İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- Yönetici Gözetiminde Eğitim

II- T Grup Yöntemi

III- Yetki Göçerimi Yoluyla Eğitim

IV- O¨rnek Olay Yöntemi

V- Takım Çalışmaları Yoluyla Eğitim ?

Yukarıdakilerden hangileri işbaşı eğitim yöntemlerindendir?


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve V

II, III ve V

III ve V


2.Soru

Simülasyon olarak da kullanılan, çalışanların iş üzerinde kullandığı araçların bulunduğu ayrı bir oda (bina) da yürütülen eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Açık Hava Eğitimleri
Örnek Olay
Eşbenzetim
Rol Oynama
İşletme Oyunu

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en uygun planlama tanımıdır?


İşletmenin nereye gideceğinin belirlenmesidir.
Planlamacılara belirli varsayımlarda bulunmada kolaylık sağlanması sürecidir.
Herhangi bir konuyla ilgili olarak; ne, ne zaman, nasıl, nerede, kim tarafından, neden, hangi maliyetle ve hangi sürede sorularına cevap vermeyi ifade eder.
İşletmenin gideceği yere nasıl gideceğinin belirlenmesidir.
İstatistiksel tekniklerin kullanılarak tahminler yapılabilmesine olanak sağlanmasıdır.

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının elde edilmesi için gerekli olan  temel işlevler arasında yer almaz?


Personel bulma

Personel gideri

Personel seçme

Personel işe yerleştirme

Personel alıştırma


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların öğretilen bilgiler ve ilkeler ışığında, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümünü oynadıkları dramatize edilmiş bir yöntemdir?


Örnek Olay Yöntemi
Delphi Yöntemi
İşletme Oyunu Yöntemi
T Grup Yöntemi
Rol Oynama Yöntemi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programı içinde yer alan konulardan biri değildir?


İşletmenin tanıtımı 
Personel envanterinin hazırlanması
Personel haklarının açıklanması
Tanıştırma
İş ile ilgili bilgilerin açıklanması

7.Soru

• Personel ne yapıyor (personelin işlevi)? • Personel işi nasıl yapıyor (yöntem ve teknikler)? •İşte ne tür yardımcı araçlar kullanılıyor(makineler, aletler, donanım)? • Hangi çıktılar sağlanıyor (üretilen mal veya hizmet)? • İş hangi koşullarda yapılıyor (çevresel faktörler)? • İşte ne tür yetenek, bilgi ve tecrübe gerekiyor (iş gerekleri)? Yukarıda yer alan soruların cevapları, insan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlardan hangisi için gereklidir?


İş tanımları
İş gerekleri
İş analizi
Devamsızlık oranı
Personel devir hızı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birim yöneticilerinin işe alma sorumluluklarındandır?


Adaylarda ihtiyaç duyulan yetenekleri belirler

İşletmenin işe alım ihtiyacını tahmin eder

İş ilanları ve kampanyaları için örnekler hazırlar

İşe alım faaliyetlerini planlar ve yürütür

Tüm işe alma faaliyetlerini denetler ve değerlendirir.


9.Soru

İnsan kaynağı talebini belirleyen işletme dışı faktörlerden sosyal, politik ve yasal değişiklikler aşağıdaki ifadelerden hangisinin karşılığıdır?


Pazara yeni rakiplerin girmesi insan kaynağı talebine yol açar.
Yeni teknolojilerin kullanılması insan kaynağı talebine yol açar.
Toplumların sosyal yönden gelişmeleri insan kaynağı talebine yol açar.
Tam rekabet koşullarının oluşması insan kaynağı talebine yol açar.
Enflasyonun artması insan kaynağı talebine yol açar.

10.Soru

İşletmelerin işe yeni başlayan çalışanlarına yönelik uyguladığı ve çalışanların işletmeye uyumunu kolaylaştıran sürece ne ad verilir?


