Çalışma Ekonomisi 1 Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aktif nüfus, “belirli bir referans dönemi boyunca, Birleşmiş Milletler Milli Gelir, Muhasebe ve Denge Sistemleri tarafından tanımlanmış iktisadi mal ve hizmetlerin üretimi için gerekli olan işgücü arzını besleyen kadın ve erkekler” şeklinde tanımlanmaktadır. Aşağıdaki kavramlardan hangileri  tanımlanan aktif nüfusun bileşenleri arasında sayılabilir? 

I. İş gücü

II. İş gücüne dahil olmayanlar
III. İstihdam Edilenler

IV. İşsizler 


I,II,III ve IV

I,II ve III

II,III ve IV 

I,III ve IV 

III ve IV 


2.Soru

I. Emek kıt olduğu zaman ücret yüksek, bol olduğu zaman düşük olacaktır
II. Kısa dönemde emeğin piyasa fiyatı ile doğal fiyatı birbirinden farklı olabilir
III. Emeğin piyasa fiyatı ile doğal fiyatı orta vadede giderilmelidir
Ücretin Tunç Kanunu’na göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I-II

I-III

II-III

I-II-III


3.Soru

Bireylerin daha fazla boş zaman satın almalarının, bir başka deyişle, çalışma sürelerini kısaltmalarının sebebi nedir?


Bütçe kısıtı

İkame etkisi

Ücret dışı gelir

Gelir etkisi

İşçi sayısının artması


4.Soru

İstihdam edilen en son işçinin getirisi maliyetine eşitse firma, bu durumda aşağıdakilerden hangi kararı verir?


İstihdamı arttırır

İstihdamı azaltır

İstihdamı durdurur

Üretime son verir

Üretimi arttırır


5.Soru

Tam rekabetçi bir emek piyasası özelliklerinin geçerli olduğu farklı alt ölçeklerde aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenir?


Arz talep dengesinin işveren lehine dönmesi

Tüm piyasalarda aynı işe verilen ücretlerin eşitlenmesi

Sendikaların işçi ve işveren arasındaki görüşmelere aracılık etmesi

Yeni çalışma alanlarının açılması

İşçilerin yeni iş alanları için göç etmesi


6.Soru

"Marjinal Ürün Değeri" aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?


Sendikalar ve toplu sözleşme düzeninden kaynaklanan parasal sebepler

Tam rekabetçi emek piyasasında arz fazlası

Tam rekabetçi emek piyasasındaki denge ücretinden sapmalar

İlave işçinin istihdamı ile para birimi cinsinden toplumun sağladığı ekstra üretim

Tam rekabette ücret eşitlenme süreci


7.Soru

Oligapol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Endüstrideki üretimin büyük kısmı çok sayıda farklı firmalar tarafından yapılır

Oligapol piyasasında firmaların üretim, satış, yatırım ve reklam işlemleri birbirinden bağımsızdır

Oligapol piyasasında etkili olan firmalar emek piyasasında etkili olamaz

Oligapol piyasasındaki emek arz eğrisi sonsuz esneklikte bir eğridir

Oligapol piyasasında firmalardan birinin atacağı adım, diğer firmaların misilleme yapmasına neden olabilir


8.Soru

Emek arz veya talep eğrilerindeki kaymaya bağlı olarak veri ücret düzeyinde emek talep miktarının emek arz miktarından fazla olması durumu aşağıdakilerden hangisi için söylenebilir?


Arz fazlası

Talep fazlası

Tek ücret kanunu

Marjinal ürün geliri

Marjinal ürün değeri


9.Soru

Ücretlerde farklılaşmaya neden olan aşağıdaki nedenlerden hangisi emek piyasasındaki aksaklıklardan kaynaklanmaktadır?


Bireysel tercihlerdeki farklılık

Emek hareketliliğini kısıtlayan unsurlar

Beşeri sermaye farklılığı

Sendika Üyeliği

Katmanlı emek piyasaları


10.Soru

Endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?


