Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. OSB’den orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha düşük bir hızla öğrenirler.
  2. OSB’den orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler öğrendikleri becerilerin kalıcılığını ve genellenmesini sağlamakta çoğunlukla başarısız olmaktadırlar.
  3. OSB’den orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler ayrı ayrı öğretilen becerileri birleştirmede sorunları vardır.
  4. OSB’den orta ve ileri derecede etkilenmiş olan bireyler rutinlerden hoşlanmazlar.

OSB olan bireyin yukarıda belirtilen özellikleri ile ilgili açıklamalardan  hangisi ya da hangileri doğrudur?


I-II

III-IV

I-II-III

II-III-IV

I-III-IV


2.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi uyumsal becerilerde görülen yetersizliği ifade eden bir durumdur?


Sosyal bağlama uygun konuşabilme

İki basamaklı çarpa işlemlerini yapabilme

Okuma becerilerinde yeterlilik

Soyut düşünebilme becerisi

Madde korunum kanunu edinebilme


3.Soru

Gelişimsel yetersizlik tanımına göre, yetersizliğin hangi yaş döneminden önce ortaya çıkması gerekmektedir?


3 yaş

6 yaş

18 yaş

22 yaş

24 yaş


4.Soru

“O¨zel eğitim gerektiren bireylerin, eğitsel performansları dikkate alınarak, amaç, muhteva ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak diğer bireylerle birlikte eğitilmelerine öncelik verilir” ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Özel eğitim gerektiren bireylerin ayrı eğitim almaları esastır.

Özel eğitim gerektiren bireylerin kaynaştırma ortamlarında eğitim almalarına öncelik verilir.

Özel eğitim gerektiren bireyler toplumsal imkanlardan soyutlanamaz.

En az kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesi benimsenmelidir.

Özel eğitim gerektiren bireyler normal akranlarıyla aynı ortamlarda eğitim almalıdır.


5.Soru

Kişisel alanını koruma, saldırganca davranmadan kendi güvenliğini sağlama davranışının öğretimidir.

Kişisel alan algısı için önerilen mesafe ne kadar olmalıdır? 


Kendi kol mesafesi

Kendi beden mesafesi

Kendi göz hizası

Kendi diz yüksekliği

Kendi yarım kol mesafesi


6.Soru

Bazı aileler resmî bir destek almadan çocuklarının bakımını sağlarken bazıları uzman yardımına ihtiyaç duyar. Bu yönlendirmeler kapsamında hangisi  uzmanların yapabilecekleri sorumluluklarından birisi değildir?


OSB olan bireylerin ailelerine duygusal ve sosyal destek sağlamak.

Bakım hizmetleri konusunda bakıcı aile fertlerine yönelik rehberlik/yönlendirme hizmeti vermek.

Gerektiğinde aileye ya da bireye cihaz, para, ilaç vb. elle tutulabilir desteklerin sağlanması için yönlendirmeler yapmak.

Gerektiğinde yetersizliği olan çocukların bakımı, eğitimi, rehabilitasyon hizmetleri hakkında aile ya da öğretmenlere bilgi vermek.

OSB olan bireylere tedavisi için çözüm yolu geliştirmek.


7.Soru

Bakım sunan kişinin, “Bak ben musluğu yukarı kaldırarak açıyorum” diyerek musluğu nasıl açtığını göstermesi ve ardından “Haydi şimdi sende aç” demesi aşağıdaki öğretim stratejilerinden hangisidir?


Tam fiziksel ipucu/fiziksel yardım

Kısmi fiziksel ipucu/fiziksel yardım

Model ipucu/model olma

Sözel ipucu/sözel yardım

Sayısal ipucu/sözel yardım


8.Soru

Aşağıdaki durumlardan hangisi, gelişimsel geriliğin hem doğum öncesi hem doğum sonrası nedenleri arasında kabul edilebilir?


Çocuk istismarı

Kafa travmaları

Gen anormallikleri

Kromozomal bozukluklar

Sosyo ekonomik düzey


9.Soru

5378 sayılı Engelliler Kanunu'na göre; engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin görüşü alınır?


Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı


10.Soru

Aşağıdaki uyumsal beceriler-zihinsel işlevler sınıflandırması açısından hangisi doğrudur?


Orta düzeyde sunulan destekle bağımsız bir şekilde yaşayabilir - Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyacı vardır - C¸ok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Yirmi dört saat bakım gereksinimi vardır - Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

C¸ok az düzeydeki destekle bağımsız olarak yaşayabilir - Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Kişisel bakım gereksinimleri için günlük desteğe ihtiyacı vardır - Orta düzeyde zihinsel yetersizlik


11.Soru

Zeka bölümü puanı 35-40 ile 50-55 arasında olan bireylerin zihinsel yeterlilik düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


Zhinsel yeterli

Hafif düzeyde zihinsel yetersizlik

Orta düzeyde zihinsel yetersizlik

Ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

Çok ağır düzeyde zihinsel yetersizlik


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde verilen otizm spektrum bozukluğunun erken belirtilerinden hangisi doğrudur?


3 ayı geçtiği halde başkalarına gülümsememek

24 ayı geçtiği halde parmakla bir şeyi işaret edememek

20 ayı geçtiği halde tek bir sözcük dahi söylememek

Daha önce söylediği bazı sözleri söylememeye başlamak

36 ayı geçtiği halde iki sözcüklü basit cümlecik kuramamak


13.Soru

Vadedilen  sonuçları gerçekten sağladığına ilişkin hakemli bilimsel dergilerde yayımlanmış yeterli düzeyde deneysel araştırma bulgusuna sahip uygulama türü aşağıdakilerden hangisidir?


Doğru uygulama

İşlevsel uygulama

Sistematik uygulama

Bilimsel dayanaklı uygulama

Beceri analizi uygulaması


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serebral palsiye eşlik edebilen yetersizlik türlerinden biri değildir?


Gelişimsel yetersizlik

Zihinsel yetersizlik

Görme yetersizliği

İşitme yetersizliği

Epilepsi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde zeka bölümü puanı ve zihinsel yetersizlik düzeyi doğru olarak eşleştirilmiştir?


56 zeka bölümü puanı ve orta düzeyde zihinsel yetersizlik

24 zeka bölümü puanı ve ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

41 zeka bölümü puanı ve ağır düzeyde zihinsel yetersizlik

49 zeka bölümü puanı ve orta düzeyde zihinsel yetersizlik

70 zeka bölümü puanı ve hafif düzeyde zihinsel yetersizlik


16.Soru

Ailelerin aktardığı bilgiler doğrultusunda, gelişimsel ye­tersizliği olan bireylerin bakımı ve rehabilitasyonu ile ilgili kararların uzmanlar tarafından verildiği, ailelerle iş birliği kurmada uygulanan model hangisidir?


Koruyucu model

Uzman Modeli

Geçiş Modeli

Zenginleştirilmiş Model

Eşli model


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'kötü beslenme' anlamına gelmektedir?


Bazal Metabolizma

Besidüzen

Hipovitaminoz

Kolostrum

Malnutrisyon


18.Soru

I. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak

II. Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar

III. Bu durumun gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması 

IV. Problemli davranışa sahip olması

Yukarıdaki verilenlerden hangileri DSM V'e göre zihinsel yetersizliğin tanı ölçütleri arasında yer almaktadır ?


I ve II

I ve IV

II ve III

II, III, IV

I, II, III


19.Soru

Beceri analizi ile ilgili olan aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


Beceri analizi, bir beceriyi daha küçük alt basamaklara ayırmaktır. 

Beceri analizi ileri ve tersine zincirleme yoluyla
analiz edilebilir.

Beceri analizi yollarından biri becerilerin bellekten analiz edilmesi ve basamakların sıralanmasıdır. 

Beceri analizi yollarından diğeri, ele alınan becerinin bizzat yapılması ve basamakların sıralanmasıdır.

İleri zincirleme yöntemi basamakları yapılış sırasına göre sonra yapılan basamaktan önce yapılan basamağa doğru sıralanır.


20.Soru

20-25 ile 35-40 arası zeka bölümü puanına sahip bireyin zihinsel yetersizlik düzeyi hangisidir?


Hafif

Orta

Ağır

Çok ağır

Çok çok ağır