Uluslararası Satış Yönetimi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sözdizimsel açıdan kalıplaşmış ve anlamsal açıdan bir bütünlük oluşturan sözcükler topluluğu olarak tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Kişiler arası mesafe

Zaman kullanımı

Duruş

Deyim

Mimikler


2.Soru

Uluslararası pazarlar tarafından talep edilecek mal veya hizmetlerin özelliklerini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunludur?


Siyasi yapı

Ekonomik yapı

Eğitim yapısı

Coğrafi yapı

Maddi yapı


3.Soru

İç ve dış çevre analizi kapsamlı ve sistemli verilere dayalı bir çalışmayı gerektiren analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?


Sistemli analiz

Kesin analiz

Mutlak analiz

Sebep analizi

Durum analizi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama süreciyle doğrudan bağlantılı uygulamalar bütünü olarak değerlendirilebilir?


Pazarlama gücünün yönetimi

Satış gücünün yönetimi

Piyasa değeri

Borsa değeri

Alım gücünün değeri


5.Soru

Satış kotalarının oluşturulmasının nedenleri aşağıdaki hangi şıkta doğru verilmiştir?


• Performans hedeflerini oluşturmak,
• Performansı izlemek,
• Motivasyon oluşturmak,
• Satış gücüne ödeme esaslarını belirlemek

• Reklam çalışması yapmak,
• Performansı izlemek,
• Motivasyon oluşturmak,
• Satış gücüne ödeme esaslarını belirlemek

• Performans hedeflerini oluşturmak,
• Performansı izlemek,
• Satışı gerçekleştirmek,
• Satış gücüne ödeme esaslarını belirlemek

• Performans hedeflerini oluşturmak,
• Hasılatı toplamak,
• Motivasyon oluşturmak,
• Satış gücüne ödeme esaslarını belirlemek

• Performans hedeflerini oluşturmak,
• Performansı izlemek,
• Motivasyon oluşturmak,
• Denetimi sağlamak


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi yapıldıktan sonra yazılması gereken iş tanımının içermesi gereken konulardan biri değildir?


Satışı etkileyen çevresel faktörler

Satış elamanının görevleri ve sorumlulukları

İşin gerektirdiği zihinsel ve fiziksel özellikler

Müşteri türleri ve aranma sıklıklar

İşletmenin fiziksel özellikleri


7.Soru

İletişimde etkinlik sağlayabilmek için, içinde bulunulan toplumun aşağıdaki hangi yönünün  bilinmesi önemli yararlar sağlar?


Kültürel eğilimlerinin

Kültürel farklarının

Kültürel geçmişlerinin

Eğitim eğilimlerinin

Eğitim farklarının


8.Soru

Tedarik etme ve seçme sürecinde yapılan yanlış bir seçimin sonucunda aşağıdakilerden hangisinin olması beklenemez?


Satış aktivitelerinde performans düşer

Üst yönetim satış gücünü denetlemek için gereğinden fazla zaman harcar

Yüksek iş gücü devir oranı ile birlikte işe alım seçim ve süreci tekrarlanır

Müşterilerle uzun dönemli ilişkiler kurulur

Satış gücünün toplam performansı optimal düzeye ulaşamaz


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri gelişim süreci aşamalarından biridir?


Başlangıç evresi

Sinerjik

İkinci evre

Yakın evre

Uzak evre


10.Soru

Satış elemanı performans değerlendirme yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kuruluşlar kendileri için uygun yöntemi veya karma bir yöntem uyarlamasını belirleyebilirler.

Bugün, satış elemanı değerlemek amacı ile kullanılan çok sayıda yöntemlerden her biri diğerinin olumsuz yanlarını gidermek amacıyla geliştirilmiştir.

Günümüzde sadece klasik değerlendirme yönteminin kullanılması en önemli sınırlılıktır. 

Satış elemanı başarı değerleme yöntemleri genel olarak geleneksel yöntemler ve çağdaş yöntemler olmak üzere iki ayrı gruba ayrılarak incelenebilir.

Sıralama, derecelendirme, zorunlu dağılım, kritik olay yöntemi değerlendirme yöntemlerine verilecek başlıca örneklerdir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genel lisans haklarından biri değildir?


Teknoloji ve üretim bilgisi

 Ürün veya tesis tasarımı

Pazarlama bilgisi ve süreçleri

• Lisans bedeli ve yapısı

Franchising


12.Soru

___________, karşılıklı kişisel faaliyetlerin algılanmasında önemli bir belirleyicidir. İnsanın başka insanların karşısına mümkün olduğu kadar temiz, düzenli, ve iyi giyimli bir görünüm ile çıkması, kendisine ve çevresine olan saygısının bir göstergesi olarak düşünülmektedir.


Cevapların Zamanlaması

Zaman Kullanımı

Ses Özellikleri/Konuşma Kalıpları

Fiziksel Görünüm/Bakım

Duruş


13.Soru

Son dönem pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


"Ürün odaklı satış"

"veri tabanı kullanarak yapılan pazarlama"

“Müşteri odaklı pazarlama anlayışı”

“Ne üretirsem satarım anlayışıdır”

"Baskıcı satış ve yanıltıcı reklam"


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin satış gücü yönetimine, müşterilere ve yöneticilere sağladığı faydalarından biri değildir?


Yüksek satış performansı sağlar.

Firma politikaları daha iyi anlaşılır.

Daha etkin bir zaman yönetimi sağlar.

Yöneticiye daha fazla ihtiyaç duyulur.

Müşteri ilişkilerini geliştirir.


15.Soru

Müşteri ilişkileri yönetimi hangisiyle birlikte bir gelişim süreci geçirmiştir?


Satış

Karlılık

Kararlılık

Pazarlama

Küreselleşme


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Herzberg'in motivasyon sağlayan faktörlerinden biridir? 


Organizasyonda alt-üst arasındaki ilişkiler

Özel yasamdaki mutluluk düzeyi

Çalışma koşulları

Yükselme imkânlarının olması

İşletme politikası ve yönetimi


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi veri kaynaklarından biri değildir?


Sistemli gözlem

Yazılı materyaller

İşçi raporları

Doğrudan gözlem

Meslektaş raporları


18.Soru

Her müşteri alışkanlıklar, tercihler, kültürel yapı ve diğer müşterilerden farklılaşan yönleri ile birlikte ayrıntılı olarak tanınmalı ve hatırlanmalıdır ifadesi satış elemanının müşteri değeri oluşturmada kullanması gereken hangi aşama ile ilişkilidir?


Müşterileri tanılama

Kendini tanıtma

Farklılaştırma

Etklişim kurma

Kişiselleştirme


19.Soru

"Birçok açıdan, bir firmanın en değerli finansal varlığı ........ tabanıdır." ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Bütçe

Faiz

Müşteri

Yönetici

Satış elemanı


20.Soru

Uluslararası pazarlar tarafından talep edilecek mal veya hizmetlerin özelliklerini belirleyebilmek için aşağıdakilerden hangisinin dikkate alınması zorunludur?


Politik çevre

Ekonomik çevre

Kültürel çevre

Coğrafi çevre

İşbirliği çevresi