Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel yetersizliğin doğum sonrası nedenlerindendir?


Kromozomal bozukluklar

Annenin alkol kullanımı

Zehirlenmeler

Premature doğum

Annenin radyasyona maruz kalması


2.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bir çocuğa yabancıyı ayırt etme öğretimine başlanabilmesi için ön koşul olan beceri aşağıdakilerden hangisidir?


El-yüz yıkama becerisi

Duş alma becerisi

Pantolon ve çamaşır giyme becerisi

Tuvalet becerisi

Gerçek nesne ile resimleri eşleme becerisi


3.Soru

Yasalar yetersizliği olan birey ve ailesinin ekonomik zorluklarının önüne geçmek, yetersizliği olan bireyin ve ailesinin yaşam kalitesini yükseltmek ve hem aileyi hem de yetersizliği olan bireyi toplum içinde daha yararlı ve etkin hale getirmek için ekonomik önlemler de almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir?


Gelir vergisi indirim

SHÇEK evde bakım aylığı

Engelli park yeri kullanım kartı

Ulaşım indirimleri hakkı

Kira indirimi


4.Soru

Bireyin ailesine olan bağımlılığından koparak aile dışındaki bireylerle, özellikle karşı cinsten olan bireylerle olgun ilişkiler kurmayı öğrendiği gelişim dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Gizil (Latent) Dönem

Fallik Dönem

Genital Dönem

Oral Dönem

Anal Dönem


5.Soru

Zekâ düzeyini belirlemek amacıyla kullanılan zekâ testleri kaç yaşından sonra uygulanabilmektedir?


1 yaşından sonra

2 yaşından sonra

 5 yaşından sonra 

6 yaşından sonra

9 yaşından sonra


6.Soru

573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) nin 4.maddesinde aşağıdakilerin hangisi yer almaktadır?


Özel eğitim gerektiren bireylerin genel ve mesleki eğitim görme haklarını
kullanabilmelerini sağlamaya yönelik 

Özel eğitim gerektiren bireyler ile onlara doğrudan veya dolaylı olarak sunulacak eğitim hizmetlerini; bu hizmetleri sağlayacak okul, kurum ve programları kapsar.

Özel eğitimle ilgili temel ilkeleri belirlenmektedir.

Özel eğitim gerektiren bireylerin aile eğitim programları düzenlenmektedir.

Özel eğitim kurumlarınını planları belirlenmektedir.


7.Soru

Ülkemizde yapılan bir çalışmada aşağıdaki fiziksel yetersizliklerden hangisine sahip çocuklarda ketojenik diyetin kullanılabileceği belirtilmiştir?


Epilepsi

Kistik Fibrozis

Tip 1 Diyabet

Serebral palsi

Spina bifida


8.Soru

Aşağıdakilerden gelişimsel yetersizlikle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?


Gelişimsel yetersizlik temel olarak 3 türe ayrılır bunlar; zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, fiziksel yetersizliktir.

Ağır ve orta derecede zihinsel yetersizliği olan bireyler tüm gelişim alanları açısından desteğe ihtiyaç duyarken, hafif derecede zihinsel yetersizliği olan bireyler tek bir alanda desteğe ihtiyaç duyabilir.

Gelişimsel yetersizlikler içinde bu yetersizliği gösteren birey sayısı açısından en geniş yetersizlik türünü fiziksel yetersizlikler oluşturmaktadır.

Otizm Spektrum Bozukluğu erken çocukluk döneminde belirti göstermez

Otistik spektrum bozukluğu bireylerde  karşılıklı sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde yetersizlik bulunur.


9.Soru

Türkiye’de kullanılan zeka testleri hangi amaçla kullanılmaktadır?


İzleme

Sıralama

Tanılama 

Karşılaştırma

Düzey belirleme


10.Soru

  1. Dil
  2. Sosyal
  3. Bilişsel
  4. Görsel
  5. Psikomotor

 Hangisi/hangileri ülkemizde gelişimsel yetersizliğin tanılanmasında kullanılan ölçme-değerlendirme araçlarında bulunan alanlar arasında yer alır?


