İktisada Giriş Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Maliyet eğrileri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplam maliyet eğrisi (TC), Toplam sabit maliyet(TFC), ve Toplam değişken maliyet(TVC) eğrilerinin dikey olarak toplanmasıyla bulunur

Ortalama sabit maliyet(AFC) eğrisi üretim miktarı arttıkça sürekli artmaktadır

Ortalama maliyet eğrileri çanak eğrisi U şeklindedir

Ortalama maliyet(AC) ve Marjinal maliyet (MC) eğrileri üretim miktarı arttıkça önce azalmakta, bir minimuma ulaşmakta sonra artmaktadır

Marjinal maliyet eğrisi (MC), ortalama maliyet (AC) eğrisinden daha önce minimuma ulaşmaktadır


2.Soru

Ekonomik durgunluk ile yüksek bir enflasyonun birlikte görüldüğü duruma ne ad verilir?


Stagflasyon

Enflasyon

Deflasyon

Dezenflasyon

Slumpflasyon


3.Soru

Emek kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olacağını gösteren kavrama ne ad verilmektedir?


Toplam ürün 

Marjinal ürün 

Ortalama ürün 

Değişken girdi

Normal mal


4.Soru

A sektöründeki firma sayısının artması arz eğrisini nasıl etkiler?


Arz eğrisi sabit kalır. 

Arz eğrisi sola kayar.

Arz eğrisi sağa kayar.

Arz eğrisi yukarı kayar.

Arz eğrisi aşağı kayar.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karını maksimize etmek isteyen bir firmanın cevap vermesi gereken sorulardan biri değildir?


Ne üretilecek?
Ne zaman üretilecek?
Ne kadar üretilecek?
Nerede üretilecek?
Toplam karın miktarı ne kadar olacak?

6.Soru

Kullanılan tüm üretim faktörleri ile belirli bir zamanda üretilebilen toplam mal ve hizmet miktarına ne ad verilmektedir?


Ortalama Ürün
Toplam Ürün
Marjinal Ürün
Emeğin Ortalama Ürünü
Emeğin Marjinal Ürünü

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "optimal karar"ı ifade eder?


Marjinal fayda, marjinal maliyetten fazla ise

Fırsat maliyeti, parasal maliyetten fazla ise

Marjinal fayda, marjinal maliyete eşit ise

Fırsat maliyeti, parasal maliyete eşit ise

Ortalama fayda, ortalama maliyetten fazla ise


8.Soru

Gelecek dönemlerde tavuk fiyatlarının düşmesini bekleyen bir tavuk eti üreticisi bu dönemde fiyatlar henüz düşmeden daha fazla tavuk eti piyasaya sürmek istemektedir. Bu durumda arz eğrisinde nasıl bir değişiklik meydana gelir? 


Arz eğrisi sola kayacaktır.

Arz eğrisi sağa kayacaktır.

Arz eğrisi yukarı çıkacaktır. 

Arz eğrisi aşağıya inecektir.

Arz eğrisi sabit kalacaktır. 


9.Soru

Sınırlı parasal olanakları ile faydasını maksimize etmek isteyen bir tüketicinin mallara harcadığı son liraların marjinal faydalarını birbirine eşitlemesine ne ad verilir?


Eş marjinal fayda

Değer paradoksu

Tüketicinin fayda maksimizasyonu

Rasyonel davranış

Azalan marjinal fayda 


10.Soru

Kısa dönemde marjinal maliyet, ortalama değişken maliyet ve ortalama toplam maliyet eğrilerinin U harfinin biçimine benzer olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçek ekonomileri

Azalan marjinal fayda kanunu

Azalan verimler kanunu

King kanunu

Hukuk sistemi


11.Soru

Firmanın kullandığı sermaye miktarı sabit olsun. Bu durumda firma değişken girdi olan emek kullanımını değiştirerek üretim miktarını ayarlayabilecektir. Bu ifade hangi dönem için doğrudur?


Kısa Dönem
Uzun Dönem
Yatırım Dönemi
Planlama Dönemi
Çok kısa Dönem

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon, işsizlik, dış ticaret, döviz kurları, uluslararası sermaye hareketleri vb. konuları inceler?


Ulusal iktisat

Makro iktisat

Büyüme teorileri

Kalkınma

Sanayi iktisadı


13.Soru

Emek kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olacağını gösteren ilişki aşağıdakilerden hangisidir?


Emeğin marjinal ürünü

Marjinal ürün

Emeğin ortalama ürünü

Toplam ürün

Ortalama ürün


14.Soru

 I.İkame malı olan çayın fiyatını artması

II.Kahve çekirdeğinin fiyatının azalması

III.Tamamlayıcı malı olan kahve kremasının fiyatının azalması

  Yukarıda verilen durumlardan hangisi veya hangileri kahvenin talep eğrisini sağa kaydırır?


Yalnız I

Yalnız II

I,II ve III

I ve III

Yalnız III


15.Soru

"Zarf eğrisi" aşağıdaki hangi eğriye verilen addır?


Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi

Uzun dönem marjinal maliyet eğrisi

Uzun dönem sabit maliyet eğrisi

Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi

Kısa dönem sabit maliyet eğrisi


16.Soru

Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Ortalama ürün eğrisi pozitif eğimlidir

Ortalama ürün eğrisi negatif eğimlidir

Ortalama ürün eğrisi sabittir

Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar aşağı eğimlidir

Marjinal ürün ortalama ürünün altında iken ortalama ürün yukarı eğimlidir


17.Soru

Aşağıdaki işsizlik ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Doğal işsizlik oranı friksiyonel ve yapısal işsizlik oranının birbirine oranıdır.

Friksiyonel işsizlik, ekonomide belirli dönemler itibariyle ortaya çıkan işsizliktir.

Birçok ekonomist % 7 dolayında bir işsizlik oranını tam istihdam olarak kabul etmektedir.

Ekonomide belirli bir miktar friksiyonel ve yapısal işsizlik kaçınılmaz olduğu için ekonomistler sıfır işsizliği ulaşılamaz bir hedef olarak düşünürler.

Ekonomide reel GSYİH’nin potansiyel GSYİH’ye eşit olduğu normal zamanlarda var olan işsizlik friksiyonel işsizlik oranıdır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliği için geçerlidir?


Talebin fiyat esnekliği her zaman pozitiftir

Fiyatın talep edilen miktara oranı ile elde edilir

İktisatta esneklik mutlak değer olarak kullanılmaz

Talebin fiyat esnekliği, talep edilen miktarın fiyattaki değişmelere ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsü­dür.

Doğrusal bir talep eğrisinde esneklik sabittir


19.Soru

GSYİH deflatörü ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


GSYİH deflatörü, ekonomide üretilen tüm malları ve hizmetleri içeren, oldukça geniş kapsamlı bir fiyat endeksidir.

GSYİH deflatörü, TÜFE’ye göre daha dar bir mal grubunun fiyatlarını ölçer.

GSYİH deflatörü yalnızca tüketicilerce satın alınan bazı mal ve hizmetleri içerir.

GSYİH deflatörü ithal malları da içerir.

GSYİH deflatörünün ölçtüğü mal sepeti Hanehalkı Bütçe Anketi sonuçlarına göre değiştirilir.


20.Soru

Alıcı ve satıcıların bir ürünün alışverişini yapmak amacıyla karşı karşıya geldiği ortam veya yere ne ad verilir? 


Piyasa

Arz

Talep

Denge Noktası

Alışveriş Merkezi