İletişim Araştırmaları Ara 26. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel araştırmalardaki sınırlılıkların diğer araştırmacılara sağladığı avantajların dışında kalır?


Sınırlılıklar daha sonra yapılacak araştırmalar için önerilerle ilişkilendirilerek bilimsel faaliyetlerin, daha gelişkin bilgiye ulaşma yönünde sürüp gitmesini ve diğer araştırmacılara da yol gösterici olmasını sağlar.
Bir araştırmanın sınırlılıkları gelecek araştırmalarda ne yapılması ve hatta ne yapılmaması konusunda öneriler olarak araştırma raporunda açıklandığından diğer araştırmacılara yardımcı olur.
Araştırmacı kendi araştırmasının kapsamı dahilinde ilgilendiği soruna/soruya cevap üretebilmiş olabilse de, sonradan araştırmanın daha kapsayıcı bilgelere işaret edebilmesi için diğer araştırmacılara yol gösterir.
Araştırmacı yaptığı araştırmada sınırlılığın ne olduğunu, neden kaynaklandığını, aşılmak için neler yapıldığını ve neden aşılamadığını raporunda açıklar. Sonraki araştırmacılar kendi çalışmalarında bu sorun alanından kaçınmanın yollarını arayabilirler.
Bir araştırmanın sınırlılıkları ve raporu o konuda daha sonradan çalışma yapacak olan araştırmacıları başka araştırma konusu bulma yönünde teşvik eder ve çalışmanın sorunlarına odaklanmak yerine başka konularda çalışmalar yapmaları tavsiyesinde bulunur.

2.Soru

Bilimsel bir araştırmada, teoriden hareketle değişkenler arasında var olduğu öngörülen ilişkileri sınamak ve bilgiye ulaşmak için izlenmesi gereken sıra aşağıdakilerden hangisidir?


1- Bulgulara, teoriler ve alternatif teorik yaklaşımlardan hareketle anlam yüklenir. 2-Bağımsız değişkenin farklı düzeyleri için veri toplanır. 3-Bağımsız değişkendeki değişimin, bağımlı değişkendeki varyasyonu açıklama düzeyi ve yapısı saptanır. 4-• Bağ
1-Bağımsız değişkenin farklı düzeyleri için veri toplanır. 2-Bağımsız değişkenin her bir düzeyi için bağımlı değişkenin düzeyleri belirlenir. 3-Bulgulara, teoriler ve alternatif teorik yaklaşımlardan hareketle anlam yüklenir. 4-Bağımsız değişkendeki değiş
1-Bulgulara, teoriler ve alternatif teorik yaklaşımlardan hareketle anlam yüklenir. 2-Bağımsız değişkendeki değişimin, bağımlı değişkendeki varyasyonu açıklama düzeyi ve yapısı saptanır. 3-Bağımsız değişkenin her bir düzeyi için bağımlı değişkenin düzeyle
1-Bağımsız değişkenin farklı düzeyleri için veri toplanır. 2-Bağımsız değişkenin her bir düzeyi için bağımlı değişkenin düzeyleri belirlenir. 3-Bulgulara, teoriler ve alternatif teorik yaklaşımlardan hareketle anlam yüklenir. 4-Bağımsız değişkendeki değiş
1-Bağımsız değişkenin farklı düzeyleri için veri toplanır. 2-Bağımsız değişkenin her bir düzeyi için bağımlı değişkenin düzeyleri belirlenir. 3-Bağımsız değişkendeki değişimin, bağımlı değişkendeki varyasyonu açıklama düzeyi ve yapısı saptanır. 4-Bulgular

3.Soru

Verilerin amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflanması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne ad verilir?


Araştırma

Soyutlama

Bilgi

Gözlem

Bulgu


4.Soru

“Bu nasıl çalışıyor ve neden böyle çalışıyor” türü sorular üzerine odaklanan çalışmalar hangi araştırma amacı türüne girer?


Kavramsallaştırma

Tekrarlama

Keşfetme

Eleştirme

Sınama


5.Soru

Gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmek ve ulaştığımız tüm yargıları alternatif gözlem ve ilişkilendirmelerle tekrarlı sınama uğraşına ne ad verilir?


