Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Güney Afrika’daki gelir dağılımını düzeltmeye yönelik olarak uygulanan pozitif ayrımcılık politikasının adı aşa- ğıdakilerden hangisidir?


Siyah Ayrımcılığı

Yeniden Yapılandırma Politikası

Barış ve Uzlaştırma Komisyonu

Siyahların Ekonomik Kalkınması

Sömürgecilikle Yüzleşme


2.Soru

Güney Afrika’da Apartheid sonrasında kurulan ANC hükümetleri toplumun barışcı bir şekilde dönüşmesine ciddi şekilde katkıda bulunmuştur. bu süreçte örnek bir rol oynayan, barış ve uzlaşmanın sembolü olan aşağıdakilerden hangisidir?


Jacob Zuma

FW de Klerk

Nelson Mandela

Seve Biko

Thabo Mbeki


3.Soru

Kolonilerle eski koloniciler arasındaki eşitsiz ilişkilerin bu ülkelerin bağımsızlıklarını kazanması sonrasında da devam etmekte olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Anti-kolonyalizm

Merkantalizm

Liberalizm

Neo-Liberalizm

Neo-kolonyalizm


4.Soru

İktisadi karar birimlerinin ihtiyaçlarını tatmin etmek için doğrudan kullandıkları mallara ne ad verilir?


Üretim malı
Yatırım malı
Tüketim malı
Stok malı
Sermaye malı

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi kalkınmayı ölçme yöntemlerinden birisidir?


İnsani gelişme endeksi yaklaşımı

Enflasyon oranı

Cari işlemler açığı yöntemi

Dış borç yaklaşımı

İç borç yaklaşımı


6.Soru

Güney Afrika’da anayasal olmayan konular hangi mahkeme tarafından denetlenir?


Yüce Divan Mahkemesi

Yüksek Mahkeme

Meclis Komisyonu

Anayasa Mahkemesi

Sayıştay


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Apartheid Rejimi’nin son devlet başkanıdır?


Mahatma GHANDİ

Louis BOTHA

F.W. De KLERK

Nelson MANDELA

Thabo MBEKİ


8.Soru

Gelişmekte olan ülkelerin mali ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ilk kurumsallaşmış uluslararası destek aşağıdakilerden hangisinden gelmiştir? 


Arap Birliği 

Avrupa Birliği 

Kızılhaç 

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası

Amerikan Devletleri Örgütü


9.Soru

Güney Afrika’da Ulusal Meclis kaç yıllığına seçilmektedir?


1

3

5

7

9


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmekte olan ülkeleri bir araya getiren uluslararası bölgesel olmayan işbirliklerindendir?


KEİ - Karadeniz Ekonomik İş Birliği Örgütü

MERCOSUR - Orta ve Güney Amerika Ortak Pazarı

ANDEAN Topluluğu

MIST Ülkeleri (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye)

BDT - Bağımsız Devletler Topluluğu


11.Soru

Bir devlete bağlı olmayan ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar ne olarak anılır?


Çok uluslu şirket.

G77.

G20.

G7.

Sivil toplum kuruluşu.


12.Soru

Asya Pasifik bölgesindeki tarımsal faaliyetlere ABD ve İngilterenin desteğini amaçlayan 1950 yılında yürütülmeye başlayan tarihsel süreç aşağıdakilerden hangisidir?


Colombo Planı.

G77

ANZUK.

ANZUS

SEATO.


13.Soru

1970’li yıllarda kalkınma iktisadının yoksulluk ve bölüşüm sorunlarına odaklanması sonucu, Dünya Bankası ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün de savunmaya başladığı, yoksulların beslenme, barınma, sağlık ve eğitim gibi temel gereksinimlerini önceleyen yaklaşıma ne ad verilir?


İthal ikameci yaklaşım
Yerli malı yaklaşımı
Temel ihtiyaçlar yaklaşımı
Yüksek oranlı büyüme yaklaşımı
Nitelikli kalkınma yaklaşımı

14.Soru

Az gelişmiş bir toplumda iktisadi yapının dönüşmesinin/dönüştürülmesinin yanında sosyal, kültürel ve siyasal yapıların da değiştirilmesini de ifade eden kavrama ne ad verilir?


Büyüme
Genişleme
Kalkınma
İlerleme
Gelişme

15.Soru

Az gelişmiş ülkelerde gönüllü bireysel tasarrufların düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Enflasyonun düşük olması

Halkın yoksul olması

Tasarruf yapmayı bilmemeleri

Yüksek reel faizler

Yatırımların çok olması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sınırları üzerinde egemenliği zayıflayan ve başta güvenlik olmak üzere temel kamu hizmetlerini yerine getirmekte acziyete düşen devletleri adlandırmak için kullanılan kavramdır?


Kolonyalizm

Dekolonizasyon

Neo-kolonizasyon

Başarısız devlet

Self-determinasyon


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modernleşme kuramcılarından biri değildir?


Daniel Lerner

Andre Gunder Frank

Seymour Martin Lipset

Walter Rostow

Talcot Parson


18.Soru

The Natives Land Act (Yerliler Arazi Kanunu) kaç yılında düzenlenmiştir?


1912

1913

1910

1923

1929


19.Soru

Gelişmekte olan ülkeler için aşağıdakilerden hangisi

doğrudur?


Hepsi demokratik rejimlerle yönetilmektedirler.

Bu ülkelerin tamamı Asya kıtasındadır.

Hepsi geçmişte Fransa’nın sömürgesi olmuşlardır.

Birleşmiş Milletler’e üyedirler.

Bu ülkelerin hepsi aynı gelişmişlik düzeyindedir.


20.Soru

Dünya bankasının ülke sınıflandırmasına göre kişi başına geliri 1026 Dolar ile 4035 Dolar arasındaki ülkeler hangi gelir grubuna ait ülkeledir?


Düşük gelir grubu
Düşük orta gelir grubu
Yüksek orta gelir grubu
Yüksek gelir grubu
En yüksek gelir grubu