Afet Tıbbı ve Yönetim İlkeleri Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 16 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı belirleyen ekonomik faktörlerden biridir?


Eğitim

İşsizlik

Barınma

Bireysel özellikler

Kültürel değerler


2.Soru

Bireyin içinde bulunduğu acil durumun özelliklerine göre ihtiyaç duyabileceği  güvenlik, itfaiye, arama ve kurtarma gibi yardım ihtiyaçları aşağıdaki seçeneklerden  hangisi ile ilişkilendirilebilir?


Acil sağlık hizmetleri,

Acil yardım hizmetleri,

Acil çağrı hizmetleri,

Afet hizmetleri,

Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri,


3.Soru

Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinden  "Franco-German Model, hastane koşullarının olay yerine götürülmesi üzerine kurgulanır. Olay yerinde hastanın stabilizasyonu tam olarak sağlanana kadar, acil tıbbi müdahalelerin devam etmesi önerilir".  Aşağıda ki ülkelerden hangisin de Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerin de bu model uygulanmaktadır?


Malta,

ABD, 

Kanada, 

Avustralya,

Hollanda,


4.Soru

  1. Zarar Vermemek
  2. İnsan Haklarına Saygı Duymak
  3. Güçlendirme
  4. Toplum Katılımı

Yukarıda verilenlerden hangileri psikososyal müdahalenin temel prensipleri olarak sayılır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

Afetten etkilenenlerin politik, etnik vb. bir ayrım gözetmeksizin, herhangi bir taraf tutmaksızın, insanların onurlu biçimde yaşamlarını sürdürebilecekleri asgari koşullar yerine getirilmesini savunan psikososyal müdahale prensibi aşağıdakilerden hangisidir?


Zarar vermemek

Güçlendirme

Toplum katılımı

İnsan haklarına saygı duymak

Hazırlık ve Koordinasyon


6.Soru

Yaralanmalar ve ölümler afetlerin halk sağlığına etkileri olan genel başlıkların hangisi altında değerlendirilebilir?


Toplum sağlığına doğrudan etkileri

Sağlık sistemine doğrudan etkileri

Toplum sağlığına dolaylı etkileri

Sağlık Sistemine dolaylı etkileri

Çevre sağlığına doğrudan etkileri


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerden sonra bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan etmenlerden biri değildir?

 

 


Sağlık alt yapısının tahrip olması

Sağlık hizmetlerindeki kesintiler

Yetersiz hijyen koşulları

Toplu barınma alanları

Yaşam koşulları


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Medikal Kurtarma Ekipleri kapsamında özel sektör ve sivil toplum ekiplerinin afet öncesi görev ve sorumlulukları arasında bulunur?


Afet bölgesine personel ve malzeme naklini sağlamak veya kurum/kuruluşlarla koordine ederek sağlatmak.

Tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılımı sağlamak.

Afet bölgesinde triyaj, ilk müdahale ve acil sağlık hizmetlerinin yürütmek.

KBRN tehditlerine maruz kalıp arama kurtarma ekipleri tarafından arındırılan kişilere medikal müdahalede bulunmak.

Afet ve acil durum sonrası yapılan değerlendirme raporları doğrultusunda, medikal kurtarma hizmetlerinin sunumuna yönelik iyileştirme ve düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.


9.Soru

I. Görev yapan personel
II. Bağlı oldukları idari birim
III. Çalışma saatleri
IV. Ambulansın donanımı
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye’de ambulans istasyonlarının sınıflandırılmasındaki kriterlerden değildir?


Yanlız II

Yanlız IV

III ve IV

I ve III

II, III ve IV


10.Soru

Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer tehditlerin kısaltılması aşağıdakilerden hangisidir?


KBNR

KBRN

KRBN

KRNB

KNRB


11.Soru

Afet öncesinden yapılan ve tamamlanmış hazırlıkların uygulanması hangi acil durum basamağını ifade etmektedir?


Afet öncesi-zarar azaltma

Afet öncesi-planlama

Afet-yanıt

Afet sonrası-iyileştirme

Afet anı- koruma


12.Soru

Ülkemizde afet yönetiminden sorumlu kuruluş hangi seçenekte verilmiştir?


UMKE

KIZILAY

AFAD

YEŞİLAY

AKUT


13.Soru

Stresle baş etmeyle ilgili yardım çalışanlarına kurumsal ve bireysel düzeyde bazı öneriler verilebilir aşağıdakilerden hangisi kurumsal düzeyde önerilere örnektir?


İkincil travmatik stres, tükenmişlik gibi belirtilerin
farkında olun ve bu belirtileri tanıyın,

Hem kendinizde hem de ekip arkadaşlarında
ortaya çıkan stres belirtilerini gözlemleyin ve gerektiğinde psikolojik destek alın ve bunu ertelemeyin,

Problemden çok çözüme odaklamak konusunda
zihinsel hazırlık yapın,

Acil durum ve afet ortaya çıkmadan yardım
çalışanlarına yönelik stres faktörleri, strese
bağlı tepkiler, stres yönetimi ve özbakımla
ilgili eğitim çalışmalarının yürütülmesi,

Afetin zorlu koşulları ve insanların stres
tepkilerine ilişkin zihinsel hazırlık yapın.


14.Soru

I. START
II. SAVE
III. SALE
IV. SALT
Yukarıdakilerden hangisi afetlerde triyaj uygulama yöntemlerinden biri değildir?


Yanlız III

Yanlız II

I ve III

II ve IV

I ve IV


15.Soru

I. İl Sağlık Müdürü
II. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
III. İl Halk Sağlığı Müdürü
IV. Kamu Hastaneleri Birliği Sekreteri
V. Afet Risk Azaltma- Özel Sektör İşbirliği
Yukarıda verilenlerden hangileri ilde yaşanan bir afet durumunda İl Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde toplanır?


I ve III

II ve V

II,III,IV

I,III,IV

I,II,III,IV,V


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sellerin sağlık sistemi üzerindeki etkileri arasında yer almaktadır?


Sel dolayısı ile tehlikeli maddelerin çevreyi ve su kaynaklarını kontamine etmesi.

İlaç ve sarf malzemesi stoklarının tahrip olması

Bulaşıcı hastalık riskinin artması

Temizlik aşamasında enkazda cam, çivi vs bulunmasından dolayı kesikler

Yiyecek depoların tahrip olması