Aile Ve Çocukla Sosyal Hizmet Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Evlat edinme işlemi için; evlat edinen ile edinilen arasında en az kaç yaş fark olabilir?


10

18

20

25

30


2.Soru

Ayşe 8 yaşında bir çocuktur. Ayşe’nin babası kızına sıcaklık göstermeyi sevmeyen, kızının ihtiyaçlarına karşı duyarsız olan ve kızını başkalarının yanında sıklıkla azarlayan davranışlar sergilemektedir. Ayşe’nin babasının Ayşe’ye uyguladığı istismar türü aşağıdakilerden hangisidir?


Fiziksel istismar

Ekonomik istismar

Toplumsal istismar

Cinsel istismar

Duygusal istismar


3.Soru

  1. Küçüğün anne ve babasının rızasının olması.
  2. Evlat edinen ve edinilen arasında en fazla 25 yaş fark olması.

     III. Eşlerin en az beş yıldan beri evli olmaları ya da her ikisinin de otuz yaşını doldurmus olması.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri evlat edinme şartlarından değildir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I ve III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi risk altındaki çocuk ifadesi kapsamına girmez?


Fiziksel ve psikolojik gelişimi tehlikede

Kişisel güvenliği tehlikede

Ana babasız, bakıcısı tarafından terk edilmiş

Kötü alışkanlıklara karşı savunmasız bırakılan

Arkadaşları tarafından dışlanmış


5.Soru

Carter ve McGoldrick’in yapmış oldukları aile yaşam döngüsüne göre III.Döngü hangi döneme denk gelmektedir?


Çocuksuz-yeni evli çiftler

İlk çocuğu ergenlik/ilk gençlik döneminde olan çiftler

İlk çocuğu 13 yaşın altında olan çiftler

İlk çocuğu iş/okul yaşamında olan çiftler-orta yaşam döngüsü

İleri dönemdeki aileler tüm çocuklarını evden göndermiş aileler


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangis koordinasyon merkezinin görevleri arasında yer almaz?


Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetinden yararlandırılamayacak çocuklara öncelik tanımak

Çocuk evine kabul edilen çocuğun uyumu için gerekli mesleki çalışmaları yapmak

Çocukların sağlık dosyalarının oluşturulmasını sağlamak

Çocukların psikolojik, sosyal ve bedensel yönden gelişimlerinin sağlanması amacıyla sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemek

Birey, çocuk ve ailelerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak için diğer meslek elemanlarıyla iş birliği içinde gerekli incelemelerin yapılmasını ve bunun sonucunda sosyal inceleme raporlarının hazırlanmasını sağlamak


7.Soru

“Bir plan hazırlayarak; ulusal, etnik, belli bir ırk ya da dini grubun tümüyle ya da kısmen yok edilmesi amacıyla, bu grupların üyelerine karşı; kasten öldürme, kişilerin bedensel ya da ruhsal bütünlüklerine zarar verme, grubu tümüyle ya da kısmen yok edilmesi sonucunu doğuracak koşullarda yaşamaya zorlanması ve gruba ait çocukların bir başka gruba zorla nakledilmesi” aşağıda belirtilen Türk Ceza Kanunu’na göre hangi suç kapsamına girer?


Çocuklara Yönelik İşlenen Uluslararası Suçlar 

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Kişilere Karşı Suçlar

Genel Ahlâka Karşı Suçlar

Aile Düzenine Karşı Suçlar


8.Soru

Sosyal hizmet kurumu türlerinden; çocukları toplumdan ve (var olduğu takdirde) ailelerinden soyutladığı için uygun bulunmayan; çocukların hem bakımlarının hem de mesleki eğitimlerinin bir arada gerçekleştirildiği büyük binalar şeklindeki kurum türü hangisidir?


Kapalı Tip Kurum

Açık Tip Kurum

Kışla Tipi Kurum

Okul Tipi Kurum

Site Tipi Kurum


9.Soru

I. Bir fiil işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış çocuklar hakkında ceza kovuşturması yapılır.

II. On sekiz yaş altındaki çocuklar kademeli olarak ceza indirimlerinden yararlanmaktadır.

III. On sekiz yaşını doldurmamış olan çocukların cezalarının yarısı indirilir ve bu durumda her fiil için verilecek hapis cezası on altı yıldan fazla olamaz.

 IV. On beş yaşını doldurmuş sağır ve dilsiz çocuklara da on iki yaşını doldurmuş çocuklara, on sekiz yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlere ise on beş yaşını doldurmuş olanlara uygulanan hükümler uygulanır.

V. Yirmi bir yaşını doldurmamış sağır ve dilsizlere, on beş yaşını doldurmuş, on sekiz yaşını doldurmamış olan çocuklara ilişkin hükümler uygulanır.

Yukarıda verilen Türk Ceza Kanunu ve çocuklar ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II, III

II, III, IV

I, IV, V

III, IV, V

II, IV, V


10.Soru

Çocuk polisi çocuğun suça maruz kalmaması için aşağıdaki görevlerden hangisini yapmaz?


