Yöneylem Araştırması 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir zincirin ergodik olması için gereken durumu ifade etmektedir?


Zincirin dış etkenlerden kaynaklı zarara açık olması

Zincirde durağan döneme girilmesi

Zincirde yer alan çeşitli durumların dönemsel olması

Zincirde bütün durumlar yinelenen, dönemsel olmayan ve birbiriyle iletişimli  olması

Zincirin yönetim tarafından belirlenen zayıf yönlerinin olması


2.Soru

Bir marketin ödeme gişesinde her 10 dakikada 14 müşteriye hizmet verilmektedir. Kasiyer 10 dakikada 16 müşteriye hizmet verebilmektedir. Buna göre müşterilerin ödeme gişesinde geçirdikleri ortalama süre ne kadardır?


2 dak.
3 dak.
5 dak.
8 dak.
10 dak.

3.Soru

Bir bankanın müşteri temsilcisi, her 10 dakikada bir müşteriye hizmet vermektedir. Bu müşteri temsilcinin 8 saatte 32 müşteriye hizmet vermesi gerekiyor. Bu banka çalışanının bir günde ortalama ne kadar boş olma olasılığını belirleyiniz?


0,15
0,2
0,33
0,5
1

4.Soru

  1. Markov süreçleri ileride ortaya çıkması olası durumların gerçekleşme olasılıklarının, geçmiş verilere değil şu andaki verilerden yararlanılarak bulunduğu süreçlerdir.
  2. Markov süreçlerinin temel özelliği de belirli bir zaman diliminde çeşitli durumlarda bulunma ve bir durumdan diğer duruma geçiş olasılıklarını göz önüne almasıdır.
  3. Bir durumdan diğer duruma geçiş, sistemin daha önceki durumlarına bağlı olmayıp sadece bir önceki durumuna bağlıdır.
  4. Markov sürecinde, önceki durum dışında daha önceki durumların bilinmesine gerek yoktur.
  5. Markov özellikli bir sistemde, bir durumdan diğer bir duruma geçiş, sadece bir önceki duruma bağlı olan koşullu olasılıklar ile ifade edilir.

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri Markov özelliği kavramını açıklamaktadır?


I ve II

II ve V

I, II ve III

II, III, IV ve V

I, II, III, IV ve V


5.Soru

Bir stokastik süreç olarak şuandaki verilerden geleceğe dair öngörülerde bulunulmasını olası kılan sürece ne ad verilmektedir?


dnfkllc

sfmsla

Markov Süreci

eladjkv

kcjelş


6.Soru

I – Hurwicz tarafından geliştirilen iyimserlik derecesi alfa(α) ile ifade edilir , II – 0 ≤alfa(α) ≤ 1 arasında yer alır , III – alfa(α)=0 tamamen iyimserliği ifade eder , IV – alfa(α)=1 ise tam kötümserliği ifade eder.İyimserlik katsayı (Hurwics) kriteri için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I – II
I – III
II – III
I – II – III
I – II – III -IV

7.Soru

Tek bir gişe görevlisinin hizmet verdiği bilet gişesi hangi tür sistemlere örnek olarak verilebilir?


Tek kuyruk, paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Tek kuyruk, tek servis sistemi
Çoklu kuyruk, paralel düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Tek kuyruk, seri düzenlenmiş çoklu servis sistemi
Karma düzenlenmiş kuyruk ve servis sistemi

8.Soru

Aşağıdakilerin hangisi faaliyet zamanlarının sabit kabul edildiği deterministik bir yöntemdir?


Gantt şeması
PERT
CPM
Greedy
Laplace

9.Soru

Kendi dışındaki başka bir duruma geçiş olasılığı olmayan durumlara (yani pii = 1, pij =0   j≠1 ise) ne ad verilir?


Ulaşılabilir

İletişimli

Yutucu

Geçici

Yinelenen


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikili karşılaştırmalar sırasında kullanılan temel ölçekte “aşırı derecede önemli” seviyesini gösterir?


