İktisada Giriş Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir şeyin değişim aracı olarak kullanılması için sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?


Standart olmalıdır

Kolay taşınabilir olmalıdır

Dayanıklı olmalıdır

Bölünemez olmalıdır

Kolayca taklit edilemez olmalıdır


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en likit varlıktır?


Hazine Bonosu

Vadeli Mevduat

Vadesiz Mevduat

Kağıt ve Madeni Para

Hazine Tahvili


3.Soru

Bir tür elektronik para olan “e-float” cep telefonu kullanıcıları arasında transfer edilebilen para transfer sisteminin adı nedir?


M1 para

M-Pesa

EFT

Bitcoin

Çek


4.Soru

Aşağıdaki ortalama ürün, marjinal ürün ve toplam ürün arasındaki ilişkiler ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?


Marjinal ürün eğrisi, toplam ürün eğrisinin dönüm noktasına kadar yukarı eğimlidir, bu noktada maksimuma ulaşmakta ve daha sonra ise aşağı doğru eğimli olmaktadır.

Marjinal ürün eğrisi ortalama ürün eğrisinin üstünde iken ortalama ürün eğrisi negatif eğimlidir.

Ortalama ürün eğrisinin minimum olduğu noktada ortalama ürün marjinal ürüne eşittir.

Marjinal ürün ortalama ürünün üstünde iken ortalama ürün aşağı eğimlidir.

Toplam ürün sıfır olduğunda marjinal ürün maksimuma ulaşmıştır.


5.Soru

Fiziksel olarak da bir değer ifade eden konut, arsa ve tarla gibi gayrimenkuller; altın ve gümüş gibi değerli metaller; elmas gibi değerli taşlar veya otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarına ne ad veriyoruz?


Hesap Birimi

Likidite

Değer Muhafaza Aracı

Finansal varlıklar

Reel varlıklar 


6.Soru

Bankaların ellerindeki ticari senetleri vadesinden önce merkez bankalarına kırdırarak likidite elde etmelerine ne denir?


Reeskont Kredileri

Açık Piyasa İşlemleri

Zorunlu Rezerv Oranları

Atıl Rezerv Oranı

Haydi para


7.Soru

I-Politika faizi 

II-Zorunlu rezerv oranları

III-Açık piyasa işlemleri 

IV-Reeskont oranları

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Merkez bankasının para arzını kontrol etmek için kullanabileceği temel araçlar arasında yer almaktadır? 


Yalnız I

I ve II

II ve III

II,III ve IV

I,II ve IV


8.Soru

Aşağıdaki varlıklar içerisinde en az likit olanı hangisidir?


Vadeli mevduat

Madeni para

Vadesiz mevduat

Gayrimenkul

Hazine bonosu


9.Soru

"Herhangi bir şeyi elde etmek için vazgeçtiğimiz en değerli alternatif" aşağıdakilerden hangisidir?


Fırsat maliyeti

Fırsat Karı

Parasal maliyet

Parasal kar

İkame mal


10.Soru

Hükümet kamu harcamaları, transfer ödemeleri ve vergiler aracılığı ile aşağıdakilerden hangisinde sağa ya da sola doğru kaymalara yol açarlar?


Faiz oranları

AE

AD

Gelir

Fiyatlar genel düzeyi


11.Soru

Sikkelerin içerdiği değerli maden miktarının azaltılarak değerinin düşürülmesine ne ad verilmektedir?


Mal para

Likidite

Dolarizasyon

Tağşiş

Fiat para


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep ve toplam arz dengesi için eksenlerde olması gerekenlerdir?


Gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH)- faiz oranı

Fiyatlar genel düzeyi (P)- (GSYİH)

Faiz oranı-P

Tasarruflar (S)- Yatırımlar (I)

S-GSYİH


13.Soru

Ekonomik durgunluk (düşük ve negatif oranlı bir büyüme hızıyla yüksek bir işsizlik oranı) ile yüksek bir enflasyonun birlikte görüldüğü olguya ne ad verilir?


Enflasyon

Stagflasyon

Deflasyon

Potansiyel hasıla

Doğal hasıla


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi monetaristlerin özelliklerinden birisidir?


Ücretler ve fiyatların esnek olduğu ve gelecek hakkındaki bekleyişlerin rasyonel olduğu kabul edilir.

Ekonominin doğasında istikrarsızlığın bulunduğunu, arz ve talepten kaynaklanan şokları atlatmada ekonominin nispeten yavaş hareket ettiğini kabul ederler.

Para arzındaki artış tüketim ve yatırım harcamalarını arttırarak denge çıktı ve fiyat düzeyini azaltır.

Ekonomide fiyatlar ve toplam çıktı düzeyinin belirlenmesinde en önemli rolün para arzına ait olduğunu öne sürerler.

Para politikası ile birlikte uygulanmadığı sürece maliye politikası etkilidir.


15.Soru

Ekonomideki tüm sektörler tarafından (hane halkı, firmalar, devlet ve dış a^lem sektörlerince) çeşitli fiyat düzeylerinde belli bir dönemde talep edilen mal ve hizmetlerin toplam miktarına ne ad verilir?


Toplam talep

Reel balans etkisi

Toplam arz

Deflasyon

Stagflasyon


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri ortalama maliyetleri ifade eder? I. AC = TVC + TFC II. AC = (TVC + TFC) / Q III. AC = AFC + AVC IV. AC = TVC / Q + TFC / Q


I, II, III ve IV
II, III ve IV
I ve III
II ve IV
I, III ve IV

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretime yatırılan parasal sermayenin alternatif kullanımının kazanabileceği gelirden ve kişinin kendi iş yerinde çalışmak suretiyle başka kuruluştan elde edebileceği ücretten oluşmaktadır?


Değişken maliyetler
Örtük maliyetler
Açık maliyetler
Ekonomik maliyetler
Ortalama maliyetler

18.Soru

1970'lerde yaşanan petrol krizi aşağıdakilerden hangisine sebep olmuştur?


Deflasyon

Dezenflasyon

Stagflasyon

Devalüsyon

Plumpflasyon


19.Soru

Bir ürünün satış fiyatı ve üretim maliyeti arasındaki farka ne ad verilir?


Toplam arz

Birim başına ka^r

Toplam talep

Servet etkisi

Uluslararası ikame etkisi


20.Soru

Arz edilen toplam çıktı aşağıdakilerden hangisine eşittir?


S

AD

AE

GSYİH

C+I