Ceza Hukukuna Giriş Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olmadığı sürece ceza olmaz?


Dava

Yaptırım

Kusur

Güvenlik tedbiri

Kovuşturma


2.Soru

A’nın kendisine saldıran B’yi durdurmak için havaya ateş etmesi, silahla korkutarak saldırıyı sona erdiremeyince bu kez B’yi ayağından vurması aşağıdaki hukuka uygunluk nedenlerinden hangisine örnek olarak verilebilir?


Hakkın kullanılması

Zorunluluk hali

Meşru savunma

Görevin ifası

İlgilinin rızası


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yağma suçunun cezada indirim yapılmasını gerektiren nitelikli hallerindendir?


Malın değerinin azlığı 

Üstsoya karşı işlenmesi

Altsoya karşı işlenmesi

Eşe karşı işlenmesi

Gündüz vakti işlenmesi


4.Soru

Hapis ve para cezasının seçenek yaptırımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Kısa süreli hapis cezası, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmişse, uygulamada asıl mahkûmiyet olarak, kısa süreli hapis cezası esas alınır.

Kısa süreli hapis cezası yerine hükmolunan ve adli para cezası dışında kalan seçenek yaptırımların gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, kısa süreli hapis cezası infaz olunur.

Kısa süreli hapis cezası yerine hükmolunan ve adli para cezası dışında kalan seçenek yaptırımların gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, kısa süreli hapis cezası infaz olunur. Ancak, uygulamada asıl mahkûmiyet olarak, seçenek yaptırım esas alınır.

Seçenek yaptırım olarak hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, hükmü veren mahkemece, adli para cezası dışında kalan seçenek yaptırımlardan birine hükmedilir.

Adli para cezasının dışında kalan ve seçenek yaptırım olarak hükmedilen yaptırımın koşullarının, hükümlünün elinde olmayan nedenlerle yerine getirilememesi hâlinde, hükmü veren mahkemece adli para cezasına hükmedilir.


5.Soru

Hapis ve para cezasının seçenek yaptırımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Adli para cezası seçenek yaptırımlardan birine çevrilemez.

Taksirli suçlardan dolayı hükmolunan hapis cezası uzun süreli de olsa; bu ceza, diğer koşulların varlığı hâlinde, adli para cezasına çevrilebilir. Ancak, bu hüküm, bilinçli taksir hâlinde uygulanmaz.

Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hâllerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilmez.

Daha önce hapis cezasına mahkûm edilmemiş olmak koşuluyla, mahkûm olunan otuz gün ve daha az süreli hapis cezası seçenek yaptırımlardan birine çevrilir.

Kısa süreli hapis cezasının seçenek yaptırıma çevrilmesi konusunda, mahkemenin takdir yetkisi yoktur.


6.Soru

A, sollama yasağının olduğu bir yolda trafiğin yoğun olmamasına rağmen aracının donanımına güvenerek önündeki aracı geçmeye çalışır. Bu esnada karşıdan gelen diğer bir araçla çarpışır ve sürücüsünün yaralanmasına neden olur.

Olayda A’nın işlemiş olduğu suç aşağıdakilerden hangisidir?


Kasten öldürme

Kasten yaralama

Taksirle yaralama

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama

İhmali davranışla yaralama


7.Soru

Hükmolunan aşağıdaki cezalardan hangisi ertelemeye elverişlidir?


Adli para cezası

1 yıl süreli hapis cezası

3 yıl süreli hapis cezası

5 yıl süreli hapis cezası

10 yıl süreli hapis cezası


8.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisinde şahsi cezasızlık sebebi söz konusu değildir?


Üstsoya karşı hırsızlık

Altsoya karşı mala zarar verme

Aynı konutta yaşayan kardeşe karşı hırsızlık

Altsoya karşı yağma

Üstsoya karşı dolandırıcılık


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Ceza hukukunda “kaç tane fiil varsa o kadar suç, kaç tane suç varsa o kadar ceza vardır” kuralı geçerlidir.

Suçların içtimaı kapsamında; bileşik suç (m. 42), zincirleme suç (m. 43, f. 1), aynı nev’iden fikrî içtima (m. 43, f.2) ve farklı nev’iden fikrî içtima (m. 44) hükümlerine yer verilmiştir.

Bir suç, diğer bir suçun unsurunu ya da nitelikli şeklini oluşturuyorsa aynı neviden fikri içtimadan söz edilir. 

Fikrî içtima, tek fiilde birden fazla suçun birleşmesi, tek ve aynı fiil ile aynı suçun birden fazla defa yahut birden fazla farklı suçun işlenmesidir

Bir fiil birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veriyorsa farklı nev’iden fikrî içtimadan söz edilir. 


