Afet Yönetimi 1 Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Afetten etkilenen topluluklar için, daha gelişmiş ve güvenli daimi iskânın sağlanması ve tüm donanımları ile daha gelişmiş bir yaşam çevresi oluşturulması" aşağıdakilerden hangisinin ana hedeflerinden biridir?


Müdahale - İyileştirme

Zarar Azaltma

Hazırlık

Müdahale

İyileştirme


2.Soru

Afetler arasında aşağıdakilerden hangisi tür olarak diğerlerden farklıdır?


nükleer tesis kazası

deprem

sel

tsunami

toprak kayması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müdahale aşamasının faaliyetlerinden birisidir?


Hasarların tespit edilmesi

Afetlere hazır olmak

Can ve mal kayıplarını önlemek ya da en aza indirmek

Zarar azaltma

Erken uyarı


4.Soru

Aşağıdaki afetlerden hangisi önleyici tedbirler alınarak tehlikeyi engellemek mümkündür ?


Deprem 

Kasırga 

Tsunami 

Savaş

Kuraklık


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma uygulamaları ile ilgili uluslararası  çalışmaların ortak noktalarından birisi değildir?


Afet risklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi yolu ile zarar azaltma çalışmalarının organize edilmesi.

Risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerin azaltılması yolu ile zarar azaltma çalışmalarının temel prensibinin gerçekleştirilmesi.

Afet risklerinin ve zararlarının azaltılması için öncelikli olarak uluslararası güçlü bir kurumsal yapı oluşturulmasının sağlanması.

Zarar azaltma anlayışı için topluma dirençlilik ve güvenlik kültürünün inşa edilmesi amaçlı eğitim, yenilik ve bilgi üretilmesi ve kullanılması.

Zarar azaltma uygulamalarının sürdürülebilir ve başarılı olması için afetlere her düzeyde etkin cevap verebilen nitelikte afet hazırlıklarının güçlendirilmesi


6.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi afetlere karşı dirençsizliği ortaya çıkaran veya arttıran faktörlerden biri değildir?


Zenginlik

Marjinalleşme

Cinsiyet

Dışlanma

Ayrımcılık


7.Soru

Afetler meydana geldiklerinde toplumun bütün sosyo-ekonomik aktivitelerini kesintiye uğratarak kriz sürecini başlatır. Aşağıdakilerden hangileri kriz anının öncelikli faaliyetlerindendir?

 1. Arama ve kurtarma çalışmaları
 2. Tıbbi yardım faaliyetleri
 3. Enkazların kaldırılması
 4. Afetzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması


I ve II

III ve IV

I, II ve III

I, II ve IV

II, III ve IV


8.Soru

Can ve mal kayıplarının tamamen önlenmesi veya mümkün olduğunca en az düzeye indirilmesine yönelik faaliyet aşağıdaki seçeneklerden hangisini tanımlamaktadır?


Hazırlık

Müdahale

Olay sonrası kriz yönetimi

İyileştirme

Zarar azaltma


9.Soru

Özellikle 1990 yılı sonrasında başta Birleşmiş Milletler olmak üzere farklı uluslararası kurum ve kuruluşlar afet yönetiminde yeniden yapılanma anlayışı geliştirmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi bu yeni yapılanmanın ve politikanın bir sonucudur?


Yardımların artık karşılanmakta zorlanılacak kadar büyük boyutlara ulaşması,

Yapılan yardımların geri dönüşlerinin oldukça sınırlı kalması,

Mevcut tehlikeler karşısında duyarsız toplulukların artış eğiliminde olması

Risk alma eğilimlerinin artmaya başlamış olması

Risk yönetimi çalışmalarına daha çok ağırlık verilmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde yapı denetimi süreci ve aşamaları doğru sırada verilmiştir?


