İktisada Giriş Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir firmanın toplam sabit maliyeti 150 birim, toplam değişken maliyeti ise 50 birim ise firmanın kısa dönem toplam maliyeti kaçtır?


3

50

100

150

200


2.Soru

Genel olarak ekonomiler geliştikçe hangi sektörün yaratılan katma değer içindeki payının azaldığı söylenebilir?


Tarım sektörü

İmalat sektörü

Hizmet sektörü

Sanayi sektörü

İnşaat sektörü


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Buhran’ı açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak, modern makroekonominin öncülüğünü yapmıştır?


Sweezy

Bertrand

Cournot

Keynes

Chamberlin


4.Soru

Bir firmanın 2-3 yıl önce yatırım yaparak satın aldığı, ancak şu anda hiçbir işe yaramayan, alternatif bir kullanımı da olmayan bir makineyi düşünelim. Daha önceki bir kararla alınmış olan bir makine, başka bir kullanıma yönlendirilemiyor, kiralanamıyor ya da satılamıyorsa hangi maliyetten söz edilir?


Örtük maliyet

Açık maliyet

Batık maliyet

Muhasebe maliyeti

Ekonomik maliyet


5.Soru

1970'lerden itibaren gözlemlenen enflasyon ve yüksek oranlı işsizlik sorunu birlikte yaşanmıştır, bu durumun adı aşağıdakilerden hangisidir?


İç borçlar

Bütçe açıkları

Stagflasyon

Borçların artması

İstikrarsız büyüme


6.Soru

İktisat teorisinde belirli bir dönemde farklı fiyatlardan tüketicilerin satın almak istedikleri ve satın alma gücüne sahip oldukları mal ve hizmet miktarına "talep" denir buna göre aşağıdakilerden hangisi "talep" karamı için yanlıştır?


Bir şeyi çok istemek talebin oluşması için yeterli değildir.

Talep kavramı günlük dilde kullandığımız bir şeyi isteme, dileme anlamına gelen kavramla aynıdır.  

Tüketicinin talebin oluşabilmesi için bir malı satın alabilmek için ödeme yapmaya istekli olması gereklidir.

Talebin oluşması için o isteğin efektif olması yani tüketicinin o malı satın alabilecek gelire sahip olması gereklidir.

Tüketicinin talep ettiği malın miktarı gün, ay, hafta, yıl gibi belirli bir zaman diliminde tanımlanmış olması gereklidir.


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firma üretim mikta­rını bir birim daha artırmak isterse toplam mali­yetinin nasıl değişeceğini göstermektedir?

        

 


Muhasebe maliyeti

Değişken maliyet

Sabit maliyet

Ortalama maliyet

Marjinal maliyet


8.Soru

Nominal döviz kurunun bir fiyat endeksiyle veya çeşitli fiyat endeksleri kullanılarak deflate edilmiş ifadesine ne ad verilmektedir?


İki taraflı (bilateral) döviz kuru

Reel döviz kuru

Toplulaştırılmış (efektif ) döviz kuru

Çapraz kur

Düz kur


9.Soru

Satış Hasılatı – Açık Maliyetler formülü bize hangi sonucu verir?


Muhasebe karı

Muhasebe maliyeti

Ekonomik kar

Kar maksimizasyonu

Toplam hasılat


10.Soru

"Talep edilen miktardaki yüzde değişmenin, fiyattaki yüzde değişme oranına .............. denir."
Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdaki terimlerden hangisi gelmelidir?


Arzın fiyat esnekliği

Talebin fiyat esnekliği

Arz fazlası 

Talep fazlası

Dengenin değişmesi


11.Soru

Özel matematik öğretmeni olan Esra Hanım saati 100TL’den matematik dersi vermektedir. O cumartesi öğleden sonra 50TL ödeyerek uzun zamandır beklediği tiyatro gösterisine giden ve verdiği 3 saatlik matematik dersini iptal eden Esra Hanımın fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisi olabilir?


300TL

200TL

50TL

350TL

100TL


12.Soru

Hanehalkı tarafından firmalara stokların finansmanı, yeni fabrika ya da yeni makine alımları için verilen ödünçler karşılığı elde edilen gelire ne ad verilmektedir?


Rant (R)

Net faiz

Kârlar

Amortismanlar

Sübvansiyon


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "talep eğrisi" açısından yanlıştır?


Talep eğrisi "D" harfi ile tanımlanır.

Talep eğrisindeki her nokta talep tablosundaki bir satıra karşılık gelir.

Talep eğrisi malın fiyatı arttıkça büyür ve arza ulaşır burada tüketicinin geliri sıfırdır.

Talep eğrisinde diğer tüm değişkenler sabitken malın fiyatındaki değişme talep eğrisi üzerinde A noktasından B noktasına hareket olarak gösterilir.

Talep eğrisinde tüketicinin gelirinin diğer malların fiyatlarının tüketicinin zevk ve tercihlerinin ve geleceğe ilişkin beklentilerinin değişmediği varsayılır.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi talep artışı sonucunda denge miktarı ve denge fiyatında oluşan değişikliği gösterir?

       


Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar

Denge fiyatı ve denge miktarı azalır

Denge fiyatı artar denge miktarı değişmez

Denge fiyatı değişmez, denge miktarı artar

Denge fiyatı ve denge miktarı artar 


15.Soru

X ekseninde üretim miktarının, Y ekseninde ise fiyatın gösterildiği bir şekilde sabit maliyet eğrisi nasıl çizilir?


X eksenine paralel bir doğru şeklinde çizilir.
Y eksenine paralel bir doğru şeklinde çizilir.
Aşağı doğru eğimli bir eğri şeklinde çizilir.
Yukarı doğru eğimli bir eğri şeklinde çizilir.
Orijine göre yatay bir doğru şeklinde çizilir.

16.Soru

Sabit kur sisteminde, resmi makamlarca, ülke parasının değerinin yükseltilmesine ne ad verilir?


Stagflasyon

Revalüasyon

Deflasyon

Enflasyon

Devalüasyon


17.Soru

Taleple ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğrudur?


Bir mala olan talep artıyorsa malın denge miktarı düşer, denge fiyatı sabit kalır.

Bir mala olan talep artıyorsa malın miktarı sabit kalır, denge fiyatı artar.

Bir mala olan talep artıyorsa hem denge miktarı hem de denge fiyatı birlikte artar.

Bir mala olan talep artıyorsa malın hem denge miktarı hem de denge fiyatı sabit kalır.

Bir mala olan talep azalıyorsa malın denge miktarı düşer, denge fiyatı artar


18.Soru

Uzun dönemde bir firmanın sabit maliyetleri nasıl bir seyir izler?


Önce artar sonra azalır

Önce azalır, sonra artar

Sürekli azalır

Sürekli artar

Uzun dönemde sabit maliyet geçerli değildir


19.Soru

Ölçeğe göre sabit getiri durumunda firma büyüyorsa uzun dönem toplam maliyetleri ve uzun dönem ortalama maliyetleri nasıl değişim gösterir?


İkisi de sabit kalır
Toplam maliyet sabit kalır, ortalama maliyet artar
Toplam maliyet sabit kalır, ortalama maliyet azalır
Toplam maliyet artar, ortalama maliyet azalır
İkisi de azalır

20.Soru

Makroekonominin kapsamı alanına giren beş önemli merkezi sorun vardır, aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?


Gelir ve istihdam düzeyi

Fiyat düzeyinin istikrarı

Ekonomik büyüme

Bireysel açıklar

Kamu açıkları