Bulgu

Veri

Hipotez

Bilim

Yorumlama


6.Soru

I. Yapılan araştırmanın sınırlarını net olarak belirlemek II. Doğru şekilde gözlem yapabilmek III. Bulguları yorumlayabilmek IV. Bilimsel bilgi birikimine katkı yapacak soyutlamayı gerçekleştirebilmek V. Ele alınan konunun sınırlarını belirlemek Yukarıdakilerden hangisi/hangileri bir araştırmada yapılan kapsam belirleme işinin araştırmacıya sağlayacağı fayda/faydalar arasında yer alır?


I, II ve III
I, IV, ve V
II, III ve V
I, II, III, IV ve V
I, II, III ve IV

7.Soru

Bilimsel bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bilimsel bilgi gözlemlenebilir olgularla ilgilidir.

İnsan düşünce ve duyguları bilimsel araştırma alanı dışındadır.

Doğrudan veya dolaylı olarak gözlemlenebilir olmayan olgular bilimsel araştırma kapsamı dışındadır.

Gözlenen olgulardaki değişimin ölçümlenmesi bilimsel bilginin temellerindendir.

Tekrarlanabilirlik bilimsel bilginin ayırt edici özelliklerindendir.


8.Soru

Bir araştırmanın sınırlılıkları hangi unsurlardan kaynaklanabilir?


Amaç, öznellik

Örneklem, bulgu

Varsayım, örneklem

Amaç, literatür

Kapsam, yöntem


9.Soru

Kültürel iletişimin temelleri hangi uygarlık döneminde atılmıştır?


Asur
Babil
Yunan
Sümer
Akad

10.Soru

Yazılan iletişimin nasıl gerçekleştiğini, iletişim süreçlerini, iletinin kodlanmasındaki kuralları anlatan “İletişim Nasıl İşler?” isimli makale hangi iletişim bilimciye aititir?


Lerner

Schramm

Leighton ve Opler

Buchanan ve Cantril

Speier’


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir gözlem tekniğidir?


Deney

İstatistik

İzleme

Sınama

Çözümleme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katılımcılardan bir markayı bir kişiymişçesine tanımlamaları istenen projektif tekniktir?


Kolaj

Fotoseçme

Rol oyunu

Psiko-skeçler

Kişileştirme


13.Soru

Reklam izleme araştırması ile aşağıdakilerden hangisi ortaya konulamaz?


Reklamın satın almada etkili olup olmadığı
Reklamın ürünün kullanımındaki etkileri
Reklamın hatırlanma düzeyi
Rakip firmaların reklamlarının etkisi
Reklamın marka imajına etkisi

14.Soru

Televizyon izleme araştırmalarına yönelik olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Örneklemin televizyon izleme kalıplarını araştırarak televizyon izleyicilerinin büyüklükleri hakkında bilgi sağlar

Ülke genelinde tüm halkın televizyon izleme alışkanlık ve beğenilerini inceleyerek raporlaştırır

Televizyon izleyen ailelerin tüketim alışkanlıklarını araştırılarak hangi ürün reklamlarını beğendikleri ve beğenmedikleri araştırılır

Prime time kuşaklarında kimlerin hangi televizyon kanallarını beğenerek izledikleri araştırılır

Örneklem alınan ailelerin evlerine kurulan videolarla televizyon izleme alışkanlıkları araştırılır


15.Soru

Bilimsel araştırmaların desenlenmesinde en önemli belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir ? 


Kullanılan ölçeğe uygunluk 

Araştırma amaçlarına uygunluk 

Evren'in yapısına uygunluk 

Yöntem tasarımına uygunluk 

Olgusal genellemeye uygunluk


16.Soru

Gözleneni, bağlamı içerisinde değerlendirme sürecine ne denir?


Araştırma
Soyutlama
Gözlem
Sınama
Değerlendirme

17.Soru

Bilimsel araştırmalarda olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmaya ne denmektedir?


Tümdengelim

 

Tümevarım

 

Teorik genelleme

 

Evren genellemesi

 

Örneklem


18.Soru

........doğada var olan ve duyular yoluyla gözlemlenebilir oluşlardır.

Yukarıda verilen tanımda boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Olgu

Bilim

Veri

Kanıt

Kavram


19.Soru

Bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adı nedir?


Evren
Değişken
Gözlem
Örneklem
Bulgu

20.Soru

İletişimde ethos, pathos ve logos öğeleri aşağıdakilerden hangisinin alt boyutlarıdır? 


Estetik 
Yazma
Çizim
Gösterme 
Retorik