İnsan Kaynakları Yönetimi Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşin içeriği ve gerektirdiği personel özelliklerine ilişkin sorular içeren bir anket formu kullanılarak yapılan iş analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Kritik olay tekniği

Fonksiyonel iş analiz tekniği

Durum analiz tekniği

İş envanteri tekniği

Yazı tekniği


2.Soru

I- “İMüşterinle nasıl anlaşırdın?”

II- “Sen müşterilerle konuşmaktan hoşlanırsın, değil mi?” 

III- “Son işindeki devamsızlık durumun neydi?”

III- "Hangi dine mensupsunuz?"

IV- "Müşteri velinimetimizdir. Bu konuda ne düşünüyorsun?"

Yukarıdaki mülakat sorularından hangisi "iyi" sorulardandır?


I

II

III

IV

V


3.Soru

 Aday havuzundan işi yerine getirebilecek niteliklere sahip kişileri belirleme sürecine ne ad verilmektedir?


Terfi

Transfer

Seçme

Yerleştirme

İşe Alıştırma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin planlanan amaçlara ulaşıp ulaşmadığının, başka deyişle çalışanda yaratılmak istenilen bilgi artışının ve davranış değişikliğinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesidir?


Eğitimin Yapılması
Anket
Eğitim İçeriğinin Tasarlanması
Eğitim İhtiyacının Analizi
Sonuçların Değerlendirilmesi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin ahlaki politikalarından biridir?


Personel arasındaki sorunları çözme 

Disiplin sağlama 

Adil ücret sağlama

Personele eğitim verme 

Terfi sağlama 


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mülakat yöntemlerinden değildir?


Yapılandırılmış
Yapılandırılmamış
Karma
Stres mülakatları
Kişilik envanteri

7.Soru

İşletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için yapılması gereken işi fiilen gerçekleştiren insan kaynağı miktarı aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Yedek personel ihtiyacı
Ek personel ihtiyacı
Gerçek personel ihtiyacı
Yeni personel ihtiyacı
Genç personel ihtiyacı

8.Soru

Bir işletmeye satış elemanı olarak alınacak bir personelin; en az lise mezunu, bilgisayar kullanabilen, iletişim yeteneğine sahip, insan ilişkilerinde başarılı, ikna yeteneğine sahip, aktif çalışabilme niteliklerine sahip olması aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?


İş tanımları
Personel devir hızı
İş envanteri
İş analizi
İş gerekleri

9.Soru

I- İş analizlerinin bir uzantısıdır.

II- İş analizinden sağlanan iş hakkındaki bilgiler belirli bir sistem altında kısaltılarak kullanıma hazır hâle getirilir.

III- Amacı, işletme içinde yapılan her işin nasıl yapıldığını tam ve doğru olarak yansıtmaktır.

Size göre yukarıda özellikleri sunulan İK aracı aşağıdakilerden hangisidir?


İş Tanımları

İş Gerekleri

İş Analizi

İş envanteri tekniği

Durum analizi tekniği


10.Soru

Batıda insan kaynakları yönetimi anlayışına hangi tarihte geçilmiştir? 


1960’lar

1970’ler

1980’ler

1990’lar

2000’ler


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel eğitim yöntemlerinden biri değildir?


İşbaşı Eğitim
e-Öğrenme
Formen Aracılığıyla Eğitim
İş Dışı Eğitim
İşe Alıştırma Eğitimi

12.Soru

Bir işletmenin muhasebe sorumlusu Ahmet, kendi bakış açısıyla biriminde 3 personele daha ihtiyaç olduğunu düşünmekte ve insan kaynakları planlamacılarına bu düşüncesini iletmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, Ahmet'in insan kaynakları talep tahmin yöntemi için en uygun seçenektir?


Kadrolama oranı
Matematiksel yöntem
Sezgisel yöntemlerden aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi
Sezgisel yöntemlerden yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi
Delphi yöntemi

13.Soru

I. İş envanteri tekniği
II. Durum analizi tekniği
III. Fonksiyonel iş analizi tekniği
IV. Kritik olay tekniği
Yukarıda bulunan iş analizi tekniklerinden hangisi/hangileri “işleri gerektirdikleri personel fonksiyonları cinsinden inceleyen, bu fonksiyonların işi yapanın, bilgilerle, insanlarla ve araç gereçle ilişkilerini belirleyen faaliyetleri” içermektedir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I-II

I-IV


14.Soru

Bir amaç doğrultusunda nelerin, nerede, ne zaman yapılacağının belirlenmesi hangi yönetim işleviyle ilgilidir?


Koordinasyon

Örgütleme 

Planlama

Yürütme

Denetim


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları talep tahmin yöntemlerinden sezgisel yöntemler arasında yer alır?


Çoklu Regresyon
Delphi yöntemi
Doğrusal Programlama
Basit Matematiksel Yöntemler
Karmaşık Matematiksel Yöntemler

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi belirli kademelerdeki belirli işleri yapabilmek için gerekli olan bilgi, yetenek davranışların kazandırılması sürecini ifade eder?


Yetenek

Yeterlilik

Yetiştirme

Geliştirme

Eğitim


17.Soru

I. Neyi başarmak istiyoruz?
II. Ulaşmak istediğimiz insanlar kimler?
III. İlan mesajı neyi iletmelidir?
IV. Mesaj nasıl sunulmalıdır?
V. Mesaj hangi medya organı ile iletilmelidir?
Medyada işe alma ilam yöntemini kullanırken işletmeler yukarıdaki sorulardan hangileri sorulmalıdır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

II, III ve IV

I, II, III, IV ve V


18.Soru

Adayların işle alakalı, daha önceden öğrenmiş olduklarını anlamaya yönelik olarak uygulanan testlere ne ad verilir?


Bilgi testleri
Yetenek testleri
Zeka testleri
Psikolojik testler
Kişilik testleri

19.Soru

İşletme dışında olan bilgi birikimi hangisidir?


İnsan sermayesi

Yapısal sermaye

İlişkisel sermaye

Altyapı sermayesi

İşlevsel sermaye


20.Soru

• Bu yöntemler çalışanın işin başından ya da çalışma ortamından uzaklaşmadan eğitimin yapılması olanağı tanır. • Daha az maliyetlidir. • Eğitim süresince işler aksamaz. • Çalışanın öğrendiklerini uygulamalı olarak yapabilmesi, çalışanın işe ve ortama uyum sağlaması gibi avantajları vardır. Yukarıdaki avantajlar hangi geleneksel eğitim yöntemine aittir?


İşbaşı eğitim
e-Öğrenme
İşdışı eğitim
İşe alıştırma eğitimi
Yetiştirme