Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörler hangisi doğru değildir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Hızlı nüfus artışı

Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme

Ormanların ve çevrenin tahribi

Psikolojik sorunlar


2.Soru

  I. İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu (İl Yöneticileri)

 II. Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri (AADYM) 

III. Hizmet Grupları

Yukarıdakilerden hangisi Müdahale Sistemindeki Birimlerden biridir?


Yalnızca I

I ve II

I, II,  III

II ve III

Yalnızca III


3.Soru

yasal olarak hazırlanmak zorunda olan planlar hangi planlar kapsamında temel alınarak yapılmaz?


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Belediye kanunu

Büyükşehir belediyesi kanunu

il özel idaresi kanunu

bina afet planı


4.Soru

Çevrenin yanlış kullanımı aşağıdakilerden hangi zarar görebilir hâle getiren ana faktörlere aittir?


Yoksulluk ve az gelişmişlik

Hızlı nüfus artışı

Hızlı ve denetimsiz kentleşme ve sanayileşme

Ormanların ve çevrenin tahribi

Savaşlar ve sivil kargaşalar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi depremlerin yaşanmasına sebep olan durumdur?


Eğim ve bol yağış olması

Diri fayların bulunması

Dere yataklarının fazla olması

Denize kıyı bulunması

Tren raylarının geçmesi


6.Soru

22 Temmuz 1944 tarih ve 5763 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren kanun aşağıdakilerden hangisidir?


7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

4623 sayılı “Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun”

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun

5393 sayılı “Belediye Kanunu”

6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”


7.Soru

Aşağıdaki "Acil Durum ve Afet Yönetimi Planları" arasından hangisi operasyonel bir plandır?


Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı

Türkiye Afet Müdahale Planı

Türkiye Afet İyilestirme Planı

İl Afet Müdahale Planları


8.Soru

Herhangi bir yer için riskten bahsedebilmemiz için aşağıdakilerden hangisinin olması gerekir? 


En azından bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı

Tehlikenin tehdidine maruz kalabilecek bir veya birden fazla varlığın olması

Tehlikeye maruz varlıkların zarar görebilir olması 

Hiçbiri 

Hepsi 


9.Soru

Belediyelere, yangın, sanayi kazaları, deprem ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli “Afet ve Acil Yardım Planlarını” yapma, ekip ve donanımları hazırlama görevi verildiği kanun aşağıdakilerden hangisidir?


645 sayılı Hastane Acil Durum Kanunu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5393 sayılı Belediye Kanununa

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu


10.Soru

...........zarar ve kayıplara yol açabilecek bir tehlike veya tehdidin meydana gelmesini önlemek veya azaltmak için yapılan çalışma ve tedbirler şeklinde tanımlanır. Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


iyileştirme

müdahale

zarar azaltma

önleme

hazırlık


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi operasyonel düzeyde bir plandır?


Ulusal Düzey Hizmet Grup Planları

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı

Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi

Türkiye Afet Müdahale Planı

Türkiye Afet İyilestirme Planı


12.Soru

 I. Mevcut haberleşme kaynaklarını belirlemek, kurumlar arası entegrasyonu sağlamak. 

II. Afet alanındaki faal iletişim tesislerini belirlemek. 

III. Geçici iletişim tesisleri kurmak, koordine etmek ve işletmek.

IV. Haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasını önlemek.

Türkiye Afet Müdahale Planında, afet ve acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek ulusal düzeyde 28 hizmet grubu tanımlanmıştır. Yukarıdakilerden hangisi  Haberleşme Hizmet Grubunun görev ve sorumluluklarından biridir?


Yalnızca I

I,  III

II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, IV


13.Soru

Aşağıdaki kanunlardan hangisi  kanun doğal afet zararlarının azaltılması amacıyla Cumhuriyet döneminde çıkarılmış bulunan tüm kanunları tek bir kanun halinde toplayan ve afet zararlarının azaltılabilmesi için afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gereken çalışmaları düzenlemektedir?


4623 sayılı Yersarsıntısından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler Hakkında Kanun

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu

88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teş- kilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yar- dımlara Dair kanun

Türkiye Afet Müdahale Planı


14.Soru

  1. Çarpık kentleşme
  2. İklim değişikliği
  3. Teknolojik gelişmeler
  4. Nüfus artışı

Yukarıdakilerden hangileri afet tehlikesi ve riskini artırmakta etki eden faktörler arasındadır?


I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet planlamanın bileşenlerinden biri değildir?


Afete müdahale

Hazırlık

Risk azaltma 

Afet hakkında bilinçlendirme

Önleme


16.Soru

Acil durum ve afet yönetimi planlaması sürecinin adımlarından hangisi diğerlerinden önce yapılmalıdır?


Tehlike ve riskleri belirle analiz et ve değerlendir

Senaryolar oluştur ve öncelikleri belirle

imkan ve kaynakları belirle

Kritik görevler ve bunların sorumlularını belirle

Bütün alt planları hazırla


17.Soru

I- Tehlikenin kaynağı

II- Tehlikenin büyüklüğü

III- Oluş sıklığı

IV- Tehlike haritasının hazırlanması

Aşağıdaki hangi seçenekte tehlikenin belirlenmesi için yapılması gerekenler doğru olarak verilmiştir?


I ve II

III ve IV

I ve IV

II ve III

I-II-III ve IV


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve acil durum yönetimi planlarının afet sırasındaki amaçları arasında yer alır?


Mümkün olan en kısa zaman içinde en çok insanın hayatını kurtarmak

Afet sonucu doğurabilecek tehlike, risk ve zarar görebilirliklerin belirlenmesi

Mevcut imkân ve kaynakların belirlenmesi

Can ve mal güvenliğinin sağlanması

Planın tanıtılması, yaygınlaştırılması


19.Soru

I- Fiziksel zarar görebilirlik

II- Sosyal zarar görebilirlik

III- Psikolojik zarar görebilirlik

Hangi seçenekte zarar görebilirlik çeşitleri doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I-II ve III

I ve II

II ve III


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma ve hazırlık planı süreci basamaklarından biri değildir?


Tehlikenin belirlenmesi

Zarar görebilirliğin belirlenmesi

Riskin belirlenmesi


Kayıpların belirlenmesi

Ekonomik durumun belirlenmesi