Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1915 Londra ve 1917 St. Jean de Maurienne gizli antlaşmalarıyla İtalyanlara vaat edilen İzmir ve Menderes’in kuzey kısımlarına aşağıdakilerden hangi  ülke talip olmuştur?


İngiltere

Fransa

İspanya

Amerika

İtalya


2.Soru

I. Aşar vergisinin devam etmesi

II. Ulaşım ve haberleşmenin yetersiz olması

III. Miras yoluyla toprağın paylaşılması

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nde tarımın gelişememesi sebepleri arasında gösterilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


3.Soru

Aşağıda 18. Yüzyıldan itibaren Avrupa’da yaşanan gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerden hangileri dünya üzerinde siyasi ve askeri mücadeleyi kızıştırmıştır? I. Tekniğin gelişmesiyle makineli üretime geçilmesi II. Hammadde ihtiyacının artması III. Artan üretimle birlikte yeni pazarlara açılma isteği


I
II
I ve III
II ve III
I, II ve III

4.Soru

II. Abdülhamid'in politikalarının amacı nedir?


Panislavizme karşı politika oluşturmak
Bütün dünya müslümanlarını siyasi bir iktidar çerçevesinde birleştirmek
Pancermenizme benzemek
Hristiyanları islamlaştırmak
Arap milliyetçi akımlarına karşı geliştirilmiş, birleştirici bir siyasi akımdır

5.Soru

Son Osmanlı Mebusanın yaptığı en önemli iş aşağıdakilerden hangisidir?


Halk Fırkasının kurulması
Misak-i Milli Kararlarının alınması
İstiklal Mahkemelerinin kurulması
Anadolu'daki İhtilaf Devleti subaylarının tutuklanması
İşgallerin protesto edilmesinin sağlanması

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TBMM'deki halk zümresinde yer alanlardan biridir?


Yunus Naci

Hakkı Erdem

Muhittin Bahadır

Naci Koç

Dr. Adnan Bey


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi’nin sonunda mevcut başlıca demir yolu hatlarından biri değildir?


Mersin

İzmir

Bandırma

Eskişehir

Konya


8.Soru

‘’Fransız Devrimi,krallığa ve soylulara karşı;Rus Devrimi Çarlığa ve soylulara karşı;Türk Devrimi ise saltanata ve emperyalizme karşı yapılmıştır.’’Buna göre Türk Devrimi hangi özelliği ile Fransız ve Rus Devrimlerinden ayrılmaktadır?


Baskıcı bir düzene son verip,vatandaşlara siyasal haklar getirmesi
Ulusal Bağımsızlık ile Ulusal Eğemenliği birlikde gerçekleştirmesi
Halkın yaşam biçimini değiştirmesi
Ayrıcalıklı olanların eğemenliğine son verip,halkın yaşam düzeyini yükseltmesi
Halkı teba olmaktan çıkarıp özgür birey yapması

9.Soru

Yeniçeri Ocağı aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde kaldırılmıştır?


II. Mahmut

I. Mahmut

III. Selim 

I. Abdülhamid

III. Mustafa


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geçici sanayi kanununa ilişkin bilgilerden biridir?


Küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1914’de çıkarılmıştır.

Kanun vergi muafiyeti, bedava arazi, geçici gümrük muafiyeti, kamunun öncelikle bu tesislerin ürünlerini satın alma zorunluluğu gibi hükümler getirmiştir.

Çıkarılan bu yasadan çoğunlukla azınlıklar ve yabancılar yararlanmıştır.

Bir yıl boyunca 750 iş günü yevmiyeli işçi çalıştıran iş yerleri bu kanunun getirdiği kolaylıklardan yararlanıyordu.

Gümrük duvarlarının son derecede düşük olması, yabancı
ürünlerin iç piyasaya kolaylıkla girmesine olanak vermiştir.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’ndaki maddeler arasında yer almaz?


Müslüman olmayanların mülki memurluklarda görev alması
Müslüman olmayanlara askeri ve sivil okullara girme hakkının verilmesi
Yabancılara Osmanlı ülkesinde gayrimenkul alma hakkının verilmesi
İltizam sisteminin uygulamaya konulması
Müslüman olmayanlara askerlik zorunluluğunun getirilmesi ancak bedel ödeyerek askerlikten muaf olabilmeleri

12.Soru

Mustafa Kemal Bey (Atatürk) aşağıdaki cemiyetlerden hangisini Şam'da kurmuştur?


Yeni Osmanlılar Cemiyeti
İttihat ve Terakki Cemiyeti
Müdafaa-i Şeriat Cemiyeti
Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Teşebbüs-i Şahsi ve Ademi Merkeziyet Cemiyeti

13.Soru

Osmanlı Devletinde İlk elektrik enerjisi istasyonu 1902’de nerede kuruldu?