Seçme
Bulma
İşe Alıştırma
Rotasyon
İnsan Kaynağı 

11.Soru

Eğitim öncesinde çalışana yapılan bir testin eğitim sonrasında da yapılması şeklinde uygulanan başarı değerlendirme yöntemi, aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?


Önceki-sonraki performans yöntemi
Deney-kontrol grubu yöntemi
e-Öğrenme
Test-tekrar yöntemi
Bütçeleme tekniği

12.Soru

Bir işletmenin İK biriminde bir toplantıda aşağıdaki konuşma geçmektedir:

"İşletmemizin stratejik hedefleri doğrultusunda firmanın toplam insan kaynağının 1200 olması hedeflenmektedir arkadaşlar."

" O halde firmaya 150 yeni personel kazandırmamız gerekiyor sayın Müdürüm."

Size göre bu konuşma aşağıdakilerden hangisinin belirlenmesiyle ilişkilidir?


Yedek personel ihtiyacı

Gerçek personel ihtiyacı

Personel devir hızı

Ek personel ihtiyacı

Yeni personel ihtiyacı


13.Soru

ABC işletmesinin İK Müdürü kritik pozisyonlardaki işletme personeline bir konuşma yapıyordu:

"Sevgili arkadaşlar Ahmet Bey'in emekli olmasından dolayı üst yönetim pozisyonunda bir boşluk oluştu. Biz tercihan bu boşluğu işletme içinden doldurmak istiyoruz ki bu da sizlerin de bir şansı olduğunu gösteriyor. Üst yöneticimizi şirket içinden seçerek 

- Şirkete yepyeni bir bakış açısı kazandıracağını,

- Yeteneklerin daha iyi değerlendirilmesini,

- Terfinin sizlerde bir morel artışı yaratacağını,

- İyi performans için motivasyon sağlayacağını düşünüyoruz."

Size gore İK Müdürü hangi ifadelerinde haklıdır?


I ve II

I, II ve III

I, II, III ve IV

II, III ve IV

III ve IV


14.Soru

Fizik ve beden güçleriyle çalışan ve bu gücü üretimde kullanan personel grubu aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim kurulu

İnsan kaynakları 

Beyaz yakalılar 

Mavi yakalılar 

Gri yakalılar 


15.Soru

Orta büyüklükte bir işletmede insan kaynakları bölümü kime bağlı olarak çalışır?


Genel müdür

Genel müdür yardımcısı 

İşletme sahibi 

Koordinatör 

Muhasebeci 


16.Soru

İşletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak yansıtmak aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?


İş gerekleri
İş değerlemesi 
İş tanımları
Performans değerleme
İş gücü

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklardan faydalanarak işe almanın sakıncalarından biridir?


Yeni bir bakış açısını getirmesi
Çalışan için örgütte politik destekleyicinin var olmaması
İşe ve kuruluşa uygun olmayan birinin seçilmesi
Mevcut çalışanların motivasyonunun artması
Mevcut çalışanlar arasındaki yetenekli kişilerin değerlendirilmesi

18.Soru

Bir işletme çalışanlarına formal programlarla ya da kendi kendine ya da tecrübe kazanma yoluyla çalışanın bilgi, yetenek ve becerilerinde değişiklik yapma faaliyetleri sürdürmektedir. Bu faaliyetlere ne ad verilir?


Geliştirme

Eğitim

Yetiştirme

İşe alıştırma

Kariyer yönetimi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sezgisel yöntemlerdir?


Yukarıdan Aşağıya Tahmin Yöntemi

Verimlilik Oranı

Kadromla Oranı

Öğrenme Eğrileri

Çoklu Regresyon


20.Soru

I-İK bölümünden hangi faaliyetlerin beklenmektedir?

II-İK bölümünde kaç kişi çalışacaktır?

III- İK bölümünde hangi pozisyonlar bulunacaktır?

IV- İK Müdürünün nitelikleri ne  olacaktır?

İK bölümünün iç örgüt yapısı oluşturulurken bazı soruların yanıtlanması gerekir. Yukarıdakilerden hangileri bu sorulardandır?


I, II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV