İktisada Giriş 2 Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğun kısır döngüsünün aşamalarından biri değildir?


Düşük gelir
Düşük tasarruf
Düşük yatırım
Düşük verimlilik
Düşük fiyat

2.Soru

I. Bir ailenin evine koltuk takımı alırken yaptığı harcama.II. Devlet hastanesine ek bina yapılırken beton ihtiyacına yapılan harcamalarIII. Bir fabrikadaki mevcut boya makinesinin eskime payıIV. Okula sıra almak için yapılan harcamalar.GSYH'nın harcama yöntemi ile hesaplanmasında yukarıdaki örneklerden hangisi ya da hangileri göz önüne alınır?


I, II, III, IV
II, III, IV
I, II, IV
I, IV
I, II

3.Soru

Doğal işsizlik oranı ile cari işsizlik oranı arasındaki fark nedeni ile potansiyel hasılakaybını ölçen bir katsayıya ne ad verilir?


Marjinal İşsizlik Oranı
Gizli İşsizlik
Okun Yasası
Devrevi İşsizlik
Açık İşsizlik

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam harcamaları oluşturan dört temel bileşenden biri değildir ?


Hane halklarının tüketim harcamaları
Özel sektörün yatırım harcamaları
Kamu harcamaları
Dış alem talebi (net ihracat)
Dolaylı vergiler

5.Soru

Reel faiz oranı arttığında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle olmaz?


Borç alanın tüketimi azalır.
Borç alanın tasarrufu artar.
Borç verenin tüketimi azalır.
Borç verenin tasarrufu artar.
Nominal faiz oranı azalır.

6.Soru

Talaşlı imalat yapan bir firma, yeni almış olduğu CNC torna tezgahının ömrünün yaklaşık 20 yıl olduğunu bilmektedir. Buna göre hangi amortisman oranıyla amortisman yatırımları yapmalıdır?


%0.05
%5
%0.02
%0.2
%20

7.Soru

I. EnflasyonII. Farklı piyasa koşullarında firma dengesinin oluşumunun araştırılmasıIII. Kamu dengesiYukarıdakilerden hangisi veya hangileri mikro iktisadın ilgi alanı içindedir?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin sosyal güvenlik ödemeleri veya sosyal yardımlar gibi hanehalklarına yaptığı gelir transferlerine verilen isimdir?


Tasarruflar
Net vergi hasılatı
Transfer harcamalar
Özel tasarruflar
Toplam harcanabilir gelir

9.Soru

Marjinal ürün hasılasının marjinal faktör maliyetinden büyük olduğu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?


Yeni işgücü alımı
Üretimin durdurulması
İşgücü azaltılması
Kar maksimizasyonu
Maliyet minimizasyonu

10.Soru

Bir malın piyasa değeri ile bu malın üretim sürecinde kullanılan girdilerin değeri arasındaki farka ne denir?


Amortisman
Gayri Safi Hasıla
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
Yatırım
Katma Değer

11.Soru

Ekonomide büyüme aşağıda verilen iktisadi kavramlardan hangisi ile ölçülür? 


Çalışma çağındaki nüfus
Gayrisafi yurt içi hasıla
Tüketici fiyat endeksi
Reel döviz kuru
Net ihracat

12.Soru

Üretimin (hasılanın) bunu yaratan üretim faktörlarine (iş gücü, sermaye ya da her ikisine) oranı ne olarak ifade edilir?


Faiz
Verimlilik
Getiri
Götürü
Rant

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın gelir yöntemi ile hesaplanmasında kullanılan unsurlardan biri değildir?


Sübvansiyonlar

Ücret

Tüketim harcamaları

Amortismanlar

Dolaylı vergiler


14.Soru

Bir ekonomide,
Tüketim harcamaları (C)= 90.000
Yatırım Harcamaları (I)  = 16.000
Kamu Harcamaları (G)   = 40.000
Net İhracat (X-M)          = 60.000
Net Faktör Geliri(NFG)   = 50.000
Amortismanlar              =  4.000
Buna göre Safi Milli Hâsıla (SMH) kaç Türk Lirasıdır?


300.000

256.000

252.000

236.000

146.00


15.Soru

Bir başka mal yada hizmetin üretimde kullanılan mallara aşağıdaki seçeneklerde verilen isimlerden hangisi verilir? 


Nihai mal 
Ara malı
Tamamlayıcı mal 
İkâme mal 
Faktör malı 

16.Soru

I. İradi İşsizlik II. Konjonktürel İşsizlik III.Yapısal İşsizlikIV. Gizli İşsizlik V. Geçici İşsizlik Yukarıdakilerden hangileri işsizlik türlerindendir?


I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


17.Soru

Servet kavramının tanımı için hangi ifade doğrudur?


Sahip olunan varlıklar eksi borçlar
Sahip olunan reel varlıklar
Sahip olunan reel artı nominal varlıklar
Sahip olunan reel artı finansal varlıklar
Sahip olunan reel varlıklar eksi borçlar

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işgücü verimlilik ölçüsüdür?


Reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla.
Çalışılan saat başına sermaye miktarı.
Çalışılan saat başına reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla.
Bir birim sermaye karşılığı reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sermaye miktarı
Teknolojik gelişmeye bağlı olarak istihdam edilen işçi sayısı.

19.Soru

Katma değer hesaplamasında hangi eşitlik doğrudur?


Girdi değeri eksi çıktı değeri
Çıktı değeri eksi girdi değeri
Girdi değeri artı çıktı değeri
Çıktı değeri bölü üretim miktarı
Hiçbiri

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ekonomik büyüme ile işsizlik arasındaki ilişkiyi inceler?


Pareto optimumu
Talebin çapraz esnekliği
İktisadi hoşnutsuzluk endeksi
Engel eğrisi
Okun yasası