Acil Durum Ve Afet Yönetimi Planları Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afet planları uygulamada çok sık görüldüğü gibi ………………………… belgeler olmamalıdır. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?


tehlike analizi yapılarak hazırlanan

risk analizi yapılarak hazırlanan

bir kez hazırlanıp unutulan

afet senaryosu yapılarak hazırlanan

gerçekçi ve kabul edilebilir


2.Soru

Tehlikenin etkisi ne ile doğru orantılıdır?


Süresiyle 

Oluş sıklığıyla 

Kynağıyla 

Olma olasılıklarıyla

Büyüklükle 


3.Soru

İl afet müdahale planlarının hazırlanmasından ve uygulanmasından aşağıdakilerden hangileri sorumludur?


En üst yöneticiler

Valiler

Yetkili temsil organları

Bakanlar

STK'lar


4.Soru

Resmi olarak sel tehlike haritalarını hazırlama görevi hangi kuruma verilmiştir? 


Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne 


5.Soru

Ülkemizde sayıları hızla artan Suriyeli sığınmacılar zarar görebilirliğe etki eden faktörlerden hangisine örnek oluşturmaktadır?


Hızlı nüfus artışı

Yaşam tarzında meydana gelen büyük değişimler

Bilgisizlik, bilinçsizlik ve eğitim eksikliği

Savaşlar ve sivil kargaşalar

Yoksulluk ve az gelişmişlik


6.Soru

I. Mevzuat

II. Afet yönetim ilkeleri

III. Uluslararası standartlar

Yukarıdakilerden hangisi/ hangileri afet yönetim planlarının hazırlanmasında temel alınan unsurlar arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


7.Soru

Afad Afet ve Acil Durumlara İlişkin Temel Mevzuat  Kitabında yer alan Tabii Afet Nedeniyle Meydana gelen Hasar ve Tahribata İlişkin Hizmetlerin Yürütülmesine Dair kanun aşağıdakilerden hangisidir?


5902

7269 

4123

4539

6306


8.Soru

Her üniversitenin ve bağlı birimlerinin “Afet ve Acil Durum Planlarını” yapmasını sağlamak görevi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?


Milli Eğitim Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı

Sağlık Bakanlığı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülke, bölge, il ve yerleşme düzeyindeki stratejik planlamayla ele alınarak afet zararları azaltılmış, baş edebilme kapasitesi ve yaşam kalitesi artırılmış bir toplum oluşturma yönünde dinamik ve katılımcı bir planlama süreci şeklinde tanımlanmaktadır?


Acil durum ve afet yönetimi

Zarar azaltma planlaması

Afet yönetim planı

Afet müdahale planı

Acil durum planı


10.Soru

Afetin oluşundan hemen sonra başlayıp afetin yol açtığı kayıp ve zararların büyüklüğüne bağlı olarak 1-2 aylık süre içinde gerçekleştirilen faaliyetlere ne ad verilmektedir?


Acil eylem

Müdahale

Girişim

İyileştirme

Koordinasyon


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği gereği ülkemizin ilk ulusal afet ve acil durum müdahale planı olarak hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı içerisindeki tanımlamalar arasında yer alır?

I. Müdahale alanında planlama prensipleri

II. Müdahale alanında plan türleri

III. Müdahale alanında oryantasyon

IV. Müdahalede görev alacak kurum ve kuruluşların sorumlulukları


Yalnızca I ve III

Yalnızca II ve IV

I.III.IV

I.II.IV

II.III.IV


12.Soru

I.  TASİP iyileştirme faaliyetleri konusunda TAYSB’ın ürettiği politika ve stratejilere uygun olarak afet yönetiminde çalışan tüm kurum ve kuruluşların görevlerinin belirleneceği bir belgedir.  II. TAMP, merkez teşkilat için görev paylaşımını belirlemektedir. III.  İl Afet Müdahale Planları il düzeyinde kurumlar arası görev paylaşımını belirlemektedir. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


Yalnız I.

Yalnız II.

I. ve II.

II. ve III.

I. II. ve III.


13.Soru

I. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP)

II. Ulusal Düzey Hizmet Grup Planları (UDHGP)

III. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

IV. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

V. İl Afet Müdahale Planları (İAMP)

Yukarıdaki "Acil Durum ve Afet Yönetimi Planlarından" hangileri taktik seviyede planlar arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve V


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet sırasında gerçekleşmesi gereken Afet ve acil durum yönetimi planlarının temel amaçlarından birisidir?


Afet sonucu doğurabilecek tehlike, risk ve zarar görebilirliklerini belirlemek;

Afetzede kişilerin su, yiyecek, giyecek, ısınma, barınma, psikolojik destek gibi hayati ihtiyaçlarının en kısa süre içerisinde ve en uygun yöntemlerle karşılamak; 

Olabilecek zincirleme etkiler (yangın, salgın hastalık gibi) veya ikincil afetlerini önlemek;

Mümkün olan en kısa zaman içinde en çok insanın hayatını
kurtarmak;

Afetle ilgili eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını yapmak;


15.Soru

AFAD’a göre “zarar ve ka­yıplara yol açabilecek bir tehlike veya tehdidin mey­dana gelmesini önlemek veya azaltmak için yapılan çalışma ve tedbirler” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tedbir

 

Hazırlık

 

Planlama

 

Önleme

 

Aksiyon alma


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi acil durum ve afet yönetimi planlamasının afet sonrasının temel araçlarından biridir?


Önceliklerin belirlenmesi

Can ve mal güvenliğinin sağlanması

Eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

Hizmet ve iş sürekliliğinin sağlanması

Olaya zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale ederek kayıpların en düşük seviyede tutulması


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı bir olaydır?


deprem

çığ

heyelan

fırtına

yangın


18.Soru

Zarar azaltma ve hazırlık planı sürecinde ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?


Zayıf yönlerin belirlenmesi

Zarar görebilirliğin belirlenmesi

Tehlikenin belirlenmesi

Zarar azaltma ve hazırlık planının hazırlanması

Strateji, politika ve eylemlerin belirlenmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesinde sırasında ve sonrasında yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi ve koordine edilmesi olayıdır?


Acil durum

Afet ve acil durum yönetimi

Afet riski

Afet eylem planı

Acil müdahale


20.Soru

Ülke, bölge, il ve yerleşme düzeyindeki stratejik planlamayla ele alınarak gelişme hedefleri ile zarar azaltma amaçlarını birleştiren, afet zararları azaltılmış, baş edebilme kapasitesi ve yaşam kalitesi artırılmış bir toplum oluşturma yönünde dinamik ve katılımcı bir planlama sürecine ne ad verilir?


Zamanlama planı

Afet yönetimi

Zarar azaltma planlaması

Zarar belirleme yönetimi

Afet planlaması