Afet Yönetimi 1 Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetimi döngüsünün unsurlarından biri değildir?


Zarar azaltma

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme

Raporlama


2.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi zarar azaltmanın temel uygulama alanları arasında yer almamaktadır.


Güçlü bir kurumsal yapı oluşturma

Afet risklerini tanımlanma

Dirençlilik ve güvenlik kültürü inşa etme

Afet sorunlarını görmezden gelme

Afet hazırlıklarını güçlendirilme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapı denetimi aşamalarından biri değildir?


Proje aşaması 

İnşaa aşaması

Rayiç bedel belirleme aşaması

Kullanıma açılış aşaması 

Kullanım sonrası denetim aşaması


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarında özel yaklaşımlardan biridir?


Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim
faaliyetlerinin yürütülmesi

Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasına dahil edilmesi
ve uygulamasının sağlanması

Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı mühendislik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulanması

Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve baş
edebilme kapasitesinin geliştirilmesi

Risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerin azaltılması yolu ile zarar azaltma çalışmalarının
temel prensibinin gerçekleştirilmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi normal düzeni bozan, toplum için olumsuz sonuçlar doğurma olasılığı bulunan fiziksel, sosyal, ekonomik ve politik olayların ortaya çıkması halidir?


Müdahale

İyileştirme

Ön iyileştirme

Kriz

Afet


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Afet yönetimini “döngüsel bir” şema içinde değerlendirilmesini en az mümkün kılar?


Deprem

nükleer tesis kazası

toprak kayması

tsunami

kutup buzulların erimesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğanın kendi davranışları sonucu ortaya çıkan afetler arasında sayılamaz?


Sel

Deprem

 Kuraklık

Çığ

Orman yangını


8.Soru

Zarar azaltmanın temel ilkeleri ile eşleştirilen kavramlar hangi şıkta doğru verilmiştir ?


Koruyucu tedbirler - Afet tehlikesini engellemek mümkün - Deprem 

Önleyici tedbirler - Afet tehlikesini engellemek mümkün - Kasırga 

Önleyici tedbirler - Afet tehlikesini engellemek mümkün değil - Savaş

Koruyucu tedbirler - Afet tehlikesini engellemek mümkün değil - Deprem

Koruyucu tedbirler - Afet tehlikesini engellemek mümkün değil - Göç


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğa kaynaklı ve teknolojik kaynaklı tehlikelerle, çevresel bozulmaların afet sonucunu doğurmasını önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla, alınması gereken yapısal ve yapısal olmayan önlem ve faaliyetlerin tümünü tanımlayan afet yönetimi aşamalarından biridir?


Zarar azaltma

Hazırlık aşaması

Müdahale aşaması

İyileştirme aşaması

Risk yönetimi


10.Soru

I. Endüstriyel yangınlar

II. Büyük iş kazaları

III. Orman yangınları

IV. Kuraklık

Yukarıda verilen maddelerden insan kaynaklı afetlerdendir?


II-III

III-IV

I-II-IV

II-III-IV

I-II-III


11.Soru

Afetlerle ilgili tehlikelerin belirlenmesine yönelik oluşturulan veri tabanı aşağıdakilerden hangisidir?


Deprem bilgi sistemi veri tabanı

Ekonomi veri tabanı

Yapı proje denetimi veri tabanı

Coğrafi bilgi sistemi (CBS)

Afet denetimi bilgi sistemi


12.Soru

I. Sosyal etkileşim

II. Sosyal dayanışma

III. Sosyal kurumlar

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir yerleşmenin sosyokültürel özelliklerinin belirlenmesinde hesaba katılan konular arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Aşağıda verilen zarar azaltma çalışmalarında genel yaklaşımlarından hangisi toplumu bilinçlendirme amaçlıdır?


Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi, geliştirilmesi ve tehlike haritalarının hazırlanması

Ülke için deprem kayıt şebekeleri ve afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması

Afet zararlarının azaltılması konusunda ilgili her kesimi kapsayan geniş kapsamlı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi

Afet zararlarının azaltılması kavramının, kalkınmanın her aşamasına dahil edilmesi ve uygulamasının sağlanması


14.Soru

Acil durumun meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak, etkilenen toplulukların tüm ihtiyaçlarını zamanında, hızlı ve etkili olarak karşılamayı amaçlayan yönetim süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Acil durum

Afet yönetimi

Kriz yönetimi

Kriz

Acil durum yönetimi


15.Soru

Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun baş etme kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan kaynaklı olaylara ne ad verilir?


Acil durum

Saldırı

Kriz

Afet

Kargaşa


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminde zarar azaltma aşamasında yapılacak çalışmalardan biri değildir?


Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi

Afet yönetimi süreç ve uygulamaları ile ilgili yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesi

Afet erken uyarı ve kontrol sistemlerinin kurulması

İhtiyaç duyulan bilimsel ve teknik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin planlanması

Yaralıların önceliklerine göre, uygun yerlere naklini ve tedavilerini sağlamak


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet yönetiminin hazırlık aşaması faaliyetlerinden biridir?


Kaynak yönetimi

Arazi seçimi ve yapım yönetmelikleri

Afet Sigortası

Yapısal olmayan önlemler

Tehlikelerin belirlenmesi


18.Soru

Afet sonrası afetlerin etkilerinin analizi, müdahale ve normal yaşama dönme çabalarına yönelik faaliyetleri içeren süreç ne olarak adlandırılır?


Zarar azaltma

Risk yönetimi

Hazırlık

Kriz yönetimi

Kaynak yönetimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet risklerinin analizi çalışmalarında fiziksel bileşenler arasında yer almaktadır?


Eğitim

Sosyal dayanışma

Kültürel özellikler

Ulaşım ve erişilebilirlik

Kanunlar ve yönetmelikler


20.Soru

* Afet durumunu önceden bildirmek

*Afet sırasında güvenli bir noktada bulunmak

*Öngörülen zarar ya da problemlere yönelik önlem almak

Yukarıda verilen maddeler afet hazırlık hedeflerinin hangisinin gerçekleştirilmesi ile uygulanabilir hale gelir?


Yetkililerin ve risk altındaki nüfusun eğitimi

Acil durum müdahale politikalarının standartlarının belirlenmesi ve organizasyonu

Tahmine dayalı uyarı sistemlerin kurulması ve geliştirilmesi

Yerel, bölgesel düzeyde eğitim standartlarının belirlenmesi 

Topluma dayalı afete hazırlık çalışmalarını yürütmek