İnsan Kaynakları Yönetimi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede disiplin cezasının geç uygulanmasının sonuçlarından biri değildir?


Suç ve ceza arasında bağlantı kurmanın güçleşmesi
Cezanın caydırıcılık niteliğinin azalması
Disiplin kararında tutarlı davranılmadığının düşünülmesi
Grubun diğer üyeleri tarafından hatalı davranışın kabul edilebilir olarak algılanması
Yönetimin adil davranmadığının düşünülmesi

2.Soru

Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarı aşağıdakilerden hangisidir?


Etkinlik ücreti
Performans ücreti
Ana-kök ücret
Brüt ücret
Net ücret

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapma nedenleri arasında yer almaz?


Organizasyondaki diğer işlere göreceli olarak her bir işin değerini sistematik olarak tanımlamak
Yeni ya da değişen işleri organizasyondaki diğer işlere göreceli değerleriyle ilgili tüm üyeler arasında bir fikir birliği oluşturmak
Performans değerlemesine dayanak oluşturmak
Personelin değerlenmesine dayanak oluşturmak.
Personelin daha yüksek düzeydeki işlere ulaşma çabalarını arttıracak teşvikler sağlamak

4.Soru

Aşağıdaki değerleme türlerinden hangisi “yakınlık derecesi olmadığı varsayılan en adil değerlemelerden” birisinin olduğu düşünülmektedir?


Kişinin Kendi Kendini Değerlemesi

İş arkadaşları tarafından değerleme yapılması

Astlar tarafından değerleme

Danışmanlar ve uzmanlar tarafından değerleme

Müşteriler tarafından değerleme


5.Soru

Bir X otel işletmesinin insan kaynakları yöneticisi, örgütsel performansı geliştirmek için çalışanların gelişimine katkı sağlayacak faaliyetlerin planlamasını yapmaktadır. Bu planlanan faaliyetlerin içerisinde çalışan performans yönetimi de yer almaktadır. İnsan kaynakları yöneticisi, iyi bir performans yönetimi yoluyla aşağıdaki örnek uygulamalardan hangisiyle örgütsel performansı geliştirmeyi amaçlamaktadır?


Çalışanlara her ay sonunda eğlence organizasyonları düzenlemek
Ayın personeli sistemini geliştirerek her ay bir çalışanı ödüllendirmek
Çalışanların yönetim ile ilişkilerini geliştirmek için iletişimin niteliğini arttırmaya çalışmak
Çalışanların işlerini memnun bir şekilde yapacak uygulamalar yapmak
Çalışanların işle ilgili sosyal ve ekonomik haklarını iyileştirmek

6.Soru

Kuralların dışına çıkan personelin davranışının en kısa zamanda düzeltilmesini hedef alan disiplin yaklaşımı hangisidir?


Önleyici Disiplin

Düzeltici Disiplin

Yapıcı Disiplin

Bireysel Disiplin

Temel Disiplin


7.Soru

Bir devlet dairesinde muhasebe personeli olarak 20 yıldan beri çalışan Ercan Bey, artık işinden iyice bezmiş ve karamsar olmuştu. "Şef olmak için bile üniversite mezunu olmak şartı koşuluyor. Emekliliğimi hak etsem de bir an önce bu durumdan kurtulsam" diye hayıflanmaktaydı.

Size gore bu durum aşağıdakilerden hangisiyle anılmaktadır.


Kariyer Yolu

Kariyer Düzleşmesi

Kariyer Çapaları

Kariyer Kalıpları

Kariyer değerleri


8.Soru

İşin bütüne biçim veren, birleştiren ya da tamamlayan unsurlar yapısal bölümler ya da ayırt edici özellikleri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Faktörler
Analizler
Öneriler
Telkinler
Sentezler

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi personel değerleme hatalarından biri değildir?


Halo Etkisi
Peşin Hükümlülük
Ön Yargı
Kontrast Hataları
Müsamaha ve Katılık

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret bileşenlerinden biri değildir?


Ana-kök ücret
Ek olanaklar
Sosyal yardımlar
Performans ücreti
Anahtar ücret

11.Soru

I. Kriter ve değerleme sıklığı
II. Standardın belirlenmesi
III. Değerleme yapacak kişiler
IV. Değerleyicilerin eğitilmesi
V. Yöntemin belirlenmesi
VI. Sonuçların personele iletilmesi
Yukarıdakilerin hangileri performans değerleme sürecinin kapsamındadır?


I-II-III

IV-V-VI

III-IV

I-II-III-IV-V-VI

III-IV-V-VI


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemlerden biri değildir?


Kritik Olay Yöntemi
Geleneksel Değerleme Skalaları
Kontrol Sistemi Yöntemi
Direkt İndeks Yöntemi
Davranışsal Değerleme Skalaları

13.Soru

İşlerin bir bütün olarak birbiriyle karşılaştırıldığı iş değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Faktör karşılaştırma yöntemi
Puan verme yöntemi
Sayısal iş değerleme yöntemi
Sınıflama yöntemi
Sıralama yöntemi

14.Soru

Ortalama performans gösteren bir çalışanın, çok iyi performans gösteren bir çalışandan sonra değerlendirildiği için düşük performans göstermiş gibi değerlendirilmesine ne denir?


Halo etkisi
Müsamaha
Kontrast hatası
Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme
Peşin hükümlülük

15.Soru

İnsan kaynakları, talep ve içsel arzı belirlemek için pek çok yöntem kullanabilir. Doğaldır ki tüm organizasyonlar ve durumlar için hepsi uygun olmayacaktır. Bu yüzden insan kaynakları uzmanları organizasyonun durumuna en uygun yöntemi belirlemek zorundadırlar. Aşağıda yer alan faktörlerden hangisi tahmin yöntemini belirlerken göz önünde bulundurulmaz?


Personel sayısı

Kültürel uygunluk

Zaman

Yönetimin güveni

Kaynakların uygunluğu


16.Soru

İş analizi, iş tanımları, iş gerekleri, personel devir hızı, devamsızlık oranı ve dış çevre bilgileri hangi amaçla kullanılan araçlardır?


İnsan kaynakları talebinin belirlenmesine yardımcı araçlar
İnsan talep tahmin yöntemlerine yardımcı araçlar
İnsan kaynakları arzına yardımcı araçlar
İçsel insan kaynaklarına yardımcı araçlar
Dışsal insan kaynaklarına yardımcı araçlar

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş yerinde disiplin ile ilgili kural ihlallerinde bulunan personele uygulanabilecek cezalardan biri değildir?


Uyarma
Kınama
Ücret kesintisi
İşten çıkarma
Hapis

18.Soru

Bir çalışanın kendisinden istenen zaman içerisinde verilen görevleri yerine getirme ölçüsüne ne ad verilir?


Performans yönetimi
Performans
Performans değerleme
Rol alma
İşe yöneltilme

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin temel amaçlarından biri değildir? 


Morali/ iş tatmini arttırmak ve sürdürmek
Personeli istenen performans düzeyine ulaşması için teşvik etmek 
Personel devir hızını düşürmek 
Ücretlerle ilgili şikâyetleri azaltmak
Sendikalara karşı bir tutum geliştirmek

20.Soru

Performans değerlemenin amaçlarıyla ilgi aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


İnsan gücü planlaması için personel envanteri hazırlamak
Çalışanların yetersiz olduğu yönleriyle ilgilenmemek
Personelin eğitim gereksinimini saptamak
Çalışan-yönetim ilişkilerini geliştirmek
Ödül ve ceza sisteminde kullanılmak üzere girdi temin etmek