Afet Yönetimi 1 Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapı için afetler karşısında güvenlik sorunları ortaya çıkarabilecek kullanımdan ve kullanıcıdan kaynaklı yapıya yönelik müdahalelerden biridir?


Yapıların sağlık ve fen şartlarına göre düzgün olması

Yapılarda afet tehlike ve risklerini gözönüne alınması

Çevreye duyarlı yapıların inşası

Maliyeti yüksek yapıların inşası

Taşıyıcı sisteme ait elemanların yıktırılması ya da hasara uğratılması


2.Soru

Afetten etkilenen toplulukların normal yaşama döndürülürken ne yapılmalıdır?


 Afet öncesi  koşullardan daha iyi koşullar oluşturulmalı

Afet öncesi  koşullara dönüştürülmeli

Afet öncesi koşullarda iyileştirmeye gerek duyulmamalı

Gelecekte olabilecek afete karşı bir önlem alınamayacağı bilinci

Mevcut tedbirlerin yenilenmemesi


3.Soru

Afet yönetiminin, zarar azaltma ve hazırlık aşamaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?


Kriz yönetimi

Müdahale

Risk yönetimi

İyileştirme

Süreç yönetimi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete hazırlıkta yer alan ve bilimsel çalışmalar, AR-GE çalışmaları ve eğitim programları ile afet yönetimine katkı sağlayan paydaşlardan biridir?


Yerel yönetimler

Kamu kurumları

Uluslararası kuruluşlar

Medya

Akademik kuruluşlar


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet risklerinin analizinde yer alan yönetsel ve hukuksal bileşenler arasında yer almaktadır?


Kanunlar ve yönetmelikler (hem yöneticileri hem özel sektörü hem de sivil toplumu yönlendiren, uyulması gereken mevzuat)

Sosyal etkileşim

Sosyokültürel değişme

Ulaşım ve erişebilirlik

Yerleşim alanının iklimsel özellikleri


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapıların doğru ve sağlam şekilde tasarlanmaması ve inşa edilmemesi, kontrolsüz arazi kullanım planlaması gibi depremi etkileyen dirençsizlik faktörlerindendir?
 


Çevresel dirençsizlik

Sosyal dirençsizlik

Fiziksel dirençsizlik

Eğitsel dirençsizlik

Ekonomik dirençsizlik


7.Soru

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemlerinin kurulması Afet yönetimine ait faaliyetlerden hangi ana aşama için söylenebilir?


İyileştirme 

İyileştirme

Müdahale - İyileştirme

Hazırlık aşaması

Zarar azaltma


8.Soru

Yapıların doğru ve sağlam şekilde tasarlanmaması ve inşa edilmemesi, kontrolsüz arazi kullanım planlaması gibi durumlar aşağıdakilerden hangisinin oluşma nedenleridir?


Çevresel dirençsizlik

Kamusal dirensizlik

Fiziksel dirençsizlik

Toplumsal dirençsizlik

Ekonomik dirençsizlik


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma faaliyetlerinin başarısını olumsuz etkileyecek bir faktördür?


Geniş katılımlı ve çok paydaşlı bir yaklaşım oluşturulması

Başka ülke veya bölgelerden kopyalanmış planlar olması

Finansal kaynak oluşturulması

İlgili kurum veya kuruluşların temel amaçlarını belirlerlemesi

Zarar azaltma planı ve stratejileri İçin değerlendirme ölçütü oluşturulması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kentsel alanlarda ani ve şiddetli yağışlar neticesinde ortaya çıkması muhtemel tehlike ve risklerin azaltılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?


Alt yapının güçlendirilmesi ve yenilenmesi

Bina ve yolların sel suyu etkisini arttırmayacak şekilde planlanması

Yeşil alanların ve doğal yapının korunması,

Erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi

Yüzeysel su derinliklerinin belirlenmesi


11.Soru

Ülkemizde Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) hangi yılda kurulmuştur?


1998

1999

2000

2001

2002


12.Soru

ISDR (International Strategy for Disaster Reduction) hangi yılda kurulmuştur?


1999

2000

2001

2002

2003


13.Soru

Meydana gelmesi muhtemel bir doğa olayını gözlemsel, tecrübeye dayalı veya olasılık yöntemlerini kullanarak öngörüde bulunmaya ne denir?


Tahmin

Erken uyarı 

Hazırlık 

Varsayım 

Durum analizi 


14.Soru

Normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması haline ne ad verilir?


Afet

Risk

Kriz

Toplumsal olay

Acil durum


15.Soru

Afet Yönetimi Döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Her aşamada yapılan faaliyetlerin, bir son- raki evrede yapılması gereken faaliyetlerin başarısını doğrudan etkileyeceğini anlatır.

Bu nedenle de afet yönetimi sistemi, kap- samlı, entegre veya bütünleşik afet yönetimi olarak ta adlandırılır.

Sistemin temelinde tüm tehlike ve riskleridikkate alan zarar azaltma ve hazırlık faaliyetlerinin olaylar olmadan önce, kapsamlı ve birbirleri ile entegre olmuş bir şekilde yürütülmesi yatmaktadır

Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecidir.

Zarar azaltma ve hazırlık faaliyetlerinin etkinolarak uygulanamamış olması, olaya müda- hale ve iyileştirme aşamalarındaki gayretlerin başarısız olmasına neden olmaktadır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kentsel alanlardaki zarar azaltma çalışmalarından biri değildir?


Mevcut riskli yolların ve yol kapasitelerinin bilinmesi

Yerleşinm alanlarının iklim özelliklerinin bilinmesi

Yerleşim yerlerinin ve bölgenin bitki örtüsünün bilinmesi

Yerleşim alanlarının jeolijik yapısının bilinmesi

Yerleşim yerinin kültürel özelliklerinin bilinmesi


17.Soru

Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim sürecine ne ad verilir?


Kriz Yönetimi

Acil Durum Yönetimi

Tehlike Yönetimi

Afet Yönetimi

Acil Yönetim Süreci


18.Soru

Hangisi zarar azaltma faaliyetleri içerisinde yer alır? 


Tehlike Bilgi Sistemleri 

Acil iletişim ve yardım servislerinin belirlenmesi

Kaynak yönetimi 

Müdahale ekiplerin eğitimi

Plan tatbikatlar 


19.Soru

Bir toplumun sahip olduğu fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlerin durumundan ortaya çıkan ve tehlikelerin etkileri karşısında toplumun kırılganlığını arttıran sürece ne ad verilir??


Zarar döngüsü

Zarar azaltma yaklaşımı

Engel

Afet yaklaşımı

Dirençsizlik


20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afetlerin doğrudan etkileri arasında yer almaktadır?


Radyoaktif veya kimyasal sızıntıların ve yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri (kanser vb. çeşitli hastalıkların artışı, gibi)

Bazı canlı türlerinin yok olması

Üretim ve işgücü kaybına bağlı olarak ekonomik kayıpların ortaya çıkması

Topoğrafyanın değişmesi

Sosyal ve politik huzursuzluklar