Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nüfus, tüm yapı ve alt yapılar, tarımsal kapasite ve stoklar, ekonomik ve sosyal değerler, çevre ile ilgili envanterin toplanması amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilmektedir?


Zarar görebilirliğin hesaplanması

Tehlikeye maruz değerlerin saptanması

Risk analizi

Tehlike analizi

Durum analizi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Müdahale Sisteminin  öne çıkan özelliklerinden biridir? 


Entegre Planlama Yaklaşımı 

Ulusal Düzeyde Planlama

İhtiyaç Analizi ve Kapasite Geliştirme Kararları 

İşbirliği ve Koordinasyon 

Hepsi 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir taktik planıdır?


Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi

İl Afet Müdahale Planı

Ulusal Düzey Hizmet Grup Planı

Türkiye Afet İyileştirme Planı

Yerel Düzey Hizmet Grubu Planı


4.Soru

7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu kaç yılında çıkarılmıştır?


1958

1959

1960

1961

1962


5.Soru

Bir kurum veya yerleşme biriminin, karşı karşıya bulunduğu tehlikeleri, bu tehlikelerin gerçekleşmesi halinde uğranacak, kayıp ve zararları gerçekçi bir biçimde ortaya koyan ve bu kayıp ve zararların en düşük düzeyde tutulabilmesi için, kimlerin, ne zaman, hangi görev ve yetkiyle, hangi kaynakları kullanarak görev üstleneceklerini açıkça tanımlayan belgelere ne ad verilir?


Okul Afet ve Acil Durum Planı

AFAD

TAMP

Afet ve Acil Durum Planları

Ulaşım Hizmetleri Grubu


6.Soru

Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği hangi tarihte yayımlanmıştır? 


2013

2015

2012

2014

2016


7.Soru

I. Artan nüfus

II. Çarpık kentleşme

III. Ekolojik bozulmalar

IV. Yanlış arazi uygulamaları

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri afet tehlikesi ya da riskini arttırmatadır?


I-II

III-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


8.Soru

  1. Türkiye Risk Azaltma Planı
  2. Türkiye Afet İyileştirme Planı 
  3. İl Afet Müdahale Planları
  4. Türkiye Afet Müdahale Planı
  5. Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi

Yukarıdakilerden hangileri AFAD’ın benimsediği afet yönetim planlama yaklaşımına göre taktik seviyede planlar arasında gösterilebilir?

 


I-III-IV

I-II-IV

II-III-V

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet öncesinde Afet ve acil durum yönetimi planlarının temel amaçlarından birisidir? 


Mümkün olan en kısa zaman içinde en çok insanın hayatını kurtarılması;

Standart operasyon prosedürlerinin uygulanması;

Afet sonucu doğurabilecek tehlike, risk ve zarar görebilirliklerin belirlenmesi;

Eğitim ve tatbikatlarla kazanılmış doğru davranış biçimleri uygulanarak kurtarma ve ilk yardım ve güvenli tahliye işlemlerinin aksatılmadan uygulanması;

Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması;


10.Soru

TAMP kapsamında ulusal ve yerel düzeyde kaç servisten oluşan müdahale ve organizasyon sistemi oluşturulmuştur?


İki

Üç

Dört

Beş

Altı


11.Soru

İyi bir afet planının hazırlanabilmesi ve bunun kullanılabilir olması için aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmesi gerekmektedir?


Ansiklopedik bilgilere yer verilmelidir

Yabancı terimler de olmalıdır

Belli yerlerindeki bilgiler değişiklik olunca hemen güncellenmelidir


Tüm temel kişilere, bölümlere ve kurullara planın kopyaları önceden verilmesi gerekmez

Sadece ilgili kişilere bilgi verilmelidir


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan topluluklarını ve yerleşim birimlerini zarar görebilir hâle getiren ana faktörlerden biri değildir?


Savaşlar ve sivil kargaşalar

Yoksulluk 

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler

Az gelişmişlik 

Nüfusun azalması 


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi planlamayı destekleyen unsurlardan biridir?


İyileştirme

Koordinasyon

Sahiplenme

Eşgüdüm

Kapasite


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Haberleşme Hizmet Grubunun ana çözüm ortağıdır?


İçişleri Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

TRT

Genelkurmay Başkanlığı

Türksat


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet ve acil durum yönetimi planları ile ilgili kanun, yönetmelik ve literatürde kullanılan isimlerden biri değildir?


Acil Afet Planı

Doğal Afet Planı

Acil Durumlar Planı

Acil Eylem Planı

Afet Eylem Planı


16.Soru

"İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik" hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


2010

2011

2012

2013

2014


17.Soru

Hangi amaçla olursa olsun bir planlama faaliyeti aşağıdakilerden hangisini/hangilerini kapsamalıdır?

I-Önceliklesorunlar veihtiyaçların belirlenmesi,

II-Uygulanması mümkün olan çeşitli eylem yollarının tartışılıp düzenlenmesi,

III-İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi,


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I-II ve III


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ön İyileştirme Hizmet Grupları’ndan birisidir?


Haberleşme Hizmet Grubu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hizmet Grubu

Yangın Hizmet Grubu

Tahliye ve Yerleştirme Planlama Hizmet Grubu

Güvenlik ve Trafik Hizmet Grubu


19.Soru

Türkiye afet müdahale planı neye dayandırılarak hazırlanmıştır?


Cumhurbaşkanlığı kararnamesi

Belediye kanunu

İl özel idaresi kanunu

Afet ve acil durum müdahale hizmetleri yönetmeliği

iş sağlığı ve güvenliği kanunu


20.Soru

Ana hatlarıyla önleme ve risk azaltma, hazırlık, afete müdahale ve iyileştirme planları altında afet öncesinde hazırlanması gereken planlama çalışmalarına ne ad verilir?


Afet planlaması
 

Acil durum müdahale planı

Afet müdahale planı

Acil durum ve afet yönetimi

Afet yönetimi