Anne Baba Eğitimi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin sen dilinin özellikleridir?


Kişinin olaydan nasıl etkilendiğini ifade eder.

İletişimi daha sağlıklı olur

Davranıştan çok kişiliğe yönelir

Başkalarını düşünmeyi öğretir

Yakınlığı artırıcıdır.


2.Soru

"Daha önceden bir deprem tecrübesi yaşamış ve bu konuda okulunda ve aile çevresinde neler yapılması gerektiği konusunda eğitim almış bir çocuk yeniden gerçekleşen bir deprem deneyimi sırasında daha az etkilenebilir" düşüncesi çocukların travmatik olaylardan etkilenmelerini belirleyen faktörlerden hangisine örnek verilebilir? 


Travmatik olaylara doğrudan maruz kalma

Travmatik olaya maruz kalma süresi

Yaşamın tehlikede olduğunu düşünme

Çocuğun varolan stresle başa çıkma gücü

Travmatik yaşantı sonrası sosyal desteğin niteliği ve derecesi


3.Soru

Aşağıdakilerin hangisi tek yönlü bilgi iletişimi anlamına gelir?


İletişim

Enformasyon

Diyalog

Tartışma

Kişiler arası iletişim


4.Soru

Öğretmenlerin cinsel eğitim konusunda anne babalara yönelik düzenleyeceği yetişkin eğitimi programının hangi aşamasında belirtilen gün, zaman ve yerde ilk önce anne babalara programa ilişkin bilgiler vererek onları programa hazırlar?


Planlama

İhtiyaç saptama

Uygulama

Değerlendirme

Güdüleme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Myrick'in konsültasyon süreci problem çözme aşamalarında birisi değildir?


Problemin tanımlanması

Beklenen sonuçların ve amaçların tanımlanması

Bir plan geliştirmek

Değerlendirme

İhtiyaç saptama


6.Soru

I- Anlaşılmamışlık

II- Yalnızlık Duygusu

III- Derin Duygusal Sorunlar

Sağlıklı ilişkilerin kurulamaması kişilerde yukarıdaki hangi sorunlara yol açmaktadır?


Yalnız I 

I ve II 

I , II , III

Yalnız III

II ve III


7.Soru

Stanton’a göre birilerini eğitirken daima 4 temel konu vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?


Mesajın alıcısı olması

Anlamaya çalışması

Kabul etmesi

Devam ettirmesi

Tepki vermesi


8.Soru

Cinsel gelişim aşağıdaki süreçlerden hangisini/hangilerini kapsamaktadır?

I. Fiziksel süreç

II. Bilişsel süreç

III. Psikolojik süreç

IV. Sosyal süreç


I ve III

II ve IV

I, II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


9.Soru

Hangi yaş döneminde çocuklarda travmaya ilişkin güçlü bir anı kalması olası görülmemektedir?


0-2 yaş 

2-6 yaş 

6-10 yaş 

10-12 yaş 

12-14 yaş


10.Soru

I) Söz kesmez

II) Yargılamaz

III) Ne dediğine odaklanır

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri etkili bir dinleyicinin özelliklerindendir?


I , II , III

Yalnız  I  

Yalnız II

I ve II

II ve III


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cinsel eğitimin gerekliliğini gösteren sebeplerden biri değildir?


Çocukların kendi cinsiyetini benimsemesi

Çocukların karşı cinsiyeti tanıması

Çocukların cinsel kimliğini oluşturabilmesi

Cinsel bilgilere erişebilecekleri farklı yolları öğrenmeleri

Çocukların sağlıklı bir biçimde özdeşim kurabilmesi


12.Soru

I- Fiziksel istismar

II- Cinsel istismar

III- Siyasal – Dinsel İstismar

IV- Duygusal istismar

Çocukların istismar ve ihmal edilme biçimleri yukarıdaki hangi başlık ve ya başlıklar altında incelenmektedir ?


Yalnız I

I ve II

I ve III

I, II, III

I, II, III, IV


13.Soru

İletişim kurarken, örneğin yazarken ya da konuşurken, birilerini ikna etmeye çalışırken, birilerine açıklama yaparken, birilerini eğitirken Stanton’a (1990) göre, daima dört temel konu vardır. Hangisi bunlardan biri değildir?


Mesajı verenin karşısında alıcının olması

Anlamaya çalışması

Kabul etmesi

Tepki vermesi

Alıcının odaklanması


14.Soru

I- Kontrol edememe ve kontrol etme yetersizliği

II- Yetersiz iletişim ve problem çözme becerisi

III- Empati Yetersizliği

Yukarıdakilerde hangisi ya da hangileri istismar ve ihmal eden ebeveynlerin özelliklerindendir?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I, II, III

Yalnız III


15.Soru

Öğretmenlerin cinsel eğitim konusunda anne babalara yönelik düzenleyeceği yetişkin eğitimi programının hangi aşamasında anne babalara ne gibi sorunlar yaşadıkları, çocuğun cinselliğine karşı nasıl yaklaştıkları, ne gibi bir tutum sergiledikleri, sorularına nasıl cevap verdikleri, kendilerini yetersiz hissedip hissetmedikleri konularında bilgi elde edilir?


Planlama

İhtiyaç saptama

Uygulama

Değerlendirme

Güdüleme


16.Soru

Aile üyeleri arasında işlevsel olmayan ilişki ve etkileşimleri değiştirme üzerine odaklaşan yardım etme süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Aile danışması

Anne baba eğitimi

Anna baba ile konsültasyon

Aile katılımı

Aktif dinleme


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitim sürecine  aile katılımının sağlanmasının amaçlarından biri değildir?


Ev ve okul arasında ortak bir kültür geliştirmek

Eğitimin bütünlüğünü sağlamak

Eğitimin devamlılığını sağlamak

Okul ve ev ortamı arasındaki farklılıkları en aza indirmek

Çocukları her zaman denetim altında tutabilmek


18.Soru

Bir uzman ile ebeveynelerin çocukta istenilen değişikleri yaratmak için birlikte çalıştıkları yardım sürecine ne ad verilir?


Aktif dinleme

Yansıtma

Anne babalar ile konsültasyon

Psikolojik danışma

Anne baba eğitimi


19.Soru

Ülkemiz için umut verici bir gelişme olarak kabul edilen  Çocuk Koruma Kanunu hangi yıl yürürlüğe girmiştir?


1999

2002

2005

2007

2015


20.Soru

İletişimde mesajlar, sözler ya da yazılarla ve sözel olmayan ipuçları ile verilmektedir. Verilenlerden hangisi sözel olmayan mesajların dışındadır?


Sesin tonu, sesin yüksekliği, yoğunluğu, sözcükler arasındaki boşluklar, ses tonundaki değişmeler, vurgulamalar, duraklamalar, sessizlikler ve akıcılık gibi sesle ilgili davranışlar

Nefesin artması, kızarma, solma, göz bebeklerinin boyutlarının değişmesi

Gülümseme, kaş çatma, kaş kaldırma, dudak bükme gibi yüz ifadeleri

Konuşma boyunca kişinin tercih ettiği mesafe

Konuşma sırasında anlatılan olayın gerçekliği