Afet Yönetimi 1 Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma sürecinde belirlenmesi gereken acil durum faaliyetlerinden biri değildir?


Ana tahliye güzergâhlarının belirlenmesi

İkincil güzergâhlarının belirlenmesi

Ekonomik yoksunlukların belirlenmesi

Gece yoğun kullanımda olan alanlara ulaşım olasılıklarının değerlendirilmesi

Alternatif tahliye alanlarının belirlenmesi


2.Soru

Afete uğramış yerleşim birimlerine, afet sonrası iyileştirme yapmak ya da hayat standartlarını, güvenliği, ekonomik fırsatları ya da çevresel kaliteyi geliştirmek arasında yapabileceklerin bir çerçevesini sunan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Halkın katılımı 

Acil durum organizasyonu 

Planlama 

İyileştirme 

Sürdürülebilirlik 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DPT, 2000’e göre kapsamlı bir afete hazırlık stratejisinin içermesi gereken unsurlardan biridir?


Hayat kurtarmak

Sağlık merkezlerinde kapasite arttırmak

Kentsel dönüşüm planlarını devreye sokmak

STK’lar ile işbirliği

Müdahale yöntem ve stratejileri geliştirmek


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede temel amaçlardan birisi değildir?


Afet bölgesinde mümkün olan en fazla sayıdaki insanın hayatının kurtarılması

Sağlığın korunması

Kayıpların en düşük düzeyde kalmasını sağlamak 

Hayatı olağan akışına mümkün olan en kısa sürede, öncekinden daha iyi ve daha güvenli biçimde kavuşturmak için tüm sektörlerde ve yerel özelliklere uygun olarak gerekli çalışmaların yapılması

Geçim kaynaklarını yeniden kurma 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afet bölgesinde İAADYM ( İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) içindeki  gezici ilk tespit ekipleri içinde yer alır?


İhbar takip masası

Vali

Vali yardımcısı

Basın sözcüsü

Kaymakam


6.Soru

................................, afete uğrayan toplumun yaşam koşullarını yeniden oluşturmak ve gelecekte tekrarlanabilecek olası afet risklerini azaltmak amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmak için alınan kararlar ve faaliyetlerin tümüdür.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İyileştirme

Hazırlıklı olma

Acil müdahale

Zarar azaltma

Risk yönetimi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahelede kurumsal paydaşlardan değildir?


Merkezi yönetim

Yerel yönetimler

Akademik kurum ve kuruluşlar

Sivil toplum kuruluşları

Yerel halk


8.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi Türkiye Afet Müdahale Planı’nın (TAMP) özelliklerinden biri değildir?


Taktik yaklaşımla hazırlanır

Esnektir

Modüler yapıya sahiptir

Değiştirilemez

Uyarlanabilir


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi esas olarak Afete müdahalede kurumsal paydaşlarından biri olarak değerlendirilemez?


Merkezi Yönetim

Yerel Yönetimler

Şahıslar

Özel sektör kurum ve kuruluşları

Akademik kurum ve kuruluşlar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme çalışmalarını zorlaştıran unsurlardan biridir?


Siyasi irade

Otorite

Finansman

Kurallar, mevzuat ve politikalar

Paydaş algısı


11.Soru

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) olayın etki derecesine göre, 4 müdahale seviyesi tanımlamaktadır: S1, S2, S3, S4. Aşağıdakilerden hangisi S3 seviyesinde “Olay Türü ve Ölçeğine Göre Destek Durumu”nu gösterir?


Yerel imkânlar yeterlidir

Destek illerin takviyesine ihtiyaç vardır

Ulusal desteğe ihtiyaç vardır

Uluslararası desteğe ihtiyaç vardır

1. ve 2. Grup destek iller + Ulusal kapasite


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede, özel ihtiyaç sahibi afetzedelere gereken ek desteklerin en kısa sürede sağlanması amacında bahsedilen 'özel ihtiyaç sahibi' kişilere örnek değildir?


Bebekler

Hamileler

Kronik hastalar

Çalışanlar

Engelliler


13.Soru

Afete tepki gösterecek ilk ekip aşağıdakilerden hangisidir?


Halk

Jandarma

Sivil toplum kuruluşları

Kızılay

Polis


14.Soru

İnşaat ihalelerinin gecikmesi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin hangi tür sorunlara örnek teşkil etmektedir?


Birimlerin Tasarım ve Fiziksel Sorunları

Yönetsel ve Yasal Sorunlar

Alt Yapı Sorunları

Maliyet Sorunları

Sürdürülebilir Olmama Sorunu


15.Soru

Aşağıda verilen zarar azaltma yöntemi olarak fiziksel planlamaların faydalarından hangisinden afet öncesinde yararlanılır?


Acil yardım aşamasında gerekli olan yaşamsal faaliyetleri düzenlemek

İyileştirme aşamasında normal yaşama dönüşü hızlandırmak ve kolaylaştırmak.

Afetlerin etkilerini ve etki alanını sınırlamak

Acil yardım aşamasında gerekli olan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini düzenlemek

Afetlerin sonuçlarını hafifletmek,


16.Soru

TAMP kapsamında, ulusal düzey Hizmet Grubu (HG) planlarında afet türlerinin tamamı dikkate alınarak planlama ve kapasite geliştirme yapılmalıdır.  Ulusal ve yerel düzeyde HG için plan hazırlama süreci organizasyon, analiz, kapasite geliştirme ve entegrasyon süreci olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır: Organizasyon Süreci, Analiz Süreci, Kapasite Geliştirme Süreci, Entegrasyon Süreci. Aşağıdakilerden hangisi Organizasyon Süreci kapsamında yer alır?


HG oluşturulması

HG kaynak-envanter tespiti

HG işbirliğinin düzenlenmesi

HG Dakika Sıfır (afet anı) planlaması

HG acil durum iletişim bilgilerinin tespiti


17.Soru

Aşağıdakileren hangisi afet yönetim döngüsü veya zinciri de denilen afet yönetiminde birbirini bütünleyen aşamalardır?


zarar azaltma - hazırlık - müdahale - iyileştirme

ön hazırlık - hazırlık - müdahale - iyileştirme

zarar azaltma - hazırlık - müdahale - rapor 

zarar azaltma - hazırlık - müdahale - rapor - iyileştirme

zarar azaltma - hazırlık - müdahale - değerlendirme 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sphere Projesi’nde yer alan temel asgari standartlar arasında yer almaz


Su temini, sanitasyon 

Gıda güvenliği 

İbadet ihtiyaçları 

Asgari barınak şartları 

Asgari sağlık standartları 


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonundan sorumlu olduğu hizmet gruplarından biri değildir?


Yangın tahliye

Nakliye

Yerleştirme

Güvenlik-Trafik

Defin hizmetleri


20.Soru

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi(İAADYM) sekretaryasını aşağıdakilerden hangisi yürütür?


Kaymakam

Vali

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

Acil Durum Yönetim Merkezi

AFAD