Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi OSB olan bireylerin bakımlarından sorumlu olan kişilerin yapması uygun olmayan davranışlardan biridir?


Ailelere okula devam eden çocuklarının yetersizliklerine
odaklanmaları sağlanarak aile yapısını ve organizasyonunu güçlendirmek

Gerektiğinde aileye ya da bireye cihaz, para, ilaç vb. elle tutulabilir desteklerin sağlanması için yönlendirmeler yapmak

Gerektiğinde normal gelişim gösteren yetişkin ve bireylerin çocuklarındaki yetersizlik durumunu kabullenmeleri için çaba
göstermek

OSB olan çocukların yaşamlarını kendi başlarına idare edecekleri becerilerin neler olduğunu, kendini yönetmek ve kendini savunmak konusunda gerekli bilgileri aktarmak

Ailelere OSB olan çocuklarının durumu ile ilgili ortaya çıkabilecek sıkıntıları ile baş etmede kullanacak yöntemleri ve yardım alacakları meslek grupları ile ilgili bilgi vermek


2.Soru

Zihinsel yetersizliği bulunan bir bireye sahip bir aile;

 1. Sevilme
 2. Hissettiklerini paylaşma
 3. Değer görme

Yukarıda verilen gereksinimlere ihtiyaç duyuyorsa bu ailenin temel ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi gereksinimi

Eğitim gereksinimi

Duygusal destek gereksinimi

Bakım gereksinimi

Maddi gereksinim


3.Soru

I. Sakin olun,

II.Ağzını açmaya çalışmayın,

III. Dilini tutmaya çalışmayın

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri nöbet esnasında, yapılması gerekenlerdendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


4.Soru

Sinir sisteminin zedelenmesi, kazalar, travmalar, doğumsal anomaliler, hastalıklar ya da genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesi durumuna ne ad verilmektedir?


Nöromotor Yetersizlik

Ortopedik Yetersizlik

Ruhsal Yetersizlik

Sağlık Yetersizliği

Gelişimsel Yetersizlik


5.Soru

Küçük kas becerilerinin gelişimindeki yetersizlikler sinir sistemi ile ilgili yetersizlikleri ağız boşluğu ve kas yapısındaki bozukluklar (tavşan dudak, yarık damak vb.) ve diyet yapılmasını gerektiren durumlar aşağıdaki hangi becerinin öğretimini etkileyen etmenlerdir.


Tuvalet

Giyinme

Sosyal

Yeme-İçme

İletişim


6.Soru

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yönetici olabilmek için resmî/özel öğretim okullarında en az kaç yıl görev yapmış olmak gerekmektedir?


6

5

4

3

2


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım becerilerinden biri değildir?


Diş fırçalama

El-yüz yıkama

Banyo yapma

Cilt bakımı

Evi temizleme


8.Soru

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek olan bakım hizmetinin planlanma sürecinin bazı aşamaları içermektedir. Bu aşamalardan hangisinde ilk aşamada yapılan değerlendirme sonrasında, gelişimsel yetersizliği olan bireyin ihtiyaç duyduğu bakım hizmetleri belirlenir, bakım sürecine katkı sağlayacak durumlar varsa planlamaya dâhil edilir?


Değerlendirme

Bakım Gereksinimlerinin Tanımlanması

Bakım Planı Hazırlama

Bakım Planını Uygulama

Gözden Geçirme


9.Soru

I. En az kısıtlayıcı eğitim ortamı ilkesine göre hareket edilir.

II. Özel eğitime erken yaşta baslamak esastır.

III. Ailelerin çocuklarıyla ilgili her aşamada aktif katılımı esastır.

IV. Engellilerin ve engelliliğin her tür istismarının önlenmesi esastır.

Yukarıdakilerden hangileri 573 sayılı KHK'nin kapsamı içerisindedir?


I, II ve IV

I ve III

I, II ve III

III ve IV

II ve III


10.Soru

Sağlık Bakanlığının 2005 yılında, Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmeliği çıkarmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Yetersizliği olan bireylerin gelişimini takip etmek

Evde sağlık hizmeti sunan özel şirketleri kontrol altına almak

Gelişimsel yetersizliği olan bireylere özel eğitim desteği sağlamak

Evde hizmet sunan sağlık ve bakım personelini denetlemek

Evde bakım hizmeti sunarak ailelere destek olmak


11.Soru

"Yeni doğan, erken çocukluk ve çocukluğun her dönemi fiziksel, işitsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel gelişimlerinin izlenmesi, genetik geçişli ve engelliliğe neden olabilecek hastalıkların erken teşhis edilmesinin sağlanması, engelliliğin önlenmesi, var olan engelliliğin şiddetinin olabilecek en düşük seviyeye çekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmasına ilişkin çalışmalar Sağlık Bakanlığı’nca planlanır ve yürütülür” 

Yukarıda yer alan ifade 5378 sayılı Engelliler Kanunu'nun kaçıncı maddesinde yer alır?