Adana’da
İzmir’de
İstanbul’da
Mersin’de
Tarsus’da

14.Soru

Türkiye, verdiği bağımsızlık savaşından zaferle çıkmasına rağmen, Lozan’da her bakımdan baskı altına alınarak masada kaybettirilmeye çalışılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerinden biri olamaz?


İtilaf devletlerinin hala Türk topraklarında gözü olması
İtilaf devletlerinin çıkarlarını devam ettirmek istemesi
İtilaf devletlerinin Türkiye’deki yer altı zenginliklerini elde etmek istemesi
İtilaf devletlerinin Türklerden daha fazla taviz koparmak istemesi
İtilaf devletlerinin kendi aralarında çıkmaza düşmeleri

15.Soru

Doğu Trakya bölgesinin tahliyesi hangi antlaşma ile karar bağlanmıştır?


Lozan Antlaşması
Ankara Antlaşması
Mudanya Antlaşması
İstanbul Antlaşması
Montrö Boğazlar Sözleşmesi

16.Soru

I. Mısır ve Sudan üzerindeki Türk haklarından 5 Kasım 1914 tarihinden geçerli olmak üzere vazgeçilmiş ve buralar İngilizlere verilmiştir.II. Türkiye'nin Tunus ve Fas üzerinde artık hiçbir hakkı kalmamıştır. III. Türkiye'nin Trablusgarp ve Bingazi üzerinde artık hiçbir hakkı kalmamıştır. Lozan Antlaşması'nda alınan bu kararlara göre aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?


Osmanlı Devleti'nin devamı nitleiğinde sayılan Türkiye'nin Kuzey Afrika'da hak iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.
Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde sayılan Türkiye'nin Ege Denizi'nde hak iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.
Akdeniz bir İngiliz gölü haline gelmiştir.
Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde sayılan Türkiye'nin Ortadoğu'da hak iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.
Osmanlı Devleti'nin devamı niteliğinde sayılan Türkiye'nin Balkanlarda hal iddia edebileceği bir toprak kalmamıştır.

17.Soru

Osmanlı Devleti’nde meclislerin ömrü çok uzun sürmemiş, hepsi fesihler yoluyla kapatılmıştır. Aşağıdaki meclisler içinde en uzun ömürlü olan Meclis hangisidir?


1877 Meclis-i Mebusan’ı
1908 Meclis-i Mebusan’ı
1912 Meclis-i Mebusan’ı
1914 Meclis-i Mebusan’ı
1920 Meclis-i Mebusan’ı

18.Soru

Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Barış Antlaşmasında bir çözüme kavuşturulamamıştır?


Azınlık hakları
Türkiye-Irak sınırı
Dış borçlar
Savaş tazminatı
Boğazlar

19.Soru

"Devletin mali gücünü elinden alan Duyun-İ Umumiye, “devlet içinde devlet” durumuna gelmiştir. Devlet vergi toplama yetkisinin bir kısmını hem de önemli gelir kaynaklarını alacaklarına mukabil bu komisyonun insafına terk etmiştir. Faiz oranlarını ayarlayan Duyun-i Umumiye İdaresi kendi memurlarını atama hakkına da sahiptir. 1912 yılında Osmanlı maliye memurlarının sayısı altı bin civarında iken bu kurumun memur sayısı on bine yaklaşmaktaydı. Duyun-i Umumiye memurları köylere kadar giderek alacaklıların borçlarına karşın vergileri toplamakta ve bunları Osmanlı borçlarına karşılık olarak tahsil etmekteydi." Bu bilgiler göz önünde bulundurularak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?


Osmanlı Devleti'nin mali bağımsızlığı ciddi anlamda zedelenmiştir.
Batılı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine doğrudan müdahale edebilme fırsatı elde etmiştir.
Osmanlı Devleti ekonomik anlamda bağımlı bir devlet haline gelmiştir.
Duyun-i Umumiye İdaresi yalnızca kentsel alanlarda değil kırsal alanlarda da faaliyet göstermiştir.
Duyun-i Umumiye İdaresi'nin kurulması Osmanlı Devleti ile Rusya'yı birbirine daha da yakınlaştırmıştır.

20.Soru

I. Dış ticarette Almanya daha yüksek paylar almaya başlamıştır.

II. Ticaret açığı artarak yükselmeye devam etmiştir.

III. İhracat ve ithalat daha çok deniz yoluyla yapılıyordu.

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin Cumhuriyet öncesi dış ticaret eylemleri arasında gösterilebilir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III