Yöneylem Araştırması 2 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Durum olasılık vektörü kararlı veya durağan (denge) duruma ne zaman ulaşır?


Durumların geçiş sayıları sonsuz sayıda arttığında

Durumların geçiş sayıları n>100 olduğunda

Durumların  geçiş sayıları sabitlendiğinde

Durumların geçiş sayıları -1, +1 değer aralığına ulaştığında 

Durumların geçiş sayıları n= 100 olduğunda


2.Soru

 1. Si durumundan Sj durumuna geçiş olasılıkları (n×n) boyutlu geçiş olasılığı matrisi (P) ile gösterilir.
 2. P matrisinin tüm elemanları pozitif değerlidir.
 3. P matrisinin her satırında yer alan olasılıkların toplamı bire eşittir.
 4. Geçiş olasılığı matrisinin her bir satırı olasılık vektörüdür.
 5. Geçiş matrisi de stokastik bir matristir.

Geçiş matrisine ilişkin yukarıda yer alan ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?


II

I ve III

II, III ve IV

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


3.Soru

En basit AHS yapısı kaç seviyeli bir hiyerarşiden oluşur?


3

4

5

1

2


4.Soru

 1. Pazarlama
 2. Yatırım
 3. İşgücü Planlaması
 4. Optimal Performans Politikalarının Belirlenmesi
 5. Alacak Hesaplarının Tahsili

Yukarıda verilen alanların hangilerinde karar durumlarında Markov zinciri bir yönetim aracı olarak kullanılabilir?


I ve II

I ve III

II, III ve IV

I, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kuyruk sistem maliyetlerine ilişkin yanlış bir ifadedir?


Kuyruk sisteminde 2 tür maliyet söz konusudur.
Kuyruk sisteminde oluşan maliyetlerinden bir tanesi bekleme maliyetidir.
Bekleme maliyeti müşterilerin hizmet almak için beklediklerinde oluşan maliyettir.
Servis maliyet ve bekleme maliyeti birbiri ile ters orantılıdır.
En iyi servis sağlama düzeyi servis maliyetinin en düşük olduğu noktada sağlanır.

6.Soru

Kritik yolun uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir?


Projenin minimum bitirilme süresi

Projedeki kritik faaliyetler toplamı

Projedeki şebeke ağının gücü

Projenin şebeke gösterimi

Projenin gecikme süresi


7.Soru

Asya nakliye firmasının yönetimi, gelecekte ve şimdiki pazar durumu hakkında, daha doğru sonuçlara varmak için tüm rakiplerine olan kazanım ve kayıp oranlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu bilginin elde edilmesi için yönetimin göstermesi gereken çabalardan biri olarak düşünülemez?


Gelecekteki rakiplerin pazar payı kaybetme olasılıklarından yola çıkarak kendi avantajlarını analiz etmek

Gelecekte sahip olunacak pazar payını tahmin etmek

Gelecekteki kendi pazar payını kaybetme ve kazanma oranları ile rakiplerinin pazar paylarını kazanma ve kaybetme oranlarını tahmin etmek

Satıcı güdüleme çabalarının, kendi pazar payının kazanılmasında ve kaybedilmesinde gerçek etkisinin ne olduğunu analiz etmek

Gelecekte elde edilecek veya edilemeyecek bazı pazar denge (sabit veya pazar payı düzeyini) payını tahmin etmek


8.Soru

Bir işin tamamlanması için zaman ve kaynak harcaması gerektiren harekete ne ad verilir?


Yol

Şebeke

Düğüm

Faaliyet

Bağlı şebeke


9.Soru

Bir şirketin ürettiği ürünlere olan yıllık talep 100.000 adettir. Bir ürünün birim satın alma maliyeti 15 TL ve birim ürünün bir yıl boyunca elde bulundurma maliyeti, 3TL’dir. Planlı stoksuzluğa izin verilen bu ürünün stoksuzluk maliyeti 1TL ve her siparişi için 4TL masraf yapılmaktadır. Şirketin yılda 300 gün çalıştığı kabul edildiğine göre şirketin toplam maliyeti ve maksimum stok seviyesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?


1.500.775TL; 258 ürün
1.500.775TL; 358 ürün
1.500.675TL; 258 ürün
1.500.775TL; 358 ürün
1.500.875TL; 358 ürün

10.Soru

I – Maksimum olasılık kriteri , II – Beklenen değer kriteri , III – Beklenen fırsat kaybı kriteri , IV – Eşit olabilirlik kriteri. Risk ortamında karar verirken yukarıdakilerden hangileri kullanılır?