Çocukların çalışmaları mevzuatla yasaklanmış umuma mahsus ve umuma açık yerlerde çalıştırılıp çalıştırılmadığını kontrol etmek

Çocuklara satılması mevzuatla yasaklanmış malların kendilerine satılıp satılmadığını araştırmak

Çocukların girmesi mevzuatla yasaklanmış umuma açık yerlere girip girmediklerini araştırmak

Çocuğa psikolojik destek sağlamak

Mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen yerler ve işletmecisi hakkında gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirmek


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk koruma kanunu kapsamındaki koruyucu ve destekleyici tedbirler arasında yer almamaktadır?


Eğitim tedbiri

Sağlık tedbiri

Çözümleme tedbiri

Barınma tedbiri

Danışmanlık tedbiri


12.Soru

Çocuk Şube Müdürlükleri korunmaya ve yardımcı muhtaç çocuklarla, ilgili yönetmeliğin 8. maddesine göre işlemlerini yürütmektedir. Bu maddeye göre; çocuk polisi;

  1. Kimlik tespitini yapmak,
  2. Muhafazasını sağlamak,
  3. Çocuğun durumunu iyileştirmek için ailesi ve okul, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi kuruluşlarla iş birliğinde bulunmak,
  4. Haklarında yetkili idari veya adli makamlarca verilen kararın niteliğine göre ilgili kuruluşa veya kanuni mümessiline teslimini yapmak,
  5. Geçici barınma ünitesinde kalan çocuklar için sosyal, kültürel ve eğitici programlar geliştirmek,

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri "Çocuk Polisinin" görevleri arasındadır?


I, II, IV

I, III, IV

II, III, IV

III, IV, V

I, IV, V


13.Soru

"Denetimli Serbestlik"in temel amacı seçeneklerden hangisidir?


Mağduriyetin önlenmesi

Koruyucu ve tedavi edici yöntemlerin özenle uygulanması

Özellikle ve sadece genç suçluların denetim altında tutulması

Gençlere özel dikkat gösterilmesi,

Özellikle genç suçluların denetim altında tutulması, mağdurların daha fazla mağdur edilmeden topluma kazandırılmasının sağlanması


14.Soru

Ergenlik, gelişim sürecinde çocukluktan ilk yetişkinlik dönemine geçiş dönemidir ve
yaklaşık on – on iki yaşlarından başlayarak on sekiz – yirmi bir yaşlarında kadar devam
eder.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ergenlik sürecini yaşayan bireylerde meydana gelen davranışlar arasındadır?


Düşüncelerin mantıktan uzak olması

Aile ile ilişkilerin artığı bir sürece girmeleri

Bağımsızlık arayışına girmeleri

Kendi kimliğinden uzak olarak yaşamaları

Bireyde somut düşüncelerin  ön planda olması


15.Soru

Yirminci yüzyıl “çocuk” kavramının daha çok tartışıldığı ve tüm dünyada önemli bir belge olarak kabul edilen Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin ortaya çıktığı bir dönemdir. Söz­leşmede; çocuğun yaşam hakkı, korunması ve gelişimi bakımından öncelikli olarak  ele alınan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


Okul

Aile

UNİCEF

Çocuk yuvaları

Sosyal hizmetler


16.Soru

İnsanlar, özellikle bebekliklerinde çok uzun süreli bir bakım ve güvenliğe ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçların karşılanmasından birincil olarak aşağıdakilerden hangisi sorumludur?


Dadı

Okul

Devlet

Aile

Toplum


17.Soru

Cumhuriyet öncesi dönemde, çocukların korunması konusunun devlet tarafından ilk defa düzenli bir şekilde ele alınması hangi devlet dönemindedir?


Osmanlı Devleti

Uygurlar

İlhanlılar Devleti

Uygurlar

Göktürk Devleti


18.Soru

Koruyucu aile hizmetlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?


Koruyucu aile çocuklara, öz ailesi, okulu ve çevresiyle ilişkilerini devam ettirmelerini sağlayarak yardımcı olur.

Amaç, çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesini sağlamaktır.

Koruyucu aile, korunmaya muhtaç çocuğun bakımını ve yetiştirilmesini bir ücret karşılığında yapabilir.

Çocukların sağlık giderleri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Evli ya da bekâr, çocuklu ya da çocuksuz herkes koruyucu aile olmak üzere ikamet ettiği ilde bulunan il müdürlüğüne başvurabilir.


19.Soru

Uluslararası Çocuk Yılı aşağıdakilerden hangisidir?


1921

1979

1996

2001

1924


20.Soru

Sosyal çalışmacıların koordinasyon merkezlerinde görevleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi sosyal servisteki görevlerinden biri değildir ?


Kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kişi ve kuruluşlar arasında iş birliğinin sağlanmasında rehberlik yapmak

Çocuk evlerinin amacına uygun inceleme ve araştırmalar yapmak

Aile ve çocuk arasında değerlendirme yapmak ve tespit edilen değişiklikleri belgelendirerek gerektiğinde korunma kararının kaldırılması yolunda işlemleri başlatmak

Ebeveyni ve akrabası olmayan çocuklar sosyal yönden incelenip araştırılarak olumlu bulunan gönüllü ailelerin yanına izinli verilmesi sağlamak

Çocukların sağlık dosyalarının  oluşturulmasını sağlamak