İletişim Araştırmaları Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Gözleme dayanması
  2. Sistematik veriler içermesi
  3. Duygularla ilişkilendirilmesi
  4. Sınanabilir olması
  5. Subjektif veriler içermesi

Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri bilimin özellikleri arasında sayılabilir?


I-II-III

II-III-V

I-III-V

II-III-IV

I-II-IV


2.Soru

Hangisi Fokus Grup çalışmalarının amaçlarından değildir?


Eski ürünler ile ilgili yeni fikirler üretmek
Hazırlanacak reklamlar için yaratıcı fikir ve malzemeler geliştirmek
Ürünün tanıtımı ile kullanımı arasındaki çelişkileri ortaya koymak
Farklı pazar segmentasyonlarındaki tüketici tepkilerini öğrenmek
Bir ürün kategorisine ilişkin tüketici algılarını, tercihlerini ve davranışlarını anlamak

3.Soru

1. Matbaanın bulunması 2. Fransız İhtilali 3. Sanayi Devrimi 4. Balkan Savaşları 5. Birinci Dünya Savaşı/ Yukarıda verilenlerden hangileri iletişimin gelişmesi sürecindeki önemli kırılma noktalarındandır?


I-II-III

 

I-III-IV

 

II-III-V

 

I-III-V

 

I-II-III-IV-V


4.Soru

Bireyin aklına verilen önem ile yeniden bilimsel çalışmaların başlamasına zemin oluşturan felsefe aşağıdakilerden hangisidir?


Dinsel felsefe

Aydınlanma felsefesi

Dogmacı felsefe

Ortaçağ felsefesi

Felsefe


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ön-test araştırmalarının faydalarından biri değildir?


Gerekiyorsa ürün ya da materyalin revize edilmesini sağlar
Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirmeyi sağlar
Ürün ya da materyalin yayın öncesinde hedef kitle üzerinde yarattığı etkinin görülebilmesini sağlar
Ürünün ya da reklamın belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıp ulaşmadığını anlamamızı sağlar
Satın alma eğiliminin ne derece değiştirilebileceğini belirlemeye yardımcı olur

6.Soru

Neden sonuç ilişkisi kurulan ve karşılıklı etkileşim durum ve düzeyleri incelenen olgulara ne ad verilir?


Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Değişken

Olgu

Modaratör değişken


7.Soru

Sosyal bilimler alanında öznel bakış açılarına sahip farklı araştırmacıların, belirli sistematik gözlem teknikleri yoluyla aynı sonuca ulaşabilmeleri ne anlama gelir?


Nesnellik

Sınanabilirlik

Ölçülebilirlik

Tümevarım

Tümdengelim


8.Soru

Bir bilimsel araştırmada bulguların tekrarlı sınamalarda aynı sonuca işaret etmesi durumu çalışmanın hangi özelliğini gösterir?

 


Sınırlılık

 

Öznellik

 

Nesnellik

 

Eleştirellik

 

Sınanabilirlik


9.Soru

Bir moderatör yönetiminde yapay bir ortamda hedef kitleyi temsil eden bir grup insanla gerçekleştirilen görüşme türüne ne ad verilir?


Derinlemesine görüşme 
Telefon ile anket 
Fokus grup 
Yüz yüze anket
Birebir görüşme 

10.Soru

Son-test araştırmalarında aşağıdaki unsurlardan hangisi incelenir?


Gerekiyorsa ürünün ya da materyalin revize edilmesi

Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme

Marka imajına etkisi

Markaya karşı tutum

Satın alma eğiliminin ne derece değiştirilebileceği etkisini belirleme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik çözümlemesinin kullanım amaçlarından biri değildir?


Resmetme

Temsil etme

Medya etkisi araştırmalarına destek verme

Sahiplik politikalarını inceleme

Sanal dünya ile karşılaştırma


12.Soru

Sonucun durumu üzerinde değişime neden olan değişken aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Moderatör değişken

mediatör değişken

Dolayımlı değişken


13.Soru

Bir olguya dair gözlenmiş  ortak bir karakteristik yapı, özellik ve durumların açıklamasını içeren ifadeler aşağıdakilerden hangisidir?


Kavramsal Tanım

Olgu

Bilim

Gözlem

Sınama


14.Soru

Reklam bilinirliğinin ölçümü nasıl gerçekleştirilir?


Açık hava reklamlarının izlenirliğini ölçerek
Radyo reklamlarının dinlenirliği ölçülerek
Rakip firmaların reklamlarının etkisinin belirlenmesini sağlayacak ölçüm teknikleri yardımıyla
Hatırlama ve tanıma ölçümü tekniklerini içeren hafıza testleri yardımıyla
Sokak röportajları yardımıyla

15.Soru

Araştırmada incelenen değişkenlerin gözlenen niteliksel veya niceliksel özelliklerine atfen saptanan değerlerine ne denir?


Sınama
Soyutlama
Bulgu
Bilgi
Veri

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözleneni bağlam içinde değerlendirmeye karşılık gelir?


Sınama

Somutlama

Soyutlama

Mediatör

Moderatör


17.Soru

İstanbul'da bir lisede yapılan araştırmada ders saatlerini azaltmanın sınav başarısını artırdığı görülmüştür. Aynı araştırma Zonguldak'taki bir lisede de yapıldığında benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Yukarıdaki örnek bilimsel araştırmanın hangi niteliğini yansıtmaktadır?


Sınanabilirlik
Tekrarlanabilirlik
Nesnellik
Olgusallık
Eleştirilebilirlik

18.Soru

Sosyal bilimler, sanat bilimleri ve fen bilimleri ile sıkı bir ilişkisi olan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


İktisat

İşletme

İletişim

Genetik

Biyoloji


19.Soru

Hakkında araştırma yapılan, belirli bir konuda niteliği öğrenilmek istenen kitlenin bütünüdür.


Evren

Örneklem

Teori

Bulgu

Veri


20.Soru

I. Televizyon başına geçen her bir aile üyesi elektronik aygıtın kumandasıyla kendisine ait numarayı girer ve televizyon izlemeye başlar.

II. Grup ölçer, panel araştırması biçiminde uygulanan bir yapıdadır.

III. Grup ölçer medya araştırması günlüğünün özel bir halidir.

IV. Bu araştırmada belirli özelliklere göre seçilen hanelerin evlerindeki televizyonlara bir ölçüm cihazı takılır.

Yukarıdakilerden hangileri televizyon izleme araştırmalarında grup ölçerin özelliklerini tanımlar?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve IV