10.Soru

Anayasaya'da ölüm cezasının verilemeyeceğine dair değişiklik hangi tarihte yapılmıştır?


2002

2003

2004

2005

2006


11.Soru

Belli bir suçu işleme hususunda henüz bir fikri olmayan kişinin bir başkası tarafından bu suçu işlemeye karar verdirilmesine ne ad verilir?


Teşebbüs

Azmettirme

İctima

Dolaylı faillik

Müşterek faillik


12.Soru

I.  Tipe uygun fiili yalnız başına icra eden kişiye
“doğrudan fail” denir. 

II.  Şayet kişi, bir başka şahsı suçun işlenmesinde vasıta olarak kullanmışsa “dolaylı fail” adını alır. 

III. Birden fazla kişinin, fiilin işlenişi üzerinde ortak hâkimiyet
kurmaları hâlinde ise “müşterek faillik”ten söz edilir. 

Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? 


I, II ve III

II ve III

I ve III

Yalnız I

Yalnız III


13.Soru

Hapis cezasının ertelenebilmesi için kişinin daha önce işlediği kasıtlı suçtan dolayı kaç aydan fazla mahkumiyetinin olmaması gerekir?


2 ay

3 ay

4 ay

5 ay

6 ay


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi cezalandırılır" şeklinde tanımlanan fiildir?


Taksirle ölüme sebebiyet verme
Kasten ölüme sebebiyet verme
Kasten yaralama
Taksirle yaralama
Mağdur etme

15.Soru

TCK'nın 53. maddesinin birinci fıkrasındaki hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, cezanın infazından sonra işlemek üzere, hükmolunan cezanın ne kadarlık bir süresiyle bu hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilir?


Hükmolunan cezanın süresi kadar

Hükmolunan cezanın üçte biri kadar

Hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar

Hükmolunan cezanın yarısından iki katına kadar

Hükmolunan cezanın iki katına kadar


16.Soru

Bir fiil birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veriyorsa aşağıdakilerden hangisi söz konusudur? 


Zincirleme suç

Aynı nev'iden fikrî içtima 

Farklı nev'iden fikrî içtima 

Hedefte sapma

Bileşik suç 


17.Soru

Yolda karşılaştığı hasmının elinde pompalı tüfek olduğunu gören A, hasmı B’nin silahı elinde oynamasından şüphelenmiş, saldıracağını düşünerek silahını çekmiş ve ateşlemiştir. Oysa B’nin elindeki pompalı tüfekte fişek yoktur. Olayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, B’ye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunu işlemiştir.

A’nın fiili ile ölüm neticesi arasında nedensellik bağı yoktur.

A, B’ye karşı kasten öldürme suçunu işlemiştir.

Ölüm neticesi A’ya objektif olarak isnat edilemez.

A, B’ye karşı taksirle öldürme suçunu işlemiştir.


18.Soru

  1. Gerçek ihmali suçun oluşumu için herhangi bir neticenin gerçekleşmesi gerekir.
  2. Görünüşte ihmali suçun oluşumu için, failin neticenin meydana gelmesini önleme
    hususunda bir yükümlülüğünün bulunması gerekir.
  3. İhmal, icrai davranışta bulunma yükümlülüğünün söz konusu olmadığı hâllerde, bu yükümlülüğün yerine getirilmemesini ifade eder.

Yukarıda ihmal ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Türk Ceza Kanununa göre kısa süreli hapis cezasından bahsedebilmek için hükmedilen cezanın en çok kaç yıl olması gerekir?


1 yıl

2 yıl

3 yıl

5 yıl

10 yıl


20.Soru

A, yoğun kar yağışı olmasına rağmen gerekli tedbirleri almadan, tecrübesine güvenerek trafiğe çıkar. Bir süre sonra buzlu zeminde kayan araç, kaldırımda yürümekte olan yaya B’ye çarparak ölümüne sebebiyet verir. Hastaneye gelen B’nin kardeşi C, A’ya yanında getirdiği sopayla vurmaya başlayınca A’da C’ye yumruk atarak, onu kendisinden uzaklaştırır.

Olayda A’nın C’ye yönelik hareketiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


A, C’ye karşı kasten yaralama suçunu işlemiştir.

A, C’ye karşı neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçunu işlemiştir.

A, C’ye karşı taksirle yaralama suçunu işlemiştir.

A işlediği fiil bakımından meşru savunma çerçevesinde hareket ettiğinden suç oluşmamıştır.

A işlediği fiil bakımından zorunluluk hali çerçevesinde hareket ettiğinden suç oluşmamıştır.