9

5

7

3

1


11.Soru

Bir firma, işçileri taşımak için 4 servis aracının hizmete verilmesini öngörüyor. Bu araçların ayda (30 gün) bir kez kontrol ve tamir edilmesi gerekmektedir. Tamir servisinde çalışan usta ortalama 2 günde bir aracın bakımı ve tamiri ile ilgilene biliyor. Buna göre ustanın boş kalma olasılığını belirleyiniz.


0,2569
0,1256
0,5642
0,7536
1

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikili karşılaştırma matrisi için sapmaların kabul edilebilir düzeyde olup olmadığı sınamak için kullanılır?


Tutarsızlık Oranı

Servis Oranı

Birim Oranı

Talep Oranı

Giriş Oranı


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar verme probleminin temel elemanlarından biridir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


Amaçlar

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Sorular

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Kayıtlar.

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Karar ortamı

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Belirsizlik durumu

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

14.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi karar ağaçlarına ilişkin yanlış bir ifadedir?


Olay düğümü daire ile gösterilir.
Olay düğümü karar vericinin kontrolündedir.
Dallar ağaçta çizgi ile gösterilir.
Getiriler karar ağacının bir elemanıdır.
Karar düğümünden çıkan dallar olanaklı bir seçeneği gösterir.

15.Soru

Karar vericinin her bir seçeneğin uygun getiri ile sonuçlanacağını kabul ettiği ve bu seçeneklerden en uygun getirili olanını seçtiği işleme ne ad verilir?

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.


İyimserlik kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Zamanlılık kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

 Uygunluk kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Aktarma kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

Süreklilik kriteri

To approve a single suggestion, mouse over it and click "✔"
Click the bubble to approve all of its suggestions.

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar analizi adımlarından biri değildir?


Tek seçenekli bir karar problemi tanımlamak
Karar problemini yapılandırmak
Yapılandırılan problemin çözüm yollarını tasarlamak
Olanaklı çözümleri tahmin etmek
Tahmin edilen olanaklı çözümleri kıyaslamak ve en iyisini seçmek

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sonlu sayıda seçeneğin ve hem nitel hem de nicel ölçütlerin yer aldığı karar problemlerinde seçeneklerin değerlendirilmesi için kullanılan çok ölçütlü bir karar verme tekniğidir?


AHP

Simplex

Model süreci

Talep süreci

Notasyon süreci


18.Soru

  1. Talep bilinmekte ve sabittir.
  2. Envanterden çekilen kalem miktarı aynı olacaktır.
  3. Birim maliyetler (satın alma, sipariş ve elde bulundurma) bilinmekte ve sabittir.
  4. Sipariş için gerekli süre ve sipariş edilecek envanter bilinmekte ve sabittir.
  5. Sipariş edilen malların ulaşımı bir anda olmaktadır.

Yukarıda verilenlerden hangileri Ekonomik Sipariş Modelinin (ESM) içerdiği varsayımlardandır?


I, II ve III

II, IV ve V

III, IV ve V

I, II, IV ve V

I, II, III, IV ve V


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi miktar indirimi uygulamasının özelliklerinden biridir?


Şirketin satın alma ve sipariş verme maliyetini artırması
Şirketin sipariş verme maliyetini ve stok bulundurma maliyetini artırması
Şirketin satın alma ve sipariş verme maliyetini arttırır ve stok bulundurma maliyetini düşürmesi
Şirketin satın alma ve sipariş verme maliyetini ve stok bulundurma maliyetini düşürmesi
Şirketin satın alma ve sipariş verme maliyetini düşürüyor ve stok bulundurma maliyetini artırması

20.Soru

Bir işletme; bir, iki ,üç veya dört yeni bayi açmayı düşünsün. Her bir duruma karşı gelecek beklenen karlar ise, x, açılacak bayi sayısı olmak üzere,  f(x) = x2 + x + 6 fonksiyonu ile ifade edilsin. Tanım ve değer kümelerini bulunuz. 


D= { f(x)|8,11,16,23 }

D= { f(x)|1,2,3,4 }

D= { f(x)|2,4,8,24 }

D= { f(x)|3,5,11,23 }

D= { f(x)|8,12,17,22 }