Afet Yönetimi 1 Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 15 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 1. Sorumluluğundaki bölge ve toplumun güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak üzere riskleri belirlerler.
 2. Bilgi ve tecrübelerin paylaşımını sağlayan, ortak proje geliştirme imkânı sunan ve uluslararası yardımların koordinasyonunu sağlayan paydaşlardır.
 3. Afet yönetiminin tüm süreçlerinde kendi görev alanlarında sorumluluk üstlenerek afetlerin etkilerini en aza indirmeye
  çalışırlar.
 4. Risklere göre yerel strateji ve planlar geliştirerek afet yönetimine ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alırlar.
 5. Tüm hizmet ve yatırımlarını afet risklerini gözeterek gerçekleştirirler.

Yukarıdaki belirtilmiş olan sorumluluklardan hangileri, afet yönetim paydaşlarından biri olan kamu kurumlarına aittir?


I-II

II-III

III-IV

IV-V

III-V


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerin birincil etkileri arasında yer almaktadır?


Yapıların yıkılması ya da hasar görmesi


Kitlesel göç olayları

İllegal yaşam alanlarının ortaya çıkışı

Radyoaktif veya kimyasal sızıntıların insana etkileri

Yangınların uzun vadede çevre, ekoloji ve insan yaşamı üzerinde etkileri


3.Soru

Afet tehlikesi ve riskleri karşısında dirençli yapılar oluşturma amacıyla yapılan zarar azaltma çalışmalarında  imar, kentleşme ve çevre koruma ile ilgili düzenlemelere ne ad verilmektedir?


Sigorta

Mevzuat

Denetim

Veri tabanı

Planlama


4.Soru

Afet anında hangi saatler kritik zaman süresi içindedir?


İlk 24 saat

İlk 36 sat

İlk 72 saat

İlk 84 saat

İlk 98 saat


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğa ya da insan kaynaklı olay için ve afet için  doğru bir ifade değildir?


İnsan yaşamı üzerinde etkili

İnsanın günlük yaşamında önemli kesintilere neden olur

Afetin etkileri farklı tip ve boyutlarda zarara neden olur

İnsan yaşamı üzerinde etkisi yoksa afet olarak tanımlanmaz

Afet için önceden tedbir alınamaz


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir afet olarak tanımlanamaz?


Yaralı ve can kayıplarının olduğu çatışmalar

Şiddetli yağışlar sonrası sel sebebiyle ev ve iş yerlerini su basması

Toprak kayması sonucu yerleşim yerlerinin zarar görmesi

Çeşitli nedenler dolayısıyla kitlesel göçler

Yapılara ciddi zarar vermeyen hafif şiddetli depremler


7.Soru

Konutların zorunlu olarak sigortalanması sistemi aşağıdaki olayların hangisinden sonra getirilmiştir?


13 Temmuz 1995 Senirkent Sel Afeti

30 Ekim 1983 Erzurum Depremi

17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi

23 Ekim 2011 Van Depremi

1 Ekim 1995 Dinar Depremi


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yapıların denetim süreçleri aşamalarından birisi değildir.


Proje Aşaması

Proje Aşaması

Veri Toplama Aşaması

Yapının Kullanıma Açılış Aşaması

Kullanım Sonrası Denetim Aşaması


9.Soru

I. Kaynak yönetimi

II. Planın güncellenmesi

III. Afet sigortası

IV. Müdahale ekiplerinin eğitimi

Yukarıda verilen maddelerden hangileri hazırlık faaliyetlerindendir?


I-III

III-IV

II-III-IV

I-II-IV

I-II-III


10.Soru

 1. Potansiyel riski azaltmak
 2. Afetlerin sonuçlarını hafifletmek
 3. İkincil tehlikelerin oluşumunu beklemek
 4. Müdahaleyi kolaylaştırmak

Yukarıdakilerden hangileri zarar azaltma yöntemi olarak fiziksel planlamanın faydalarındandır?


I, II, III, IV

I, II, IV

II, III, IV

I, II, III

I, III, IV


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afetlerle ilgili yanlıştır?


Afetlerin sıklığı ve yoğunluğu kentleşmenin artmasıyla aynı hızda artmıştır.

Kentleşme hızı ve karmaşası afet öncesine dönme sürecini uzatmıştır.

Afetler psikolojik, ekonomik ve fiziksel kayıplara yol açabilmektedir.

Afeti izleyen ilk 48 saat altın saatler olarak bilinmektedir.

Afetler kaynakları bakımından doğa ve insan kaynaklı olarak ikiye ayrılır.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma çalışmalarında genel yaklaşımlardan biridir?


Afet tehlikesi ve riskinin belirlenmesi ve mümkünse önlenmesi

Toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilinçlendirilmesi

Afet tehlikesi ve riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi

Afet öncesi ve sonrasında uygulanan mevzuatın geliştirilmesi

Araştırma-geliştirme politika ve stratejilerinin belirlenmesi


13.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afet yönetiminin "zarar azaltma" aşamasında yapılması gereken çalışmalardan birisidir?


Merkezi düzeyde afet yönetimi ile ilgili planların hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi.

İl düzeyinde “Afet ve Acil Durum YönetimiPlanlarının” hazırlanması, geliştirilmesi ve güncellenmesi.

Haber alma ve ulaşımın sağlanması.

Arama ve kurtarma çalışmalarının koordineli bir şekilde yapılması.

Yapı ve deprem/afet yönetmeliklerinin, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi.


14.Soru

Yapıların içinde ve dışında (çevresinde) bulunan insanlar ile insanlara ait araç ve gereçlerin zarar görmemesi için alınan tedbirlerin bütününe ne ad verilmektedir?


Çevresel zarar azaltma faaliyetleri

İçsel olmayan zarar azaltma faaliyetleri

Yapısal olmayan zarar azaltma faaliyetleri

Toplumsal zarar azaltma faaliyetleri

Yapısal zarar azaltma faaliyetleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynakların aşırı tüketimi, risk kontrolü yapabilen ekosistem hizmetlerinin zayıflaması, iklim değişiklikleri gibi afet riskini artıran dirençsizlik faktörlerinden biridir?


Fiziksel dirençsizlik

Sosyal dirençsizlik

Psikolojik dirençsizlik

Çevresel dirençsizlik

Kültürel dirençsizlik