9

10

11

12

13


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi problem davranışların işlevleri arasında yer almamaktadır?


İlgi elde etme

Nesne ya da etkinlik elde etme

Etkinliklere katılım

İçsel uyarandan kaçınma

Nesne ya da etkinlikten kaçınma


13.Soru

Yetersizliği olan bireyin kişisel gereksinimlerini bağımsız olarak karşılayabilmesi, günlük yaşamını sürdürmede herhangi bir alete ya da desteğe gereksinim duymaması, yaşamını bağımsız olarak ya da çok az bağımlı olarak sürdürebilmesi hangi yetersizlik sınıflaması kapsamındadır?


Hafif derecede yetersizlik

Orta derecede yetersizlik

Ağır derecede yetersizlik

Çok ağır derecede yetersizlik

Yetersizlik


14.Soru

Besin ögeleri kaç gruptan oluşmaktadır?


3

4

5

6

7


15.Soru

I. Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak
II. Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar
III. Bu durumun gelişim dönem içerisinde ortaya çıkması 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri DSM-V'ye göre zihinsel yetersizliğin tanı ölçütlerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


16.Soru

 1. Atipik motor gelişim, ortopedik yetersizlikler, kaba ve ince motor becerilerdeki yetersizlikler gibi pek çok nedenden dolayı öz bakım becerilerin edinimini zorlaştırmaktadır.
 2. Otizmi olan bireylerde sosyal iletişimsel yetersizliklerin olması, duyusal uyaranlara verilen sıra dışı tepkiler bu becerilerin edinimini zorlaştırmaktadır.
 3. Taklit becerilerinde yaşanan sorunlar ve sosyal pekiştireçlere olan ilgisizlik de OSB olan bireylerin öz bakım becerilerini öğrenme sürecini olumsuz etkilemektedir.
 4. Dikkat yöneltme, motor taklit, basit yönergeleri anlama gibi becerileri
  gelişmeyen OSB'li birey özbakım becerilerini kazanamaz.

Yukarıda otizm spektrum bozukluğu olan bireylerde öz bakım becerilerinin
öğretimini etkileyen durumlar yer almaktadır. Bunlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?


I-II

II-III

I-II-III

I-II-IV

II-III-IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4 aylık bir bebekte serabral palsi şüphesi duyulmasına neden olacak belirtilerden birisidir?


Çocuğun tutunarak yürüyememesi

Emme bozukluğu

Baş kontrolünün olmaması

Etraftan gelen uyarılara tepki vermeme

Ağızdan fazla miktarda salya akması


18.Soru

Ayşe orta düzeyde zihinsel yetersizliği olan  dört yaşında bir kız çocuğudur. Ayşe çocuğunlukla verilen yiyeceği. yutmamakta, ağzında tutmakta ya da kimi zaman tükürmektedir. Ayşenin beslenmeye ilişkin bu davranışlarını değiştirmek üzere yeniden sunma ile birlikte kullanılabilcek yöntemler aşağıdakilerden hangileridir?

 1. Eş zamanlı sunum
 2. Sıralı sunum
 3. Fiziksel yardım
 4. Sabit kaşık
 5. İzleyici gıda


II-V

I-V

III-IV

IV-V

III-V


19.Soru

Hangisi gelişimsel yetersizliği olan bireylere verilecek bakım hizmetinin temel amacına zıttır?


Gelişimsel yetersizliği olan bireyin eğitiminin karşılanması

Gelişimsel yetersizliği olan bireyin çevresinden olabildiğince bağımsız hareket
etmesinin sağlanması

Gelişimsel yetersizliği olan bireyin iyileşme sürecine destek olunması

Gelecekte ortaya çıkacak muhtemel sağlık sorunları karşısında önlem alınması

Gelişimsel yetersizliği olan bireyin şu andaki sağlık durumunun korunması


20.Soru

 1. Ortopedik yetersizliği olan bireyler nöromotor yetersizliklere de sahip olabilirler.
 2. Ortopedik ve nörolojik yetersizlikler iki ayrı grup olarak değerlendirilse de birbiriyle yakından ilişkilidir.
 3. Ortopedik yetersizliği olan bireyler vücutlarının bütün bölümlerini kullanmada sorun yaşarlar.
 4. Ortopedik yetersizlik, sinir sisteminin zedelenmesi, kazalar, travmalar, doğumsal anomalileri, hastalıklar ya da genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesidir.

Ortopedik yetersizlikle ilgili yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


I, II, III

II, III, IV

I, III, IV

I, II, IV

II, IV