi ana dilinden başka bir dilde konuşma yapılıyorsa potansiyel olarak üç konuda problemle karşılaşma ihtimali bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki şıkların hangisinde doğru verilmiştir?


• Sembol hatası
• Birden fazla anlamlı kelime kullanımı
• Deyim kullanımı

• Basit bir dikkatsizlik
• Birden fazla anlamlı kelime kullanımı
• Özet anlatım

• Basit bir dikkatsizlik
• Eş anlamlı kelimeler
• Deyim kullanımı

• Yabancı kelimeler
• Birden fazla anlamlı kelime kullanımı
• Deyim kullanımı

• Basit bir dikkatsizlik
• Birden fazla anlamlı kelime kullanımı
• Deyim kullanımı


5.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangileri yüksek bağlamlı kültür kavramına örnektir?

1. Suudi Arabistan

2. Japonya

3. Almanya

4. Amerika 

5. Mısır


1,3,4

2,4,5

1,4,5

1,2,5

3,4,5


6.Soru

Satış elemanı ve müşteri arasında güven, işbirliği ve uzun döneme yayılan ilişki kurmanın temelinde hangisi yatar?


Ucuz ürün temini

Sağlam ürün satışı

Ahlaki ilkeler

Kanuni hükümler

Denetleme kurumları


7.Soru

Genelde satış şubesinden farklı olarak bağımsız yönetime sahip olmakta ve uluslararası pazardaki satış faaliyetlerinde sorumluluk üstlenmekte olan bileşen hangisidir?


Ziyaretçi satış temsilcileri

Yurt dışı satış firmaları

Yurtdışı satış temsilcileri

Yurt içi satış temsilcileri

Özel satış şubeleri


8.Soru

Duygu ve düşünceleri ifade etmede yüz kaslarının harekete geçmesiyle yüzde belirgin hâle gelen hareketlere ne ad verilir?


Mimikler

Jestlet

Temas

Dokunma

Fiziksel görünüm


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi potansiyel müşterilerde gelişen itiraz türlerinden biridir?


Hızlandırma itirazları

Hasar itirazları

Açık itirazlar

Spesifik itirazlar

Süslü itirazlar


10.Soru

İletişim süreci, ... veya ... ile işlerlik kazanır.

Yukarıdaki boşluklar aşağıdaki kavramlardan hangileri ile doldurulmalıdır?


mekansal ortam - iletişimsel eylemler

gönderici - kaynak

süreklilik - akışkanlık

görsel unsurlar - sözel unsurlar

mesajı anlama - yorumlama


11.Soru

Fikirlerin karşıya iletilmesini sağlamak için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Cümle

İletişim

Sembol

Dil

Şözcük


12.Soru

Kültürün özellikleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Kültür, doğuştan gelen davranışlardır.

Sabittir, zamanla değişmez.

Gelişi güzel toplanmış görenek ve inançlardır.

Belli bir dönemi kapsar, süreklilik arz etmez.

Kültür bir soyutlamadır.


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel satış ve kitlesel pazarlama alanında pazarlık payının olduğu ve standart uygulamaların yapıldığı alandır?


Müşteri sayısı

Sipariş miktarı

Karmaşıklık

Bilgi ihtiyacı

Fiyat


14.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iş yaşamında karşılaşılan ahlaki sorunlara kaynaklık eden işletme içi faktörlerden birisidir?


Kâr etme amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi

Adalet mekânizmasının yavaş çalışması ve etkin olmaması

Toplumun ahlaki yapısının zedelenmesi

Bireylerin yaşam tarzının değişimiyle birlikte aşırı tüketime yönelim

Haksız kazanca yol açan uygulamaların artışıyla birlikte bireylerin daha kolay yoldan kazanma arzusu


15.Soru

....... belirli bir bölge, zaman dilimi ve alanda bir firmanın ürün veya hizmetinin kullanım hakkını başka bir firmaya yasal izin dahilinde vermesidir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Sözleşmeli Üretim

Yönetim Sözleşmeleri

Franchising

Ortak Girişim

Uluslararası Birleşme ve Satın Almalar


16.Soru

__________, bir ana dilden çeşitli sebeplerle koparak farklılaşan ses, yapı ve yazı farklılıklarını gösteren dil biçimleridir. Belirli bir ülkede konuşulan farklı diller olarak da tanımlanabilir.


Argo

Anadil

Lehçe

Konuşma dili

Deyim


17.Soru

Televizyon, radyo, İnternet ve mobil teknolojiler iletişim sürecinin hangi ayağını oluşturur?


Gönderici 

Kodlama

İletişim kanalı

Kod açma

Alıcı


18.Soru

Uluslararası satış sürecinde iki farklı ulusun, kültürel geçmişleri ve değerleri birbirine benzerse tarafların birbirlerini anlaması ve iş yapma olasılıkları daha yüksek olmaktadır.

Yukarıdaki durum müzakere öncesi hangi konu ile ilgilidir?


Güven

Amaç Uyumluluk

Bireysel/Kişisel Farklılıklar

Ulusal Kültürel Benzerlik

Geçmiş Müzakere Deneyimi


19.Soru

Yüksek derecede yeni kültürü benimseyen ve orijin kültürünü düşük derecede devam ettiren bireylerde görülen kültürleşme stratejisine ne ad verilir?


Kültürel Bozulma

Ayrılma

Bütünleşme

Birleştirme 

Asimilasyon


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kişisel satışın diğer pazarlama faaliyetlerine göre üstünlüklerindendir? 


Müşterilerin dikkat ve ilgisini yüksek tutmak mümkündür 

Müşterilerle birebir ilişki kurmak gerektiğinden belirli bir sürede az sayıda müşteriye ulaşılabilir

Her bir müşteri ile ilişki kurmanın maliyeti yüksektir

Uzun süreli ve sürekli müşteri ilişkileri geliştirme çabası satış gücünün planlanmasını zorlaştırabilmektedir

Bireylerarası iletişim sürecine dayandığı için müşterinin tepkisi anlık olarak belirlenemez