Gelişimsel Yetersizliklerin Bakım ve Rehabilitasyonu Final 28. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Doğal öğretim yöntemleri
  2. Ayrık denemelerle öğretim
  3. Önleyici hizmet modeli               
  4. Etkinlik çizelgesi
  5. İpucu sunma

Hangisi/hangileri OSB olan bireylere öz bakım becerilerini kazandırmada kullanılan stratejiler arasında yer alır?


I, II, III, IV ve V

II, III, IV ve V

I, II, IV ve V

III ve IV

Yalnız IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas - iskelet sistemi ile ilgili fiziksel yetersizliklerden birisi değildir?


Rett Sendromu

Kas Hastalığı

Romatoid Artrit

Ateşli Romatizma

Epilepsi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zihinsel yetersizliği olan bireylerin Sembolik iletişim döneminde yapıp yapmadıkları ile ilgilidir?


İşaret, resim, fotoğraf ya da konuşma gibi sembolik iletişim biçimlerini anlamazlar.

Kendileriyle ilgilenen kişilerin kendilerini, çıkardıkları sesten veya yüz ifadelerinden anlamalarını beklerler.

Resim, işaret ve fotoğraf gibi sembolik iletişim biçimlerini kullanabilir.

Konuşarak ihtiyaçlarını ifade etme becerileri gelişmiştir.

Konuşabilen bireylerde genellikle sosyal etkileşim sorunu olmaktadır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı olan DSM-V'de yer alan zihinsel yetersizliğin tanı ölçütlerinden biri değildir?


Zihinsel işlevlerde güçlükler yaşamak

Uyumsal davranışlarda gözlenen sınırlılıklar

Bu durumun çocukluk çağı gelişim dönemi içerisinde ortaya çıkması

Zihinsel işlevlerinin ortalamanın altında olması

Güçlüklerin okul çağında azalması


5.Soru

Standardize edilmiş referans testlere göre ya da bireyin yaşıtlarına göre gelişiminin ortalamanın altında olma durumuna ne ad verilir?


Yaygın Gelişim Geriliği

Zihinsel Yetersizlik

Öğrenme Güçlüğü

Gelişimsel Gerilik

Otizm Spektrum Bozukluğu


6.Soru

Bakım ihtiyacı olan engelli bireylerin ikametgâh adreslerinde evde bakım hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmet evde bakıma destek yardımı olarak sosyal yardım niteliğinde ...................... ... görev alanına verilmiştir.

Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Engellilerin Bakımı Müdürlüğü

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü

Rehabilitasyon Merkezleri

İl Sağlık Müdürlüğü


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiziksel yetersizliği olan bireye bakım hizmeti sunulması sırasında dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri değildir?


Bakım hizmeti sunan personel, fiziksel yetersizliği olan bireyi ve ailesiyle olan ilişkilerini gözlemlemeli ve yetersizliği olan bireyin bakımına etki eden olumsuz durumları belirleyerek gerekli önlemleri almalı

Fiziksel yetersizliği olan birey eğer çocuk ve tekerlekli sandalyeye bağlı ise resmî eğitim kaydından önce engel derecesi değerlendirilmeli

Yetersizliği olan bireyin kullandığı tekerlekli sandalye ve diğer kullandığı aparatların hijyeni ve bakımı takip edilmeli

İdrar, dışkı kontrolü ve boşaltımı konusunda güçlük ve sorun yaşanıyorsa hijyen konusu ve mahremiyet duygusu dikkate alınarak bakım yapılmalı

Hasta birey bakım hizmeti istemiyorsa hizmet sunulmamalı


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Öz bakım becerilerinin öğretimi sırasında kullanılan ipuçlarından, Sözel ipucu/sözel yardımın özelliklerinden biridir?


Bakım sunarken hangi becerinin ne şekilde yerine getirilmesi gerektiğinin açıklanmasıdır.

Bireyin taklit edebilme becerileri ile ilişkilidir.

Zihinsel yetersizliği olan bireyin, kendisine gösterilen beceriyi model alarak, diğer bir ifadeyle taklit ederek yapması beklenmektedir.

Bir süre sonra bireylerin bu becerileri kendi kendilerine yapmalarını destekleyebilmektedir.

Bir beceri ya da davranışın, nasıl yapılacağının gösterilmesidir.


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlıkla ilgili fiziksel yetersizliklerden biri değildir?


Epilepsi

AIDS

Astım

Şeker hastalığı

Kalça Çıkığı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çocuk felci hastalığının semptomları arasında yer almaz?


Kas ağrısı

Halsizlik

Titreme

İshal

Baygınlık


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 573 sayılı KHK'nin 4. maddesinde belirtilen özel eğitim ilkelerinden biri değildir?


