Çalışma İlişkileri Tarihi Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Bir işverene bağımlı olarak çalışan 

II. Çalışması büyük ölçüde süreklilik gösteren 

III. Çalışmama özgürlükleri bulunmayan 

IV. Ücret geliri başat olan 

V. Mevsimlik çalışmanın yaygın olması 

Aşağıdakilerden hangisinde günümüz anlamındaki işçi kavramının özellikleri birlikte verilmektedir?


I, II, III

I, II, IV

I, III, IV

I, III, V

III, IV, V


2.Soru

I. Sanayileşme ve buna bağlı olarak çalışan kitlesinin gelişmesi,

II. Değişik tarihlerde yapılan idare düzenlemelerle belirli kentlerdeki işçiler de İK kapsamına alındı.

III. Yasal düzenlemelerle, İş Kanunu'nda faaliyet alanları genişletildi.

Yukarıdakilerden hangileri İş Kanunu kapsamında işçi sayısının artmasında etkin bir rol oynamıştır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Milli Korunma Kanunu hangi yıl çıkarılmıştır?


1938

1939

1940

1945

1946


4.Soru

I. Erkek iş gücünde ortaya çıkan kayıplar 

II. Kadınların eğitim düzeyinin yüksek olması 

III. Erkek emek arzının fazla olması 

IV. Kentlerde ve kırsal alanlarda erkek iş gücü bulunamaması 

V. Devlet dairelerinde sadece kadın memur çalıştırılması 

Aşağıdakilerden hangisinde 19. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğunda kadın işçilerinin sayısının artma nedenleri birlikte verilmiştir


I, II, III

II, III, IV

I ve IV

II ve III

III ve V


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İK kapsamına giren işçi sayısının artış göstermesinin nedenleri arasında yer almaz? 


Sanayileşme

İşletme ölçeklerinde ortaya çıkan büyüme

İş gücü ihtiyacının artması 

Küreselleşme 

İK kapsamına giren kuruluşların artması 


6.Soru

Kurum ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Belli bir zaman ve mekân boyunca, özdeşlik gösteren bir ilişkiler dokusunun çerçeveleridir. 

Belli bir düzeni  yıkma amacını güderler.

Sosyal kalıbın, toplum koşulları içinde kristalleşmesidir. 

Özü, ilişkilerden yapılıdır. 

İnsan, fikir, madde arasındaki ilişkileri kendi boyutunda
bir durulma ve düzene kavuşturma şeklidir. 


7.Soru

I. Kırsal kesimin büyük ağırlığı,

II. Kentleşme olgusunun azlığı,

III. Kırsal kesimle bağlarını koparmış sürekli ve geniş bir ücretliler kitlesinin oluşmaması.

Yukarıdakilerden hangileri sosyal güvenlik ihtiyacının etkin bir biçimde ortaya çıkmasını geciktirmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız I ve III

Yalnız II ve III

I, II ve III


8.Soru

Sendikaların kurulmasını yasaklayan Cemiyetler Kanunu kaç yılında çıkmıştır?


1935

1936

1937

1938

1939


9.Soru

Türkiye’de ilk defa, çalışma ilişkilerini bireysel ve toplu boyutlarıyla düzenleyen ve dönemine göre bütüncül olarak nitelendirilebilecek bir yasa çıkarılmış ve bu yasa daha sonraki dönemlerde Türk çalışma ilişkilerinin çerçevesini çizen temel metin olmuştur.

Yukarıda bahsedilen yasa aşağıdakilerden hangisidir?


1936 İş Kanunu

1946 Cemiyetler Kanunu

1947 Sendikalar Kanunu

1961 Anayasası

1982 Anayasası


10.Soru

Aşağıdaki topluluklardan hangisi  günümüzün endüstrileşmiş toplumlarında işgücü statüsü açısından karşımıza çıkan  kategorilerden biri değildir?


Ücretliler (işçiler)

İşverenler

Devlet yöneticileri

Kendi hesabına (bağımsız) çalışanlar

Ücretsiz aile işçileri


11.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk grev eylemlerinin aşağıdakilerden hangisi tarafından yapıldığı kabul edilmektedir?


Maden işçileri

Tekstil işçileri

İnşaat işçileri

Telgraf işçileri

Dokuma işçileri


12.Soru

"Eğer kuram yoksa, tarih de yoktur." sözü aşağıdaki tarihçilerden hangisine aittir?


Bloch

Tosh

Braudel

Febvre

Carr


13.Soru

Çalışma ilişkilerinde kurumsal yaklaşımın benimsenmesinin potansiyel tehlikelerinden ilki aşağıdakilerden hangisidir?


Çalışma ilişkilerinin, bireysel ilişkilerden toplu ilişkilere doğru kayması

Kurumsal yaklaşımın statiklik tehlikesi taşıması

İşçi kuruluşları, işveren kuruluşları ile devlet arasında yürütülmesi

Sendika, toplu pazarlık, grev-lokavt gibi krumlara yer verilmesi

Sosyal amaçlara yönelik olarak gerçekleşmesi


14.Soru

1940’lı yılların başında Türkiye’deki toplam işçi sayısının yarısında fazlası aşağıdaki hangi illerde yoğunlaşmıştır?


Adana, Ankara ve İstanbul

İzmir, İstanbul ve Bursa

İstanbul, İzmir ve Zonguldak

Antalya, Ankara ve İstanbul

İstanbul, İzmir ve Adana


15.Soru

1913-1915 sanayi sayımına göre iş gücü içerisindeki kadın oranı aşağıdakilerden hangisidir?


1/2

1/3

1/4

1/5

1/10


16.Soru

Osmanlı İmparatorluğu'nda çalışma sürelerine yönelik hukuksal sınırlama aşağıdakilerden hangisi ile getirilmiştir?


Mecelle

II. Meşrutiyet

Dilaver Paşa Nizamnamesi

Tatil-i Eşgal Kanunu

Cemiyetler Kanunu


17.Soru

3008 sayılı kanun aşağıdakilerden hangisine aittir?


Borçlar Kanunu

Tekrir-i Sükûn Kanunu

Medeni Kanun

Hafta Tatili Kanunu

İş Kanunu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş kanununda yer alan "tek başlı iş uyuşmazlığı" kavramını doğru şekilde açıklamaktadır?


İşçilerin her bir hak ve menfaatinin ayrı ayrı ele alınmasıdır

Ayrı ayrı işçilerin kendi hak ve menfaatleri için iş verenle aralarında çıkan anlaşmazlıktır

İş veren ve işçi arasında düzenlemeye tabi tutulması gereken uyuşmazlıklardır

10 kişiden az olmak üzere işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklardır

Sendikaya bağlı olmayan bir işçinin işverenle arasında çıkan anlaşmazlıktır


19.Soru

1867 tarihindeki Dilaver Paşa Nizamnamesi ve 1869 Maadin Nizamnamesi işçiler ile ilgili düzenlemeler sunmasına rağmen hangi ortak amaç ile sunulmuştur?


Ücret

Zorunlu çalışma

Verimlilik artışı

İşçi sağlığı

Çalışma süresi


20.Soru

I. Olağanüstü durumlarda Bakanlar Kurulu'na geniş yetkiler sağlıyordu.

II. İşçilerin çalışma süreleri uzatıldı.

III. Kadın ve çocuk iş gücü istihdamına ilişkin yasal sınırlamalar kaldırıldı.

Yukarıdakilerden hangileri Milli Korunma Kanunu'na ilişkin doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III