Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı,

II Milli Eğitim Bakanlığı,

III Sağlık Bakanlığı,

IV Kamu kurum ve kuruluşları

Yukarıdaki kurumlardan hangisi ya da hangileri çocuk koruyucu ve destekleyici tedbirleri yerine getirmekle yükümlüdür.


I, II

II, III

I, III

III, IV

Hepsi


2.Soru

I. Aile içi şiddete maruz kalmaları

II. Ailenin gelirine katkı getirmek istemeleri

III. Ekonomik yetersizlik

IV. İstenmeyen gebelikler sonucu dünyaya gelmeleri

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sokak çocuklarının ortaya çıkmasına sebep olmaktadır?


Yalnız I

I ve II

I, III ve IV

II, III ve IV

Hepsi


3.Soru

Ceza ve Tevkif Evlerinin de görev alan meslek çalışanlarının (sosyal çalışmacı ve psikolog) Kurumda psiko-sosyal yardım servis faaliyetlerini aşağıdakilerden hangilerini kapsar?

  1. Bireysel Görüşmeler yapması
  2. Aile Eğitimleri yapması
  3. Meslek Eğitimleri vermesi
  4. Sosyal Kültürel ve Sportif Faaliyetler düzenlemesi


I ve II

I, II, IV

I ve IV

I, II ve III

Yalnız I


4.Soru

"Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen yada suç mağduru çocuk"olarak tanımlanan kavra aşağıdakilerden hangisidir?


 Muhtaç çocuk

Korunmaya muhtaç çocuk

İstismar  edilmiş çocuk

Engelli çocuk

Rehabilitasyona muhtaç çocuk


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, çocuğun cinsel istismarında anne baba ile ilgili risk faktörlerindendir? 


Çocukta davranış bozuklukları

İkiz, üçüz çocuklardan biri olmak 

Düşük doğum ağırlıklı ve/veya prematüre çocuklar 

Çocuğun beklenen, istenen cinsiyette olmaması

Düşük eğitim düzeyi


6.Soru

a. Ana veya babasız, ana ve babasız,
b. Ana veya babası veya her ikisi de belli olmayan,

c. Ana ve babası veya her ikisi tarafından terk edilen,

Verilen maddelerden hangisi ya da hangileri  2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’na göre korumaya muhtaç çocuğun özellikleridir?


yalnız a

yalnız c

a ve c

a ve b

a, b ve c


7.Soru

I. Yoksulluk

II. Çocukta davranış bozuklukları

III. Sürekli ya da aşırı ağlayan çocuk

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çocuk istismarında çocuk ile ilgili risk faktörlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


8.Soru

"Çocuğun ruh sağlığını ve gelişimini bozan, reddetme, aşağılama, tehdit etme, suçlama gibi söz ve davranışlara süreğen olarak maruz kalmasıdır". Sözü edilen kavram seçeneklerden hangisidir?


İstismar

İhmal

Duygusal İstismar

Fiziksel İstismar

Cinsel İstismar


9.Soru

Dilencilikte  çocuğu araç olarak kullanmak , aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması gibi suçlar hangi istismar türüne girmektedir?


Cinsel istismar

Fiziksel istismar

Ekonomik istismar

Duygusal/psikolojik istismar

Çocuk İhmali


10.Soru

Evlenen tüm oğulların eş ve çocuklarıyla baba evinde birlikte yaşamaları ile oluşan aile biçimine ne ad verilir?


Parçalanmış aile

Çekirdek aile

Küçük aile

Geniş aile

Birleşik/Bütünleşik aile


11.Soru

  1. Yaklaşık olarak, altı ile on bir yaş arasındaki döneme işaret eder.
  2. Başarı, çocuğun dünyasında önemli bir konu haline gelirken özdenetim artmaya başlar.
  3. Psikososyal ve ahlaki gelişim hızla ilerlerken duygusal ve toplumsal uyum sürecinde aile ilişkilerinin etkisi devam etmektedir.

Yukarıda özellikleri verilen dönem seçeneklerden hangisidir?


Okul Öncesi Dönem

İlk Çocukluk Dönemi

Ergenlik Dönemi

Orta Çocukluk Dönemi

Erinlik Dönemi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ailenin temel özelliklerinden biri değildir?


Aile şekillendirme özelliğine sahiptir

Aile kökeni organik bünyemizde olan karmaşık duygularımızla temellendirilmiştir

Aile duygusal bir temele dayanır

Aile tek tiptir

Aile evrenseldir; aile bütün sosyal ilişkiler içinde evrensellik özelliği göstermektedir


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aile sistemi kuramlarından biri değildir?

 


Yaşantısal aile danışmanlığı

 

Yapısal aile danışmanlığı

 

Deneysel aile danışmanlığı

 

Bowen aile danışmanlığı

Stratejik aile danışmanlığı


14.Soru

Ailenin işlevini yerine getirip getirememesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Aile bireylerinin birbirine bağlı olması

Aile yapısının zengin olması

Aile yapısının köklü olması

Aile sayısının çok olması

Aile yapısının güçlü ve sağlıklı olması


15.Soru

Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezleri (ÇEMATEM) ile ilgili verilen bilgilerden   hangisi doğrudur?


Tedavi süresi en az iki haftadan oluşmaktadır.

Uygulanan tedavi yöntemi yatan vakanın genel tıbbi ve psikiyatrik değerlendirmesiyle başlar.

Programlar arası boşluklar olmakta çocuklara boş zamanlar yaratılmaktadır.

Uygulanan programlar esnek değildir.

Tedaviler beş ayrı dönemden oluşmaktadır.


16.Soru

1911 yılında Trablusgarp ve Balkan savaşları sonucunda çoğalan şehit ve yetimleri korumak amacıyla kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Dâru’l Hayr-ı Alî

Daru’l-Eytam

Darülhayr-ı Ali

Himaye-i Etfal Cemiyeti

Dâru’ş-Şafaka


17.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişkinler daha az sayıda çocuğa sahip olmayı istemektedirler?


ABD

Türkiye

Çin

Fransa

Hindistan


18.Soru

5395 C¸ocuk Koruma Kanunu’nda bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Korunaksız çocuk

Yüz kızartıcı suç

Muhtaç çocuk

Suça sürüklenen çocuk

Korunma ihtiyacı olan çocuk


19.Soru

Korunmaya muhtaç olan, ihmal ve istismara maruz kalan, bulunan, evden veya kurumdan kaçan, mülteci, refakatsiz, sokakta yaşayan, sokakta çalıştırılan, oturduğu yeri haber vermekten aciz, hakkında koruma, ıslah ve/veya tedavi tedbiri alınan, suça maruz kalan, suç işlediği şüphesi altında bulunan, kimliği tespit edilemeyen çocuklara yönelik” hizmetleri yürütmekle görevli birim aşağıdakilerden hangisidir?


Çocuk Destek Merkezleri

Emniyet C¸ocuk S¸ube Müdürlüğü

Sevgi Evleri

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezleri

Yardıma Muhtaç Çocuklar Kurumu


20.Soru

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde yer alan "her çocuk, kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahiptir" ifadesi çocuğun hangi yasal hakkıyla doğrudan ilgilidir?


Çocuğun katılım hakkı

Yaşama ve gelişme hakkı

Eşitlik-Ayrım Gözetmeme ilkesi

Çocuğun yüksek yararı ilkesi

Çocuğun okuma hakkı