Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 1 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Lozan'da Azınlıklarla ilgili sorunun çözümü konusunda alınan bir karardır?


Azınlıklara devlet idaresinde iş verilmesi
Azınlıklara geniş haklar verilmesi
Azınlıkların Türk vatandaşı sayılması
Azınlıkların serbestçe yurt dışına çıkabilmesi
Azınlıkların her zaman Batılı devletlerle görüşebilmesi

2.Soru

Osmanlı Devletin de, küçük sanayi teşvik ve yerli malını koruma amacıyla 1913’de  çıkarılan kanun hangisiydi? 


Geçici Sanayi Kanunu,

Küçük sanayiyi teşvik kanunu,

Teşviki sanayi kanunu,

Yatırım ve teşvik kanunu,

Küçük sanayıyi koruma kanunu,


3.Soru

Avrupa’nın toprak zenginliği anlayışından maden zenginliğini anlayışına geçmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Rönesans
Reform
Coğrafi keşifler
Osmanlının siyasi güç yitirmesi
Devletler arası siyasi mücadele

4.Soru

Vilayet Meclisleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Üyeler atama ile belirlenir
Dört üyeden oluşur
İki üyesi Müslim iki üyesi Gayrimüslim'dir
Mülki amir ve memurlar doğal üyedir
Ruhani reisler doğal üyedir

5.Soru

Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


1852 yılına kadar İstanbul şehir hattı vapurlarına kadın yolcu alınmazdı,

Kabotaj hakkına sahip olmayan Osmanlılarda  deniz ticaret filosu gelişmedi,

Galata Köprüsü demir köprü olarak II.Mahmut zamanında yaptırılmıştı,

Karaköy-Tünel arasında işleyen yeraltı treni 1900 yılında hizmete girmiştir,

Türkiye’de ilk düzenli posta teşkilatı Ekim 1740’da kuruldu,


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işgallerin sürdüğünü bahane ederek meclisin toplanmasını geciktirmişlerdir?


Osmanlı Padişahı

Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri

Tevfik Paşa ve Damat Ferit Paşa Hükümetleri

İttihat ve Terakki Partisi

Meclis-i Mebusan


7.Soru

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Türk ulusunun başlattığı mücadeleyi başka ulusların benzeri mücadelelerinden ayıran temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?


Siyasal yönetime katılmak isteyenlerin öncülüğünde gerçekleştirilmesi

Hem emperyalistlere hem de saltanata karşı yapılması

Halkın sahiplendiği ve desteklediği bir dava olması

Batılı bazı devletler tarafından da desteklenmesi

Başarıya ulaşıldıktan sonra yeniden yapılanmaya gidilmesi


8.Soru

Lozan Barış Antlaşması’nın içeriği ve temel özellikleri değerlendirildiğinde aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?


Azınlıklar Türk uyruklu sayılmıştır.
Ulus-devletin kökleşmesini sağlamıştır.
Birinci Dünya Savaşı’nı kesin olarak sona erdirmiştir.
Misak-ı Milli’yi tam olarak gerçekleştirmiştir.
Türkiye Devleti’nin kurucu antlaşmasıdır.

9.Soru

Seçeneklerden hangisi milli varlığa zararlı ve mücadele aleyhtarı cemiyetlerden bir tanesi değildir?


Etnik-i Eterya
Mavri Mira
Makabi Cemiyeti
İngiliz Muhipler Cemiyeti
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye Cemiyeti

10.Soru

18. yüzyıldan itibaren tekniğin, sınai üretimin ve ulaştırma imkânlarının gelişmesi ile ortaya çıkan değişim aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? 


Coğrafi Keşifler 
Fransız İhtilali
Reform 
Sanayi İnkılâbı 
Rönesans

11.Soru

Nüfusun %80’den fazlasının tarım ile uğraşan bir ülkenin önemli miktarda tarım ürünü ithal etmek zorunda kalması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Sanayisinin büyük bir bölümünün temel ihtiyaç ürünleri üzerine kurulması
Milli sermayeli bir bankanın çok geç kurulması
Dış borçların denetim altına alınması için Duyun-u Umumiye İdaresinin kurulması
Tarım ile ilgili sahalarda sağlık bir koordinasyonun bulunmaması
İstanbul ile Anadolu'nun diğer şehirleri arasında demiryolu ulaşımının bulunmaması

12.Soru

İngilizlerle yapılan Ticaret Anlaşması aşağıdakilerden hangi tarihte yapılmıştır?


1808

1818

1828

1838

1848


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  20. yüzyılın başında Osmanlı İmparatorluğu’da  Devlet sermayesiyle ilk defa kurulan fabrikalardan biri değildir?


Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası,

Feshane Yünlü Dokuma Fabrikası, 

Kayseri Sümerbank Fabrikası,

Bakırköy Pamuklu Dokuma Fabrikası, 

Hereke İpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası, 


14.Soru

I. Yurtta her ev, birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Vergi Kurulunaverecektir. II. Halkın elinde bulunan savaşa elverişli bütün silah ve cephane üç gün içindehükûmete verilecektir. III. Ordu için halktan alman taşıtlardan geriye kalanların da ayda bir kez ve parasız olarak 100 km’lik bir uzaklığa dek askerî ulaştırma işlerinde çalıştırılacaktır. Yukarıdaki Tekalif-i Milliye Emirleri'nden yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Kurtuluş Savaşı'nda mevcut mali durum ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya yetmemektedir.
İstanbul Hükümeti, Ankara Hükümeti'ne mali açıdan yardımcı olamamaktadır.
Osmanlı Hükümeti, diğer ülkelerden aldığı dış borçları artık ödeyemez hale gelmiştir.
İtilaf Devletleri, Ankara Hükümeti ile İstanbul Hükümeti'nin birlikte olmasını istememektedir.
Osmanlı Devleti'nin yaptığı ithalat, ihracatını karşılayamamaktadır.

15.Soru

Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihte ilan edilmiştir?


23 Nisan 1920
29 Ekim 1923
24 Temmuz 1923
30 Ağustos 1922
6 Ekim 1922

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Mütarekesi sonrası kurulan ve milli varlığa düşman olup milli mücadele aleyhtarı faaliyet gösteren derneklerdendir?


Cenubî Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkatesi
Vilayat-ı Şarkkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti
Wilson Prensipleri Cemiyeti
İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti
Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nda İttifak Devletleri'nden biri değildir?


Almanya İmparatorluğu
İtalya
Avusturya Macaristan İmparatorluğu
Bulgaristan Krallığı
Osmanlı İmparatorluğu

18.Soru

Aşağıdaki tarihlerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Duraklama Dönemini kapsar?


14. yüzyıl
15. yüzyıl
16. yüzyıl
17. yüzyıl
18. yüzyıl

19.Soru

Seçeneklerden hangisinde Kurtuluş Savaşı'nda hangi cephelerde kimlere karşı savaşıldığı eşleştirmesi yanlış yapılmıştır?


Doğu cephesinde Ermeni ve Gürcülere karşı
Güney cephesinde Fransızlara karşı
Güney cephesinde Ermenilere karşı
Batı cephesinde Yunanlılara karşı
Kuzey cephesinde Rumlara karşı

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Osmanlı Hareketi'nin temsilcileri arasında yer almaz?


Namık Kemal
Ziya Paşa
Şinasi
Mehmet Akif
Ali Suavi