I, II, III ve V

I, II, III ve IV

II, IV ve V

I ve III

Yalnız V


11.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere yönelik en kapsayıcı yasalar hangi yıllarda yürürlüğe girmiştir?


1997 ve 2005

1990 ve 2000

1999 ve 2007

2001 ve 2010

2016 ve 2018


12.Soru

''Güven Çemberi Öğretimi'' gelişimsel yetersizliği olan bireylere mahremiyetini koruma eğitimlerinden hangisidir?


Yabancıyı ayırt etme

İzin alma

İzin verme

Kişisel Alanını Koruma

İzinsiz Teması Reddetme ve Rapor Etme


13.Soru

Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yüzde kaç oranında engelli personel çalıştırmak zorundadır?


Yüzde iki

Yüzde üç

Yüzde dört

Yüzde beş

Yüzde altı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Otizm Spektrum Bozukluğu' na sahip bireyler için doğrudur?


Hafif, orta, ağır ve çok ağır olarak farklı türlere sahiptir.

Çocuk felci alt türlerinden biridir. 

Kol-bacak eksikliği türlerinden biridir

Basmakalıp ve yineleyici (stereotipik) davranışlar gösteren bireylerdir.

Hemofili ve AIDS gibi başlıklar ile ilişkilendirilmektedir.


15.Soru

Gelişimsel yetersizliğe sahip bireylerde mastürbasyon becerileri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


Mastürbasyonun uygun yerde ve zamanda, uygun şekilde yapılması öğretilebilir.

Öğretim sırasında örtülülük, gizlilik ve dokunulmazlığın sağlanması önemlidir.

Öğretim, kuruma dayalı bir uygulama olarak planlanır.

Ergenin öncelikle model ipucuyla beceri öğrenebilir düzeye getirilmesi gerekmektedir.

Mastürbasyon becerisi, eğitim için aparatlar kullanılarak öğretilir.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik Araştırma Merkezinde çocuğun hangi ortamda eğitim görmesinin uygun olacağına karar veren ve  kurul raporunun çıkmasını sağlayan  kuruldur ?


Eğitim Destek Kurulu

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu

Eğitsel Değerlendirme Kurulu

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu

Eğitim Planlama Kurulu


17.Soru

............................................, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri ilgi, istek, gelişim özellikleri,
akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri ile eğitim ihtiyaçları doğrultusunda örgün ve yaygın eğitim kurumlarına yönlendirir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Özel Eğitim Bilim Kurulu

Hakem Kurulu

Okul Kurulu

Araştırma Kurulu

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu


18.Soru

  1. Beslenmeye ilişkin altta yatan sorunların tespit edilip ortadan kaldırılması
  2. Besinlere alışma sürecinde ani değişiklikler yapmak
  3. Çeşitli sembol ve fotoğraflardan yararlanılarak yemek listeleri, öğün saatleri ve öğünlerin nerede yeneceğinin planlanması
  4. Sağlıklı beslenmeye ilişkin hikâye anlatımı veya oyun etkinlikleriyle çocukların beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi
  5. Çocukların öğünlerinin düzensiz olması

Yukarıdakilerden hangileri otizm spektrum bozukluğu olan çocukların beslenme sorunlarında kullanılabilecek çözüm önerilerindendir?


I, II

I, III, IV

II, III, IV

II, III, IV

I, II, III, IV


19.Soru

I-Düşük kas tonusu

II-Küçük ağız boşluğu

III-Kavisli damak

IV- Elleri kullanamama

V-Geç çıkan dişler 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Down sendromu olan bebek ve çocuklarda beslenmeye ilişkin problemler arasında yer almaktadır?


I

I-IV

I-II-III

I-II-III-V

I-II-III-IV-V


20.Soru

Denver II testi hangi amaçla kullanılmaktadır?


Gelişimsel değerlendirme

Dil becerilerini değerlendirme

Sosyal becerileri değerlendirme

Zihinsel değerlendirme

Çevresel değerlendirme