İletişim Araştırmaları Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bina cephelerinde gördüğümüz reklamların etkinliğinin ölçülmesi hangi araştırma türünde gerçekleştirilir?


Ön-test araştırması
Basın araştırması
Açıkhava reklam araştırması
Reklam ilginliği araştırması
Müşteri araştırması

2.Soru

Bir araştırmada evrenin tamamı belirli olmasına rağmen evrenin tamamına ulaşmayıp belirli bir kısmının alınması durumuna ne denir?


Anket
Değişken
Örneklem
Gözlem
Soyutlama

3.Soru

Teorilerdeki olgusal ve ilişkisel önermelerden hareketle hipotezler oluşturup, hedef nüfus açısından teorinin ilgili önermesinin geçerli olup olmadığını sınamaya ne ad verilir? 


Keşfetme

Sınama

Tümevarım

Tümdengelim

Kapsam


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cihaz başına geçen her bir aile üyesinin elektronik aygıtın kumandasıyla kendisine ait numarayı girerek televizyon izlemeye başlamasını gerektiren araştırma yöntemidir?


Kişi ölçer

Grup ölçer

Aile ölçer

Radyo dinleme

Program takibi


5.Soru

Aşağıdaki fizyolojik araştırmalardan hangisi “ilgi arttıkça göz bebeği büyür” varsayımı ile hareket eder?


Beyin Dalgaları Analizi

Göz Hareketlerini İzleme (Eye Tracking) Yöntemi

Galvanik Deri Tepkisi Analizi

Ses Tonu Analizi

f-MRI


6.Soru

Bilimsel araştırmalarda daha önce farklı araştırmaların gözlemleri sonucu elde edilmiş verilere ne denir?


Gözlem
Bilgi
Birincil veri
Bulgu
İkincil veri

7.Soru

I. Eleştirel yapı II. Sınanabilirlik III. Tekrarlanabilirlik IV. Gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi V. Gözlenebilir olgularla ilgili olması Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bilimsel bilginin ayırt edici özellikleri arasında yer alır?


Yalnız I
I, II, III ve IV
I, II, III, IV ve V
I, III ve V
III, IV ve V

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açıkhava reklamcılığının avantajlarından biri değildir?


Büyük kitlelere ulaşma olanağı

Ucuz olması

Mekan ve konum sınırının dar olması

Yaratıcılığa elverişili olması

Gider ve içerik açısından esnek olması


9.Soru

Kavram                     Tanım
  • 1.Gözlem            X. Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının                                            doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak                                            amacıyla yapılan testlere denir.
  • 2.Evren                Y. Bir bilimsel araştırmada veri toplamak için                                        kullanılan tekniklerin genel adıdır.
  • 3.Değişken          Z. Neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı                                            etkileşim durum ve düzeyleri incelenen                                            olgulara denir.
  • 4.Örneklem
  • 5.Sınama
 Yukarıda bilim ile ilgili verilen kavramların ve tanımların doğru eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir?


1-Y, 2-Z,  3-X

2-Y, 4-Z,  5-X

1-Y, 3-Z,  5-X

2-Z, 3-X,  4-Y

3-Y, 4-X,  5-Z


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "sosyal psikoloji" alanını doğru olarak açıklayan bir ifadedir?


Bireyi belirleyen hareket etme, düşünme, duygulanma biçimlerinin bütününü inceler.

Toplum ve toplumsal yaşama ait olgu ve olayları inceler.

Bireyler üzerinde toplumsal şartların etkisini ve kişilerin birbiriyle etkileşimini inceler.

Bireylerin kültürel alanlardaki davranışları ve toplumların örgütlenme yapılarını inceler.

Bireylerin sınırsız tüketim, arzu, istek ve ihtiyaçlarının en uygun biçimde nasıl gerçekleştirilebileceğini inceler.


11.Soru

........gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilen diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek ve ulaştığımız tüm yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınamalara tabi tutmaktır. 

Yukarıda yer alan ifade aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?


Kuram

Olgu

Bilim

Hipotez

Varsayım


12.Soru

Bilimsel araştırmada amaca “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiği gerekçeleriyle hangi bölümde açıklanır?


Literatür 

Yöntem

Kapsam

Giriş

Sonuç


13.Soru

"Avrupalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmaya göre, televizyonda şiddet içerikli çizgi filmleri daha fazla izleyen çocukların arkadaşlarıyla oyunlarında daha fazla şiddet davranışları sergiledikleri belirlendi." Bir gazetede yayımlanan yukarıdaki haberin bilimsel bir değer taşıyıp taşımadığını aşağıdaki sorulardan hangisini sorarak anlayabiliriz?


Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği nedir?

Haber hangi gazetede yayımlanmıştır?

Araştırmayı hangi ülkede, hangi üniversitede, kim yapmıştır?

Araştırmaya kim ve kaç denek katılmıştır?

Araştırma şiddet içerikli hangi çizgi filmleri konu almaktadır?


14.Soru

Örneklemin sayısal ve niteliksel olarak nüfusu temsil yeteneğinin gözetildiği genelleme aşağıdakilerden hangisidir?


Teorik genelleme

Genelleme

Olgusal genelleme

Evren genellemesi

Amaç genellemesi


15.Soru

Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere ne ad verilir?


Hipotez

Varsayım

Sınama

Kuram

Öneri


16.Soru

Tüketicinin gözlemlendiğinin farkında olmadığı, bu yüzden de davranışlarında değişiklik yapma ihtiyacı duymadan gözlendiği ve daha çok reklam araştırmaları için düzenlenen fokus (odak) grup çalışmalarında kullanılan yöntem, aşağıdakilerden hangisidir?

 


İçerik Çözümlemesi

 

Fokus Grup (Odak Grup) Çalışmaları

 

Tek Yönlü Ayna Yöntemi

 

Gizli Müşteri Araştırması

 

Gizli Tepki Teknikleri


17.Soru

“Algılanan kalite (mediatör değişken) ile satın alma eğilimi arasında “pozitif” ilişki vardır.” ifadesinde satın alma eğilimi ne tür bir değişkendir?


Moderatör

Mediatör

Bağımlı

Bağımsız

Aracı


18.Soru

"Düşünceden bağımsız olan" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Nesnel

Öznel

Mantık

Fikir

Öneri


19.Soru

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi bilimsel açıdan doğru bir ifadedir?


Doğrulanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine hipotez denir.
Belli bir konuda iki farklı yaklaşım olduğunda hangisinin geçerli olduğunun belirlenebilmesi için hipotezler ortaya atılır ve sınama yapılır.
Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu ya da yanlışlığını saptamak amacıyla uzman görüşüne başvurulur.
Hipotez olarak adlandırılan yargılar doğru sonuca kesin vardıracak ise ortaya atılır.
Teori, bilimsel araştırmalar sonucu elde edilen icatların oluşumunun açıklamasıdır.

20.Soru

I. Çalışanların performansında artış sağlama II. Müşteri memnuniyetinde artış sağlama III. Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek, IV. Rakipleri takip edebilme V. Farklı pazar segmentasyonlarındaki tüketici tepkilerini öğrenmek için fokus grup çalışmaları gerçekleştirebilirler Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Gizli müşteri araştırmasının, işletmelere sağladığı faydalardandır?


Yalnız I
I ve II
II ve IV
I, II ve IV
III, IV ve V