Tam rekabet piyasası

Monopolcü rekabet piyasası

Oligopol piyasa

Monopol piyasa

İkincil piyasa


11.Soru

I. İşçiler ve işgücü homojendir.

II. Emek hareketliliği tamdır.

III. Şeffaftır.

Yukarıdaki özellikler hangi emek piyasasına aittir?


Tam rekabetçi emek piyasası

Eksik rekabetçi emek piyasası

Oligopol emek piyasası

Monopol emek piyasası

Tekel emek piyasası


12.Soru

I. Oligopolcü firmaların karşılaşacakları emek arz eğrisi tam rekabetçi bir firmanın karşılaştığı gibi sonsuz esnekliktedir. II. Oligopol piyasası, endüstrideki üretimin büyük bir kısmının az sayıda firma tarafından yapıldığı bir piyasa türüdür.III. Oligopol piyasasında firmaların üretim, satış, yatırım ve reklam planlarında karşılıklı bağımlılık söz konusudur. Oligopol piyasasına ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


Yalnızca I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


13.Soru

Emek göçünün üç tür maliyeti vardır. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan maliyet kapsamındadır?


Göç nedeniyle kaybedilen gelir

Kişilerin aşina olduğu yeri terk etmesi

Kişinin yaşı

Göç edilen mesafe

Göç nedeniyle yapılan parasal harcamalar


14.Soru

I- Emek arzı sabitken emek talebinin artması, II- Emek talebi sabitken emek arzının artması , III- Emek talebi sabitken emek arzının azalması, IV- Emek arzı sabitken emek talebinin azalması

Tam rekabet piyasasında aşağıdak durumların hangisinde talep fazlası ortaya çıkar


I ve II

II ve III

III ve IV

I ve III

II ve IV


15.Soru

Ağaıdakilerden hangisitam rekabetçi emek piyasası varsayımlarındandır?


İşçinin bir işten diğerine geçişini engelleyen kıdem şartı veya firma içinden elemanların işe alınması gibi kurumsal engeller bulunmaktadır.

Firmalar ve işçiler piyasadaki işler ve ücretler hakkında eksik bilgiye sahiptirler.

İşçiler beceri ve verimlilik bakımından, işler ise ücret dışı gelirler ve çalışma şartları bakımından farklı özelliklere sahiptir.

Piyasadaki bütün işler işçilerin rekabetine açık değildir.

Firmalar kârlarını, işçiler ise faydalarını maksimize etme peşindedirler.


16.Soru

Emek talep eğrisinin tam inelastik olması durumunda esneklik değeri kaçtır?


0

1

1'den küçük

1'den büyük

Sonsuz


17.Soru

Nüfusun geometrik ve tarım ürünleri üretiminin aritmetik hızla artacağını ve aşırı nüfus artışının beslenme sorunları ve ölümlere yol açacağını ileri süren aşağıdakilerden hangisidir?


Malthus

Ferdinand Lasalle

David Ricardo

J. S. Mill

Turgot


18.Soru

I. Doğal Ücret Teorisinin kısa dönemde ücret değişmelerini açıklamadaki yetersizliklerini gidermek için ortaya atılmıştır. II. Ücret Fonu Teorisi ücretlerin oluşumunda emek arzına büyük önem vermiştir. III. Ücret Fonu Teorisi ücret düzeyindeki değişiklikleri emek talebindeki değişmeler ile açıklamaya çalışmıştır. Ücret Fonu Teorisi’ ne ilişkin yukarıda verilenlerden hangisi/ hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnızca II


19.Soru

Sendikalar emek talep esnekliğinin ne şekilde olduğu piyasalarda örgütlenmek isterler?


Bağımsız

Yüksek

Orantılı

Düşük

Çeşitli


20.Soru

Beşeri sermaye yatırımının iki temel boyutu vardır bunlar zorunlu eğitim ve işyerinde eğitimdir. Beşeri sermaye modeline göre eğitime ilave yatırımın sonucu aşağıdakilerden hangisidir?


Alışkanlıklar ve zevkler artar.

Sadakat ve itibar artar.

Eğitim talebi artar.

Yatırımlar artar.

Verimlilik artar.