Özel eğitime erken başlama

İhtiyaç duyanları özel eğitim hizmetlerinden yararlandırma

Özel eğitim hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi

Bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanıp uygulanması

Özel eğitim ihtiyacı olanlar için özel eğitim köyleri kurulması


12.Soru

Evde bakım hizmetlerinin birçok açıdan avantajlarının olduğunu söylemek mümkündür. Hangisi bu modelin avantajlarından birisidir?


Evde bakım hizmetleri, birçok ülkede  oldukça yeni bir hizmet türüdür. Bu yüzden bazı risk faktörleri ve sorunları bulunmaktadır.

Evde bakım hizmetleri, bireyin alışılmış bakım hizmetlerinden farklı bir bakım türüdür. Birey ve bakım hizmeti verecek personel arasındaki ilişki istenen düzeyde olmayabilir. Bu yüzden her birey açısından verimli olmayabilir.

Evde bakım hizmetleri    zaman   zaman   aile üyelerinin de sorumluluk alabildiği hizmet türüdür. Ancak aile üyeleri her zaman bu sorumluluğu olması gerektiği şekilde üstelenemeyebilir. Bakım ihtiyacı olan bireyin, banyo, tuvalet, temizlik vb. ihtiyaçları aile üyeleri tarafından doğru bir şekilde karşılanamayabilir. Bu durum da bireylerin baskı ve stres yaşamasına neden olabilir.

Evde bakım hizmeti  sunacak sağlık personelinin de sürekli olarak hastanın yanında bulunamaması,

Bazı hastalık ve yetersizlik durumlarında bireye ulaşabilmenin tek yolu evde bakım hizmetleridir.


13.Soru

Sinir sisteminin zedelenmesi, kazalar, travmalar, doğumsal anomalileri, hastalıklar ya da genetik problemler nedeniyle kas, iskelet ve eklemlerin işlevlerini yerine getirememesine ne ad verilmektedir?


Yetersizlik

Engel

Ortopedik Yetersizlik

Sağlık Yetersizliği

Çoklu yetersizlik


14.Soru

Zihin yetersizliği olan bireylerin sağlığına en çok eşlik eden güçlükleri hangi seçenekte doğru verilmiştir ? 


 Görme- işitme

Görme- otizm

İşitme- bedensel

İşitme- otizm

Otizm- bedensel


15.Soru

I. Zeka puanları 55-70 arasındadır.

II. Kaynaştırma uygulamalarından en çok yararlanan zihin yetersizliği grubudur.

III. Bu bireylerin fark edildikleri yıllar daha çok ilkokul yıllarıdır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri hafif düzey zihinsel yetersizliğiyle ilişkili olarak doğru verilmiştir?


Yalnız I

II ve III

I ve III

Yalnız III

I, II ve III


16.Soru

Evde bakım hizmetlerinde temel amaç nedir?


Yetersizliği olan bireyin birine muhtaç olmadan hareket edebilmesidir.

Yetersizliği olan bireyin eğitiminin gerçekleşmesidir.

Yetersiliği olan bir bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Yetersizliği olan bireylerin kaliteli, gereksinimleri doğrultusunda ve düşük maliyetli hizmet almasıdır.

Yetersiliği olan bireylerin bir işte çalışabilmesini sağlamaktır.


17.Soru

I. Kalıtsal nedenler anne ve babadan geçen ve çocuğun gelişimsel olarak geri kalmasına neden olan biyolojik temelli olgulardır. II.  Düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum, kafa travması, oksijensiz kalmak, uzman olmayan kişilerin müdahalesi ve benzeri gibi durumlar gelişimsel geriliğe neden olabilmektedir. III. Bebeğin veya çocuğun metabolizması ile ilgili olumsuz durumlar, ileri derecede beslenme yetersizlikleri, boğulma, ciddi kafa travmaları, çocuk ihmal ve istismarı, yaralanma ve fiziksel etkiler, bulaşıcı hastalıklar, zehirlenmeler, uygun olmayan çevresel koşullar da gelişim geriliğine neden olan etmenler arasında sayılmaktadır. Yukarıdaki tanımlardan hangisi gelişimsel geriliğin nedenleri arasında doğum sırasındaki nedenler içerisinde yer almaktadır?


Yalnız II

Yalnız I

II ve III

Yalnız III

I ve III


18.Soru

Standardize edilmiş referans testlere re ya da bireyin yaşıtlarına re gelişiminin ortalamanın altında olma durumu olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Gelişimsel gerilik

Bireysel farklılık

Kromozom Bozukluğu

Yetersizlik

Zedelenme


19.Soru

Yasalar bağlamında bakım hizmetleri güvence altına alınmıştır. Bu bağlamda " bakım hizmetleri sosyal bir haktır" ifadesi Anayasamızın kaçıncı maddesinde yer almaktadır?


20

60

30

40

50


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kas-iskelet sistemiyle ilgili fiziksel yetersizliklerden biridir?


Rett Sendromu

Spina Bifida

Romatoid Artrit

AIDS

Kanser