Hücre Kimyası Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santrallerine ne ad verilir?


Kloroplast

Endoplazmik Retikulum

Mitokondri

Golgi Kompleksi

Lizozom


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir çözeltinin kolligatif özellikleri arasındadır?


Kaynama noktası

Erime noktası

Osmotik basınç

Yoğunluk

Sıcaklık


3.Soru

Çözücü olarak suyun kullanılmamasına ne ad verilir?


Solvatasyon

Hidratasyon

Difüzyon

Koagülasyon

Hidrofilik


4.Soru

Aşağıdaki yapılardan hangisi hücre zarına içten tutunmada rol oynar?


Fosfatidilinositol

Glikokaliks

Glikozil- fosfatidilinositol

Sfingomiyelin

Miristoil


5.Soru

Spin kuantum sayısı hangi değerleri alır?


+½ veya -½

+1 veya -1

+2 veya -2

+3 veya -3

+4 veya -4


6.Soru

I Her ikisi de ökaryottur.

II Her ikisinin de hücre duvarı vardır.

III Bitki hücreleri karbonhidratı glikojen olarak depolamaktadır.

Bitki ve hayvan hücresi ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I ve III

Sadece I

Sadece II


7.Soru

'Orbitallerinde ciftleşmemiş elektronlara sahip olanlar ise spini bir
yöne doğru olan elektronlar bir magnetik
alan oluşturur ve ..... olarak
adlandırılır.' Boş bırakılan yer için en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Diyamanyetik

Değerlik elektronları

Paramanyetik

Spin

Atomun yapısı


8.Soru

Ökaryotik hücreler kaç mikrometre boyutlarındadır?


20-200 mikrometre

30-150 mikrometre

15-150 mikrometre

20-150 mikrometre

10-100 mikrometre


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi esansiyel amino asitlerden biridir?


Lösin

Tirozin

Sistein

Serin

Glutamin


10.Soru

Bitki ve alglerde fotosentezin yapıldığı organele ne ad verilir?


Golgi Kompleksi

Endoplazmik Retikulum

Lizozom

Peroksizom

Kloroplast


11.Soru

Hücre yüzey glikoproteinleri olup kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler ya da platelet hücreleri ile lökositlerin etkileşiminde önemli rol oynayan bileşik aşağıdakilerden hangisidir?


Kadherin

İntegrin

Selektin

Kollajen

Elastin


12.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Çözeltilerin donma noktası sabit bir değerdedir

Çözeltilerin donma noktası saf çözücününkinden daha yüksektir

Donma noktası saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir ve sabit bir değerdedir

Donma noktası alçalması sabiti ebuliyoskopi sabiti olarak da bilinir

Uçucu olmayan maddeler, çözeltinin kaynama noktasını düşürür


13.Soru

Periyodik çizelgede 3A-7A ve 8 a grubu elementleri hangi alt kabuğunu doldurur?


s-bloğu

p-bloğu

d-bloğu

f-bloğu

n-bloğu


14.Soru

Derişimi düşük olan çözeltilere ne ad verilir?


Elektrolit çözelti

Elektrolit olmayan çözelti

Seyreltik çözelti

Derişik çözelti

Doymuş çözelti


15.Soru

İnflamasyon sırasında, lökositler kan damarlarına tutunması hangi moleküller ile gerçekleşir?


Kadherinler

Selektinler

İmmünoglobin (Ig)-Süperailesi

İntegrinler

Elastinler


16.Soru

Hangisi hidrofilik amino asitlerdendir?


Glisin

Asparajin

Alanin

Valin

Tirozin


17.Soru

I Mitekondri

II Ribozom

III Kloroplast

Yukarıdaki organellerden hangisi yada hangiler prokaryotik hücrelere çok benzerler ve kendi genomlarına sahiptir. İçinde bulundukları hücreden bağımsız çoğalırlar.


Sadece I

Sadece III

I ve II

II ve III

I ve III


18.Soru

I. Glikojen

II. Kitin

III. Nişasta

IV. Selüloz 

Yukarıdaki polisakkaritlerden hangileri enerji elde etmek amacıyla depolanır?


I ve II

I, II ve IV

III ve IV

I ve III

II, III ve IV


19.Soru

Atom orbitali kavramı ile ilgili olarak en doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?


Elektronun bulunduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Protonun bulunduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Protonun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.

Elektronun bulunma olasılığının düşük olduğu bölgeler atom orbitalleri olarak adlandırılmaktadır.


20.Soru

1B-8B grubu temel geçiş elementleri hangi bloğu oluştururlar?


s- bloğu

p- bloğu

d- bloğu

e- bloğu

f- bloğu