Uluslararası Satış Yönetimi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Satış elemanının yürüttüğü ilişkilerde müşteri değeri oluşturabilmesi için gerekli adımlardan biri değildir?


müşterileri tanılama (identifying)

farklılaştırma (differentiating)

etkileşim kurma (interaction)

kişiselleştirme (customizing)

izlenim (impression)


2.Soru

"Mterinin ürünü satın almasından sonraki süreçte destek vermektedirler. Müşterinin ihtiyaç duyduğunda ulaşabileceği ve olası sorunların çözümünde hizmet sağlamaktadırlar."

Yukarıda açılımı verilen görev tanımı aşağıdaki satış elemanı görevlerinden hangisini açıklamaktadır?


Müşteri hizmet temsilcisi

Satış destek hizmeti

Misyoner satış elemanları

Teknik uzmanlar

Üretici temsilcisi


3.Soru

Satış sürecinde müşteri ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması ve etkili satışın gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Ön hazırlık

Satış sonrası izleme

Satış sunumu

Satışın kapanması

İtirazların karşılanması ve pazarlık


4.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İlişkisel pazarlama, pazarlama etkinliklerini işletmenin pazar sunumuna olan talebin yönetilmesi için yerine getirilmesi gereken yönetsel eylemlerden biri olarak ele alır

Küreselleşme; ürünlerin, hizmetlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, fikirlerin, kültürün ve bireylerin coğrafi sınırlar ötesine taşınması olarak tanımlanabilir.

Küresel pazarlarda iş yapmanın temel zorluklarından biri her bir ülkenin farklı yasal mevzuatının bulunmasıdır

Ahlak kavramı bireylerin nasıl davranması gerektiğini tanımlayan ve değerlere göre oluşan yazılı olmayan kurallar ve standartlardır

Yatay doğrudan yabancı yatırımda işletme uluslararası pazarda kendi alanında üretim yapmaktadır


5.Soru

"Bireyler önceki kuşakların deneyimlerinden de yararlanarak topluma uyum sağlayabilir ve toplumsal yaşamlarını kolaylaştırabilirler."

Yukarıdaki açıklama aşağıdaki seçeneklerde verilen kültürel özellik türlerinden hangisi ile ilişkilidir? 


Kültür öğrenilen davranışlardır

Kültür ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır

Kültür devamlı olduğu kadar değişebilir

Kültür tarihidir ve süreklidir

Kültür bir soyutlamadır


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası pazarlarda seçilecek ortak yerel firma ile ilgili dikkat edilmesi gereken konulardan biri değildir


İşin nasıl yürütülmesi gerektiği ile ilgili benzer amaç ve değerlere sahip olmalıdır.

Yerel pazarda kültürel ve ekonomik koşullar konusunda bilgi sahibi olması gerekmektedir.

İşbirliği yapılacak ortağın hedef müşteri ile ilgili bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Ortaklık kazan/kazan stratejisi üzerine kurulmalıdır.

Temel ürün satınalımını kolaylaştıracak reklam ve promosyonları bilmesi gerekir.


7.Soru

Satışların yapısı aşağıdakilerden hangisine göre şekillendirilmektedir?


Belirlenen işçi potansiyeline

Belirlenen işçi sayısına

Belirlenen hedef kitleye

Başarılmak istenen faaliyetlere

Belirlenen müdür amacına


8.Soru

Satış yönetimi ve müşteri açısından satıcı ve alıcı ilişkisi değerlendirildiğinde birkaç faktöre dikkat edilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bu faktörlerdendir? 

I. sadakat

II. etkileşim

III. davranış değişikliği 

IV. sabır                       


I ve IV

I ve II

I II III

II ve III

sadace IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş yaşamında karşılaşılan ahlaki sorunlara kaynaklık eden işletme içindeki faktörlerden biridir?


Bireylerin yaşam tarzının değişimiyle birlikte aşırı tüketime yönelim

Adalet mekânizmasının yavaş çalışması ve etkin olmaması

Toplumun ahlaki yapısının zedelenmesi

Kâr etme amacının diğer sosyal sorumluluk amaçlarının önüne geçmesi

Kültürlerarası etkileşim ve kültürel değişimin hızlanması


10.Soru

Bir organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerinin ve karşılaştığı fırsatların ve tehlikelerin belirlenmesini sağlayan analize ne ad verilir?


ABC

SWOT 

Survey

Quota

EDI


11.Soru

Müşteri ilişkileri yönetiminde aşağıdakilerden hangisi önemli bir faktör değildir?


satış elemanlarına sorumluluk yükleme

müşteri ilişkilerini sahiplenme becerisi

değer yaratacak şeylerle müşteri memnuniyetini arttırma

her müşteriye değer verme

müşteri farklılıklarını belirleme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış sunumunda sıklıkla kullanılan yaklaşımlardan biri değildir?


Nitel yaklaşım

Karma yaklaşım

Etki-tepki yaklaşımı

Ürün özellikleri yaklaşımı

AIDA yaklaşımı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans değerlendirmenin satış elemanına olan faydalarından biridir?


Satış elemanının performansı ile ilgili daha yapıcı geribildirim verebilir.

Satış gücünün her üyesinden ne beklendiğini açıkça ifade edebilir.

Satış yöneticisi ile birlikte sürekli bir çevrim içinde gelişimini inceleyerek gelişim düzeyini öğrenir.

İşletme ve takım hedeflerinin kişisel hedeflere uyumunu sağlar.

Satış elemanının yeteneklerini en iyi şekilde kullanması yönünde rehberlik yapar.


14.Soru

Satış sürecinin ilk aşaması hangisidir?


Araştırma

Ön hazırlık

Satış sunumu

Görüşme ve ihtiyaç tespiti

Satış sonrası izleme


15.Soru

Firmanın girdilerini temin ettiği, üretim faaliyetinde bulunarak ürettiği mal ve hizmetleri müşterilerine sattığı çevre ne çevresi olarak adlandırılır? 


Demografik Çevre

Teknolojik Çevre

Sosyal/Kültürel Çevre

Ekonomik Çevre

İşbirliği çevresi 


16.Soru

İşe yönelik işçi davranışları, özel yetenek ve beceri, işi yerine getirmek için ihtiyaç duyulan kişisel özelliklere odaklanan iş analizi yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


İş odaklı yaklaşım

Kültür odaklı yaklaşım

İş gören odaklı yaklaşım

İş bilen odaklı yaklaşım

Beceri odaklı yaklaşım


17.Soru

İş planının temel olarak hazırlanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Firma yemeklerinin lezzetini arttırmak

Firma çalışanlarını mutlu etmek

Firmanın hedefine ulaşmasını sağlamak

Çalışanlarının maaşlarını arttırmak

Firmanın bünyesini büyütmek


18.Soru

Kaynağın fikir veya düşüncelerinin sembolik biçime dönüştürme işlevine ne denir?


Gönderici

Kaynak

Kodlama

Sembol

Stigma


19.Soru

Etkili bir misyon ifadesi aşağıdaki sorulardan hangisine gönderme yapmaz?


Müşterileriniz kimdir?

Kazancımız ne olmalıdır?

Pazarınız neresidir?

Müşterilerinizin ihtiyaçlarını giderecek şey nedir?

Yönetimin satış ile başarmak istediği şey nedir?


20.Soru

Firma dış çevre analizini gerçekleştirirken, derinlemesine kaç farklı çevre tanımlamasını dikkate almalıdır?


3

4

5

6

7