Ceza Hukukuna Giriş Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki koşullu salıverilme ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Cezasını çekmeye başlamadan belli bir ıslah ve terbiye programına tabi tutulan kişileri kapsar.

Tekerrürün tekerrürü gibi bazı hâllerde koşullu salıverilme hükümleri uygulanmaz.

İnfaz süresinin en az bir yılı ceza kurumunda geçirilmelidir.

Koşullu salıverilme kararı hiçbir şekilde geri alınamaz.

Koşullu salıverilme kararı idari suçlar için uygulanamaz.


2.Soru

A ve B, C’yi öldürmek hususunda anlaşsalar ve A, C’nin kollarını tutarken B de bıçak darbeleri ile C’nin ölümüne yol açması halinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?


Bıçaklama fiilini gerçekleştirmediği için A'nın sorumluluğu yoktur

A, müşterek fail olarak sorumludur

A, olası kast nedeniyle sorumludur

A, teşebbüs hükümlerine göre sorumludur

B, tam ceza alırken; ceza A'ya indirilerek uygulanır


3.Soru

Suçun işlenmesinde kullanılan veya bir suçun konusunu oluşturan eşyanın ya da suçun işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesine ne ad verilir?


Müsadere

Davanın düşmesi

Cezanın düşmesi

Af

Cezanın bireyselleştirilmesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mal varlığına karşı işlenen suçlarda şahsi cezasızlık sebeplerinden biridir?


Üstsoy veya altsoyunun veya bu derecede kayın hısımlarından birinin veya evlat
edinen veya evlatlığın zararına olarak işlenmesi

Haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin zararına olarak işlenmesi

Aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin zararına olarak işlenmesi

Aynı konutta beraber yaşamakta olan amca zararına olarak işlenmesi

Aynı konutta beraber yaşamakta olan ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi


5.Soru

Ceza hukukunda “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” kuralı geçerlidir. Bu kuralı karşılayan kavram, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yer almaktadır?


Bileşik suç

Gerçek içtima

Zincirleme suç

Aynı nev’iden fikrî içtima 

Farklı nev’iden fikrî içtima 


6.Soru

Koşullu salıverme koşullarının oluşmasında hükümlünün on beş yaşına kadar infaz kurumunda geçirdiği sürenin nasıl bir etkisi vardır?


On beş yaşına kadar geçirdiği her bir gün iki gün olarak hesaplanır.

Koşullu salıvermede denetime tabi tutulmaz.

Suçun tekerrüründe koşullu salıverme devam eder.

Koşullu salıvermeden faydalanması için 1 sene infaz kurumunda kalması yeterlidir.

İnfaz kurumunda geçirdiği sürede iyi hal aranmaz.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dava zaman aşımı için söylenemez?


Kanunda, çocukların işledikleri suçlarla ilgili olarak yetişkinlerle aynı zaman aşımı süreleri belirlenmiştir

Dava zaman aşımına ilişkin süreler, TCK’nin 66. maddesinde belirlenmiştir.

Sürenin belirlenmesinde ka- nunda suç için öngörülen soyut cezanın üst sınırı esas alınır.

Adli para cezasının hapis cezasının seçeneğini oluşturduğu ha^llerde, dava zaman aşımı süresi, hapis cezasına göre belirlenir.

Sürenin belirlenmesinde, dosyadaki mevcut deliller itibarıyla suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli ha^lleri de göz önünde bulundurulur.


8.Soru

İnsanın yükümlülüklerine aykırı davranmasının gerekli kıldığı hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Haksızlık

Suç

Mağduriyet

Dışlama

Yaptırım


9.Soru

Suçun işlenmesinde kullanılan veya bir suçun konusunu oluşturan eşyanın ya da suçun işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin devlete geçirilmesi anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Zaptetme

Alıkoyma

İhkakı hak

Müsadere

Mutlak butlan


10.Soru

Hapis cezasına mahkûmiyetin gereği olan cezanın cezaevinde infazından belli şartlar altında vazgeçilmesine ne ad verilir?


Şikayetten vazgeçme

Hapis cezasının ertelenmesi

Hapis cezasının feshi

Ceza zaman aşımı

Dava zaman aşımı


11.Soru

Aşağıdaki durumların hangisinde hırsızlık suçunun cezası artmaz?


Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmamış eşya hakkında

Bir afet veya genel bir fela^ketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında

Ha^lkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle yahut da kilitlenmesini engellemek suretiyle


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaralama niteliğindeki fiilleri ilgilinin rızası ile oluşan durumdur?


Ağırlaştırılmış yaralama
Kasten yaralama fiili
Taksirle yaralama fiili
Hukuka uygun hale gelmesi
İştirak etme

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mala zarar verme suçunun arttırıcı hallerinden değildir?


Siyasi partilerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve üst kuruluşlarının maliki olmadığı eşyalar

Sona ermiş olsa bile, görevinden ötürü öç almak amacıyla bir kamu görevlisinin zararına olarak

Yakarak, yakıcı veya patlayıcı madde kullanarak

Toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olmak suretiyle

Radyasyona maruz bırakarak, nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanarak


14.Soru

Kişinin, daha önce işlemiş olduğu bir suçtan dolayı kesinleşmiş bir kararla mahku^m olmasından sonra, yeni bir suç daha işlemesine ne denir?


Tekerrür

Müsadere

Adli para cezası 

Koşullu salıverilme

Erteleme kararı


15.Soru

A’nın öldürme kastı ile silahını B’ye doğrultması ancak tutukluk yapması nedeniyle silahın ateş almaması, suçun özel görünüm biçimleri açısından hangi kavramı gündeme getirmektedir?


Suça iştirak

Suça teşebbüs

Suçların içtimaı

Nedensellik bağı

Kusur


16.Soru

A yollar buzlu olmasına rağmen şoförlüğüne güvenip hız yapmış ve bir trafik kazasında B kişisini yaralamıştır. B kişisi ağır yaralı vaziyette hastaneye kaldırılır. Ancak B, hastanede hekimin uyguladığı yanlış tedavi sonucunda ölür. Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A kişi taksirli suç işlememiştir.

B kişisinin ölümü kasten gerçekleştirilmiştir.

B’nin ölümü ile A’nın taksirli davranışı arasında nedensellik bağı vardır.

A kişisi kasten yaralama suçu işlemiştir.

A kişi teşebbüs suçu işlemiştir.


17.Soru

(A); (B)'yi öldürmek üzere ve alerjisi olduğunu bilerek, hazırladığı pastanın içine çilek koymuştur. (B); pastayı yemiş ve ağır hayati tehlike ile hastaneye kaldırılmıştır. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


 (A)'nın kasten adam öldürme fiili hazırlık hareketleri aşamasında kalmıştır. 

 (A)'nın cezalandırılması için (B)'nin ölmüş olması gerekir. 

 (A)'nın fiili ile (B)'yi öldürmeye teşebbüs etmesinde, elverişlilik unsuru bulunur. 

(A)'nın fiili ile (B)'yi öldürmeye teşebbüs etmesinde suç konusunun yokluğundan söz edilir.

(A)'nın kasten adam öldürme fiili gerçekleşmiştir. 


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezada indirim yapılmasını gerektiren hallerden biridir?


Suçun malın geçici bir süre kullanılıp zilyedine iade edilmek üzere işlenmesi

Sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya
depolanmasına ait tesislerde işlenmesi

Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle işlenmesi

Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit
açmak suretiyle yahut da kilitlenmesini engellemek suretiyle işlenmesi

Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle işlenmesi


19.Soru

Sollama yasağının olduğu bir yolda trafiğin yoğun olmamasına rağmen aracının donanımına güvenerek araç geçmeye çalışan sürücü, karşıdan gelen diğer bir araçla çarpışır ve sürücüsünün yaralanmasına neden olur. Bu olayda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?


Kasten yaralama

Bilinçli taksir

Ağırlaşmış yaralama

Teşebbüs 

İçtima


20.Soru

Erteleme kararı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Erteleme, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki ha^le getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilir.

Mahkeme, faile verdiği cezayı, koşulların gerçekleşmesi durumunda ertelemek hususunda takdir yetkisine sahiptir.

Serbest bırakılan mahku^m denetimsiz salıverilir.

Erteleme kararı, esas mahkemesi tarafından mahku^miyet kararı ile birlikte verilir.

Mahkemenin, hapis cezasının ertelenmesi veya ertelenmemesi yönündeki kararının gerekçeli olması gerekir.