İnfaz Hukuku Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsanın öz benliğine yönelmiş bir saldırı ve yok etme eylemine ne ad verilir?


Ret

Protesto

İntihar

Grev

İsyan


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hükümlüyü ziyaret edebilecek kişiler arasında yer almaz?


Hükümlünün eşi

Hükümlünün babası

Hükümlünün kardeşi

Hükümlünün kuzeni

Hükümlünün vasisi


3.Soru

Resmî kurum ve kuruluşların ceza infaz kurumunu ziyaret edebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin izni gerekir? 


İçişleri Bakanlığı

Cumhuriyet Başsavcılığı

İnfaz Kurumu Müdürü

Adalet Bakanlığı 

Cumhurbaşkanlığı 


4.Soru

Hangisi infazın amaçlarından biri değildir?


Toplumu suça karşı korumak

 

Genel ve özel önlemeyi sağlamak

 

Hükümlünün yeniden suç işlemesini engellemek

 

Hükümlünün yeniden sosyalleşmesini engellemek

Yeniden topluma kazandırmak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyselleştirilmiş iyileştirme programlarında gözetilecek ölçütlerden biri değildir? 


Hükümlünün geçmişi 

Fizik yeteneği 

Medeni hali 

Salıverildikten sonraki beklentisi 

Cezasının süresi 


6.Soru

Hangisi infaz hukukunun temel ilkelerinden biri değildir?


Hukuk devleti ilkesi

İnsan onurunun dokunulmazlığı ilkesi

Eşitlik ilkesi

Sosyal devlet ilkesi

Gizlilikten kaçınma ilkesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çağdaş infaz rejiminin esasları arasında yer almaz? 


Hükümlünün dış dünya ile ilişkisini eskisi gibi sürdürmesine yardımcı olmak 

İnsan kişiliğine saygılı ve zaaf göstermeyen bir disiplin

Hükümlü ve tutukluya hakları ve cezaevi yaşamı konusunda bilgi vermek 

Haberleşme ve ziyaret imkânlarının genişletilmesi 

Hapishaneden çıkışa hazırlayan çalışmaları çekici hâle getirmek 


8.Soru

İnfazda topluluk sistemiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bu sistem hükümlülerin cezalarının bireysel olarak infaz edilmesi esasına dayanır.

Topluluk infaz sistemine ferdi hapis sistemi de denir. 

Bu sistem ilk defa 1512 yılında Amsterdam’da açılan erkek cezaevinde uygulanmıştır.

Bu sistemin sakıncalarından biri, etkileşim ve toplu davranışlara sebebiyet vermesidir. 

Söz konusu sistem en yeni infaz sistemidir. 


9.Soru

5237 s. TCK hapis cezalarını
1. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası,
2. Müebbet hapis cezası ve
3. ............................olmak üzere üçe ayırmıştır.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Tamamlayıcı Hapis Cezası

Süreli Hapis Cezası

İdam Cezası

Süresiz Hapis Cezası

Kısmi Hapis Cezası


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi infazın temel amaçlarından değildir?


genel ve özel önlemeyi sağlamak

hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek

toplumu suça karşı korumak

hükümlünün; yeniden evlenmesini teşvik etmek

toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi cezaevlerinde intihar davranışlarına yol açan ve intiharı hızlandıran etkenlerden biri değildir?


Kişinin dini ve ırkı

Cezaevi ortamı

Hükümlünün idaraye güvensizliği

Geleceğe ilişkin belirsizlik

Aile ve çevreden uzaklı ve utanç duygusu


12.Soru

 1. Kadın cezaevlerinde erkeklere göre iletişim ve dayanışma daha yoğundur.
 2. Kadınlar erkekler gibi cezaevi personeli için fiziki tehdit oluşturur.
 3. Erkek cezaevlerinde görülen otoriteye karşı gelme yönündeki kültürel yapılanmaya kadın cezaevlerinde de rastlanır.
 4. Kendine zarar verme ve intihar olaylarının kadın cezaevlerinde erkek cezaevlerine göre daha sık rastlanır.

Yukarıda kadın ve erkek hükümlülerin karşılaştırılmasında hangisi ya da hangileri doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız III

I, II, III

I VE IV

I, II, III, IV


13.Soru

 1. Sayım yapılmasına karşı çıkmak
 2. Tünel kazmaya teşebbüs etmek
 3. Gereksiz olarak marş söylemek veya slogan atmak

Yukarıdaki davranışlardan hangileri ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ile cezalandırılır?


Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III

I, II ve III


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözlem sonucunda hükümlünün gönderileceği infaz kurumunu belirler?


İnfaz savcısı

Hakim

Adalet bakanlığı

Cezaevi müdürü

Cumhuriyet savcısı


15.Soru

Olağanüstü itiraz, Yargıtay Ceza Dairelerinden biri tarafından verilen bir hükümdeki hukuka aykırılık sebebiyle re’sen veya talep üzerine ............... gün içinde Yargıtay Ceza Genel Kuruluna başvurulmasını ifade eder.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


10

20

30

40

50


16.Soru

Hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşmelere ne ad verilir?


Kapalı görüş

Açık görüş

Hücre görüşü

Tecrit görüşü

Koğuş görüşü


17.Soru

Bir davranışı, düşünceyi ya da uygulamayı haksız, yersiz ve/veya gereksiz bularak karşı çıkma ve reddetmeye ne ad verilir?


Ret

Protesto

İntihar

Grev

İsyan


18.Soru

 1. Bedensel, akli ve sağlık durumları
 2. Suça bakış açıları
 3. Hükümlülük süreleri
 4. Suç türleri

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılmasında dikkat edilecek hususlar arasındadır?


II ve IV

Yalnız I

II, III, IV

III ve IV

I, II, III, IV


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza infaz kurumuna alınan hükümlülerin hükümlü defterinde kayıt altında alınan kalemlerden biri değildir?


İşledikleri suç

İnfaza başlandığı gün

Cezaların türü ve süresi

Hükümlünün öğrenim durumu

İlam tarih ve numarası


20.Soru

Hükümlünün infaz kurumunda ziyaret edilmesi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Dördüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları haftada bir kez ziyaret edebilir. 

Ziyaret gün ve saatleri kurumca belirlenir. 

Görüş süresi yarım saatten az, bir saatten fazla olacak şekilde belirlenemez. 

Hükümlü ile avukatı, konuşmaların duyulamayacağı bir biçimde, açık görüş usulüne uygun olarak görüştürülür. 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanların ziyaretçileri ve görüş usulü farklı kurallara tabidir.