Proje Aşaması - İnşaa Aşaması - Yapının Kullanıma Açılışı - Denetim Aşaması

Proje Aşaması - Yapının Kullanıma Açılışı - İnşaa Aşaması - Denetim Aşaması

Denetim Aşaması - Proje Aşaması - İnşaa Aşaması - Yapının Kullanıma Açılışı - 

Proje Aşaması - İnşaa Aşaması - Denetim Aşaması - Yapının Kullanıma Açılışı

İnşaa Aşaması - Proje Aşaması - Yapının Kullanıma Açılışı - Denetim Aşaması


11.Soru

 1. Salgın
 2. Tsunami
 3. Göç

Yukarıdakilerden hangileri zarar azaltma politikası kapsamında afet tehlikesi önlenebilir felaketlerdendir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I,II ve III


12.Soru

 • Zarar azaltma planı için kapasite oluşturma
 • Zarar azaltma planı katılımcıları ve paydaşları
 • Zarar azaltma plan sürecinin paylaşılması

Aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Zarar azaltma çalışmaları

Zarar azaltma yaklaşımları

Zarar azaltma planları

Zarar azaltmayı başarabilmek

Zarar azaltma araçları


13.Soru

 1. Zarar azaltma
 2. Kriz yönetimi
 3. Risk yönetimi

Yukarıdakilerden hangileri afet öncesi gerçekleşir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


14.Soru

Zarar azaltma aşamasında uygulanacak politikaları belirleyen uluslararası çalışmaların ilki aşağıdakilerden hangisidir?


Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 1990-2000 dönemini doğa kaynaklı afetlerin zararlarını azaltma onyılı (IDNDR) programı

Hyogo Eylem çerçevesi 2005 10 yıllık eylem planı

2011 yılında Şangay Forumu

2015 yılında Japonya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sendai Konferansı ile 2015-2030 yılları arası afet zararlarını azaltma çerçeve planı

ISDR 2007 Risk Azaltma Küresel Platformu


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma yaklaşımının içeriğini oluşturan temel amaçlar arasında yer almaz?


Doğrudan yapı üretimi ve yapıların inşa edileceği alanların kullanımı ile ilgili kanun ve yönetmeliklerin gözden geçirilmesi

Afet tehlike ve risklerinin farklı ölçeklerde (makro ve mikro ölçekler gibi) belirlenmesi, geliştirilmesi ve bunlarla ilgili altlıkların oluşturulması

Zarar azaltma yaklaşımlarının kalkınmanın (ekonomik ve sosyal) her aşamasından bağımsız yürütülmesi

Sigorta ve benzeri ekonomik kaynak oluşturma çalışmalarının düzenlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması

Sağlıklı ve güvenli yerleşim alanlarının oluşturulabilmesi için mevcut ve riskli yerleşim yerlerinde kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplum tabanlı afet hazırlığı için söylenemez?


Bireyden topluma tüm kesimler bu sistemin içerisinde yer alır

Sistemin çalışmaları sadece kurumsal faaliyetlerle sınırlıdır

Bireyler afet olaylarından en fazla etkilenen kesim olduklarından risklerin yönetiminde de rol almalıdırlar

Herhangi bir afet anında ilk 72 saat kritik bir zamandır

toplumun yaşam alanları içerisinde tehlike yaratan unsurlar konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir


17.Soru

Risk Yönetimi altında toplanan Afet öncesi çalışmalar içerisinde en önemli role sahip olanı hangisidir?


Afet Olmadan Önce Yapılması Gereken Çalışmalar

Zarar Azaltma

Başarılı Risk Azaltma

Hazırlık

Müdahale


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşmenin sosyokültürel özelliklerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlardan biri değildir?


Sosyokültürel değişme

Yönetsel yapılanma

Sosyal etkileşim

Davranışsal özellikler

Sosyal dayanışma


19.Soru

Aşağısdakilerden hangisi zarar azaltmanın yönetsel ve hukusal bileşenlerinden değildir?


Yönetsel yapılanma

Kanunlar ve yönetmelikler

Olay komuta sistemi ve sorumluluklar

Zarar azaltma faaliyetlerine yaygın katılım

Binaların fiziksel durumu


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltmayı başarabilmek için yapılması gerekenlerden biridir?


Zarar azaltma planları başka ülke veya bölgelerden alınmalı ki sağlam bir temele oturtulsun

Zarara azaltma çalışması için kaynak oluştırma ile zaman kaybedilmemelidir

Zarar azaltma planları oluşumunda sivil toplum-kamu-özel sektör-üniversite ve diğer araştırma kurumları-yerel yönetimler gibi birçok tarafın katılımı sağlanmalıdır

 

Zarar azaltma çalışmalarının paydaşlara yayılıp paylaşılması süreci zora sokmaktadır

Zarar azaltma çalışmalarında diğer kurumlarla işbirliği süreyi uzatır