İktisada Giriş Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Firmanın üretim miktarı artıkça artan maliyetlere ne ad verilir?


Sabit maliyetler

Değişken maliyetler

Toplam maliyetler

Marjinal maliyetler

Esnek maliyetler


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir firmanın farklı girdi düzeylerinde elde edebileceği en yüksek çıktı düzeyini gösteren fonksiyonu ifade etmektedir?


Üretim Fonksiyonu
Tüketim Fonksiyonu
Maliyet Fonksiyonu
Fayda Fonksiyonu
Marjinal Fayda Fonksiyonu

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyacımız kadar var olan mallara örnektir? 


Fabrika

Para

Emek

Toprak

Hava


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisatta ne üretilecek sorusunun cevabını devletin vermesinin sebebidir?


Özel teşebbüsün yeterince gelişmemiş olması

Talebin fazla olması

Dış ticaretin gelişmemiş olması

Ürünün yeni ürün olması

Tüketici sayısının fazla olması


5.Soru

Aşağıdaki kavramlardan hangisi firma üretim miktarını bir birim daha arttırmak isterse toplam maliyetinin nasıl değişeceğini göstermektedir?


Marjinal Maliyet
Toplam Maliyet
Ortalama Maliyet
Toplam Değişken Maliyet
Toplam Sabit Maliyet

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireysel talep eğrisinin elde edilebilmesi için gerekli iki değişkendir? 


Ürünün niteliği-ürünün miktarı

Ürünün özelliği-ürünün fiyatı

Ürünün fiyat- ürünün miktarı

Ürünün yakın ikamesinin varlığı-ürünün fiyatı

Ürünü üreten firma sayısı-piyasa yapısı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisindeki değişim talep eğrisinde sağa-sola kaymaya neden olur?


Firmanın sayısının değişmesi

Firmanın adının değişmesi

Tüketicinin algılarının değişmesi

Tüketicinin zevk ve tercihlerinin değişmesi

Malın piyasaya yeni sürülmüş olması


8.Soru

Uzun dönemde üretimde kullanılan üretim girdileri 4 katına çıkarıldığında üretim 2 kat artıyorsa aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?


Azalan verimler kanunu
Artan verimler kanunu
Ölçeğe göre sabit getiri
Ölçeğe göre azalan getiri
Ölçeğe göre sabit getiri

9.Soru

Firma açısından "bir girdinin en iyi ikinci alternatifinde kullanılmaması" aşağıdakilerden hangisinde tanımlanmaktadır?


Ortalama maliyet

Marjinal maliyet

Toplam maliyet

Fırsat maliyeti

Üretim maliyeti


10.Soru

Kârını maksimize etmek isteyen bir firma aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt bulmak zorunda değildir?


Ne üretilecek

Ne zaman üretilecek

Ne kadar üretilecek

Kim üretecek

Hangi maliyetle üretilecek


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pozitif iktisatla ilgilidir?


Mevcut durumu açıklar.

Görüş ve değer yargıları içerir.

Bir iktisadi olayın ne olması gerektiği ile ilgilidir. 

İktisatçılar bu iktisat türünün neden ve sonuçları ile ilgilenmezler.

Pozitif bir ifadeyi doğrudan test etmek mümkün olmayabilir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi talebin oluşması için yeterli değildir? 


O malı satın alabilecek gelire sahip olması

Malı satın alabilmek için ödeme yapmaya istekli olması

Talebin efektif olması

Bir malı-ürünü isteme, dileme

Talebin miktarının belirli bir zaman diliminde tanımlanması


13.Soru

Eğer belli bir anapara üzerinden faiz hesaplanıyor, vade sonunda tekrar aynı anapara üzerinden faiz işletiliyorsa buna ne ad verilmektedir?


Bileşik Faiz

Reel Faiz Oranı

Beklenen Reel Faiz Oranı

Nominal Faiz Oranı

Basit Faiz


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin cevaplandırmasını gereken dört temel sorudan biri değildir? 


Ne üretilecek

Ne zaman üretilecek

Ne kadar üretilecek

Nasıl üretilecek

Kim üretecek


15.Soru

  1. Uzun dönem bazen 1-2 gün bazen 5-10 yıl olabilir. Bu, duruma göre değişir.
  2. Kısa dönemde firma girdilerinden en az biri sabittir.
  3. Uzun dönemde girdilerin tamamı değişkendir.

Üretim sürecinde kısa-uzun dönem ayrımına ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

II ve III

I ve III

I, II ve III


16.Soru

İşsizlik oranı nasıl hesaplanır?


İşsizlik Oranı: İşsiz sayısı        X100

                     İşgücü 

İşsizlik Oranı: İşgücü         X100

                     İşsiz sayısı 

İşsizlik Oranı: İşgücü          X50

                     İşsiz sayısı 

İşsizlik Oranı: İşsiz sayısı      X50

                     İşgücü 

İşsizlik Oranı: İşsiz sayısı     X10

                     İşgücü 


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir tüketicinin belirli bir zaman diliminde satın almayı isteyeceği bir mal veya hizmet miktarını belirleyen etkenlerden değildir?


Tüketicinin geliri

Malın kendi fiyatı

Tüketicinin beklentileri

Tüketicinin çalışma ortamı

Tüketicinin zevk ve tercihleri


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi aktivist makroekonomik politikaları yeniden ön plana çı­karmaya çalışmış özellikle uzun dönemde Monetarizmi ve rasyonel beklentiler yaklaşımını kabul etmiş ancak asimetrik bilgi, fiyatların ve ücretlerin yapışkanlıkları gibi neden­lerle piyasaların temizlenmediğini ileri sürmüşlerdir?


Yeni Klasik İktisatçılar

Chicago İktisat Okulu

Yeni Keynesyenler

Merkantilistler

Fizyokratlar


19.Soru

Bir üretim fonksiyonunda, çıktı miktarı girdi mikatarındaki oransal artıştan daha az artıyorsa, bu durum aşağıdakilerden hangisidir?


Azalan verimler
Artan verimler
Ölçeğe göre sabit getiri
Ölçeğe göre azalan getiri
Ölçeğe göre artan getiri

20.Soru

Bir üretim fonksiyonunda, çıktı miktarı girdi miktarlarındaki oransal artıştan daha az artıyorsa, bu durum aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçeğe göre artan getiri
Ölçeğe göre azalan getiri
Azalan verimler
Ölçeğe göre sabit getiri
Artan verimler