I – II
I – III
II – III
I – II – III
I – II – III -IV

11.Soru

Kritik yol yönteminde faaliyetler için hangisi söylenemez?


Dalların yönü her zaman başlangıçtan bitişe doğru olduğundan oklar ile gösterilir.
Kullanılan oklar faaliyete karşılık gelir.
İki faaliyet bir olaydan başlayıp diğer bir olayda tamamlanamaz.
Kukla faaliyet uygun öncelikli göstermek için kullanılan hayali faaliyetlerdir.
Kukla faaliyetin süresi sıfırdan farklıdır.

12.Soru

I – Karar ağacı, bir problemin mantıksal yapısını gösteren akış şemasıdır , II – Karar ağacı, kök düğümü ve dallar olmak üzere iki kısımdan oluşur , III – Kök düğümü ağacın başlangıç noktasıdır , IV – Dallar düğümleri bağlayan çizgiler olup yanıtlanacak soruların akışını gösterir. Karar ağacı çizelgesi için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I – II
I – II – III
I – III -IV
II –III -IV
I – II – III -IV

13.Soru

Belirsizlik ortamında karar verme durumundaki karar vericinin kişisel iyimserlik derecesini kullandığı kriter aşağıdakilerden hangisidir?


İyimserlik kriteri
Kötümserlik kriteri
İyimserlik katsayı (Hurwicz) kriteri
Fırsat kaybı (Pişmanlık) kriteri
Eşit olabilirlik (Laplace) kriteri

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir turizm işletmesi, yemek hizmeti işini bir şirkete vermek istediğinde karara etki eden ölçütlerden biri değildir?


Fiyat

Catering işletmesinin imajı

Gıda güvenlik sistemi

Sunabileceği menünün zenginliği

İşletmenin yönetim şeması


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayımlama yönteminin kullanımındaki en büyük sıkıntılardan biridir?


İşlem yükünün fazla olması

Problem tanımlamada eksik kalması

Elde edilen çözümün uygun çözüm alanında olmaması

Birden fazla uygun çözüm alanında çalışması

Problem kapsamının belirsiz olması


16.Soru

Aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır?


Kümedeki herhangi bir durumdan küme dışında bir duruma ulaşılmasında etili olan kümeye kapalı küme denir

Kendisi dışındaki başka bir duruma geçişin hızlı olduğu durumlara yutucu durumlar adı verilir

Durum i’den durum j’ye  ve durum j’den durum i’ye geçiş halinde i geçici bir durumdur

Bir durum geçiciolara değerlendiriliyorsa ona tekrarlayan (yinelenen) durum denir

Durum i’den tekrar geri durum i’ye gelen tüm yolların uzaklığı dönem k’nın en küçük sayısı ile çarpılırsa durum i, k > 1 dönemi ile dönemseldir


17.Soru

f(x)=x3/3-x2+x fonksiyonunun birinci türevini sıfırlayan x değer(ler)i aşağıdakilerden hangisidir?


x01=1                   

x01=-1                 

x01=0                   x02=1

x01=0                   x02=-1

x01=-1                  x02=1


18.Soru

 1. Ayakkabı üreten bir atölyenin haftalık üretim planındaki ayakkabı adedi ve deri miktarı
 2. Masa üreten bir atölyenin aylık üretim planındaki üretilecek masa adedi ve ahşap malzeme miktarı
 3. Bir lojistik işletmesinin; kesme şeker ve toz şeker üretimi yapan müşterisinin, taşınmasını talep ettiği toplam ürünlerinin hafta içine dağıtım planı
 4. Bir lojistik işletmesinin; klima sensörü üreten müşterisinin, taşınmasını talep ettiği toplam ürünlerinin hafta içine dağıtım planı
 5. Bir okulda hangi dersin hangi derslikte yapılacağını gösteren haftalık ders çizelgesi

Yukarıda verilen örnek durumların hangilerinde karar modeli geliştirirken karma tamsayılı programlama söz konusu olabilir?


I ve II

III ve IV

IV ve V

I, II ve III

III, IV ve V


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikili karşılaştırmalar sırasında kullanılan temel ölçekte “orta derecede önemli” seviyesini gösterir?


9

5

7

3

1


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırması yaklaşımıyla problem çözümlemesi sürecinin bir adımı değildir?


Problemin disiplinler arası bir yaklaşımla ve bilimsel olmayan bir yaklaşımla belirlemek
Problemin çözümlenmesi için gerekli verilerin elde edilmesi ve sistemin analizi
Modelden çözüm elde edilmesi ve modelin geçerliliğinin sınanması
Modelin geliştirilmesi
Modelin uygulanması ve karar