Gelişmekte Olan Ülkelerde Siyaset Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sahip olduğu kaynakları düzgün bir şekilde bütün sektörlere yönlendirmesi ve kalkınmanın gerçekleşmesi için bütün endüstrilerin (sektörlerin) aynı anda ve kaynaklar ölçüsünde harekete geçirilmesini ileri süren teoridir?


Heteredoks Kalkınma Teorileri

Dengesiz Büyüme Stratejileri

Tarihsel Büyüme Aşamaları Teorisi

İkili Ekonomi Teorisi

Fakirlik Kısır Döngüsü Teorisi


2.Soru

Güney Afrikada uzun yıllar uygulanan ırk ayrımcılığı aşağıdakilerden hangisidir?


Patronaj.

Apartheid.

Başkanlık sistemi.

ANC.

Çok kültürlülük.


3.Soru

Word Development İndicators 2010 verilerine göre en yüksek kişi başı milli gelir aşağıdaki ülkelerden hangisine aittir?


İngiltere.

İsviçre.

Norveç.

ABD.

İsveç.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi BRICS grubundaki ülkelerden değildir?


Hindistan

Singapur

Brezilya

Çin

Rusya


5.Soru

Günay Afrika dış politikası olarak NEPAD adlı kıtasal bir ekonomik gelişme programının hazırlandığı başkan dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


De Klerk Dönemi (1948-1980),

P.W. Botha Dönemi ( 1980-1994),

Mandela Dönemi (1994-1999),

Mbeki Dönemi (1999-2008)

Zuma Dönemi (2009-).


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişmişlik kavramının ekonomik boyutunun yanında sosyal boyutunu da göz önüne alan bir göstergedir?


Kişi Başı Gayri Safi Milli Hasıla

Kişi Başı Yurt İçi Hasıla

İnsani Gelişme İndeksi

Gayri Safi Milli Hasıla

Gayri Safi Yurt içi Hasıla


7.Soru

Cape Eyaleti’nde sınırlı olarak oy kullanan siyahların oy kullanma haklarını tamamen hangi yılda kaldırılmıştır?


1923

1927

1931

1935

1936


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş bir toplumda iktisadi yapının dönüşmesinin/dönüştürülmesinin yanında sosyal, kültürel ve siyasal yapıların da değiştirilmesi anlamına gelen kavrama verilen isimdir?


 Değişim

İktisadi büyüme

Gelişme

Büyüme

Kalkınma


9.Soru

Kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği üç boyutta yansıtan bileşik bir ölçüdür: üreme sağlığı, güçlendirme ve iş gücü piyasası. Ulusal insani gelişme başarılarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından ne derece zarar gördüğünü ortaya çıkarmak ve politika analizi ve savunuculuk çabaları için deneysel zeminler sağlamak üzere tasarlanan aşağıdakilerden hangisidir?


Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi

Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi

İnsani Gelişme Endeksi

Gayrisafi Millî Hasıla Endeksi


10.Soru

Güney Afrika’nın sosyo-ekonomik yapısı düşünüldü-ğünde insan kaynaklarının geleceği için en büyük tehlike aşağıdakilerden hangisidir?


Fakirlik

AIDS

Irkçılık

Afrikaanslar

Kötü idare


11.Soru

Modernleşme kuramlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Gelişme sorununu içsel nedenlerle açıklamaya çalışmıştır.

Modernleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğu vurgulanmaktadır.

Geleneksel değerler ve kültür modernleşmenin önünde büyük bir engel olarak değerlendirilir.

Eğitim olanakları ve kitle iletişim araçlarının yoğunlaşması modernleşme için önemli kabul edilir.

Kapitalist dünya sisteminin doğurduğu ilişkiler ağı az gelişmişliğin temel nedeni olarak değerlendirilir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi durumları kritik olarak değerlendirilen ilk on başarısız devletlerden biri değildir?


Somali

Çad

Amerika Birleşik Devletleri

Sudan

Afganistan


13.Soru

Biko'nun başkanlığını yaptığı siyasal hareket aşağıdakilerden hangisidir?


ANC

BPC.

SASO.

Apartheid.

Afrikaanlar.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arası fiyat farklılığını ortadan kaldırarak farklı para birimleri cinsinden elde edilen toplam gelir ile satın alınabilecek mal ve hizmet miktarını ölçen millî gelir hesaplama yöntemidir?


Gayrisafi millî hasıla

Bağımlılık kuramı

Neo-kolonyalizm

İnsani kalkınma indeksi

Satın alma gücü paritesi


15.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisi Asya Kaplanları arasında yer almaz?


Hong Kong 

Güney Kore 

Tibet 

Tayvan 

Singapur 


16.Soru

11 Şubat 1990 yılında Nelson Mandela’yı serbest bırak başkan aşağıdakilerden hangisidir?


De Klerk

P.W. Botha

Soweto

D.F. Malan

Hertzog


17.Soru

Aşağıdaki isimlerden hangisi bağımlılık kuramcıları arasında değerlendirilemez?


Walter Rostow

Andre Gunder Frank

Raul Prebish

Samir Amin

Dos Santos


18.Soru

1910 yılında kurulan ve İngiltere’nin sömürgesi olan Güney Afrika Birliği’nin (The Union of South Africa) ilk başkanı aşağıdakilerden hangisidir?


Louis BOTHA

Nelson MANDELA

D.F. MALAN

Abdullah ABDURRAHMAN

Mahatma GHANDİ


19.Soru

Ülkeler arasındaki kur farkı ve yerel fiyatlar pek çok açıdan yapılacak karşılaştırmaları doğrulunu zedelemiştir, bu sorunu gidermek amacıyla aşağıdaki ölçütlerden hangisi kullanılmaya başlanmıştır?


İnsani Kalkınma İndeksi

Satın Alma Gücü Paritesi

Siyasal Gelişmişlik

Ekonomik Gelişmişlik

Sosyal Gelişmişlik


20.Soru

1823'de yapılan konuşmada Avrupa ülkelerinin Amerika kıtasındaki ülkelerin iç  işlerine karışmamalarını ve sömürge elde etmeye çalışmamalarını talep eden süreç tarihte hangi isimle anılmaktadır?


Asya kaplanları.

Bağlantısızlık hareketi.

Geçiş Ekonomileri.

Monroe Doktrini.

G20