İnsan Kaynakları Yönetimi Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Tahmin için grubun ortak karar vermesi yöntemini kullanan oldukça yapılanmış sezgisel bir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Sezgisel yöntem

Matematiksel yöntem

Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemi

Yukarıdan aşağıya tahmin yöntemi

Delphi yöntemi


2.Soru

"Toplu görüşme çağrısı üzerine toplu iş sözleşmesi yapmak amacıyla tarafların biraraya gelip görüşmelerine ..................... denilmektedir."

Cümlesinde boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelecektir?


iletişim

toplu görüşme

yerel yönetim

işveren

şirket yönetimi


3.Soru

Bazı işletmeler ücret sistemlerini belirlerken iş gücü piyasasına, işe ve işi yapan bireye dayalı ücret sistemlerini göz önünde bulundururlar. Ücret sistemini oluştururken bu sistemlerini bir veya birkaçını birlikte kullanabilmektedirler. Aşağıda numaralandırılmış ücret sistemlerinden hangi(leri) hizmet işletmeleri için en uygun olarak nitelendirilebilir? I. İş gücü piyasasına dayalı ücret sistemi II. İşe dayalı ücret sistemi III. İşi yapan bireye dayalı ücret sistemi


I
II
III
I, II ve III
I ve III

4.Soru

Aşağıdakilerin hangisi işletmelerin çalışanlarını elde tutmak için yapmaları gerekenlerden biri değildir?


Terfi ve transfer için daha iyi fırsatlar yaratmak

Eğitim ve kişisel gelişim olanakları sağlamak

Çalışanları önemsememek

Yöneticilerle olumlu ilişkiler kurabilecek bir ortam yaratmak

Ücret ve yan ödemeler konusunda adil davranmak


5.Soru

Çalışanın istenmeyen davranışının (kural ihlalinin) disiplin eylemine konu olabilmesi için personelin hangi koşulları taşıması gerekir?
I. Kendisinden nasıl bir davranış beklendiğini (kuralları) bilmelidir.
II. Kendisinden bekleneni başaracak niteliklere sahip olmalıdır.
III. İstemeyerek, kendisinden beklenen davranışın dışına çıkmış olmalıdır.


Yalnız II

Yalnız III

I – II

I – II – III

II - III


6.Soru

Ana- kök ücrete sözleşmeden ya da kanunlardan kaynaklanan ek olanakların ilave edilmiş haline ne denir?


Brüt ücret
Net ücret
Çıplak ücret
Giydirilmiş ücret
Nominal ücret

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kariyer geliştirme araçlarından biri değildir?


Kariyer merkezleri
Mentorluk
İş analizi
Kariyer atölyeleri
Örgütsel yedekleme planı

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş analiz sürecinin aşamalarından değildir?


Analiz edilecek işlerin belirlenmesi
Bilgi toplama yönteminin belirlenmesi
İhtiyaç duyulan bilginin toplanması
Toplanan bilginin analizi; iş tanımları ve gereklerinin oluşturulması
Bütüncül düzey insan kaynağı planlarının yapılması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücreti oluşturan bileşenlerden biri değildir?


Ana-kök ücret
Ek olanaklar
Performans ücreti
Net ücret
Sosyal yardımlar

10.Soru

Sendikaların zamanla kararlı ve sürekli örgütlü yapılara dönüşmesi sonucunda işçi sınıfında ne olmuştur?


İşçi sınıfının sendikalaşmaya katkısı olmuştur sendikaların faaliyetleri ve üye sayısı bu sayede artmıştır ve her ülkede siyasal yapıya bağlı en az yirmi sendika kurulması şart olmuştur.

Avrupa ülkelerindeki sendikalaşma oranları yükselmiştir sendikalaşma hareketinin merkezi Avrupa olmuştur ve tüm sanayi ülkelerinin işçi sınıfları sendikalaşma hareketine buradan devam etmiştir.

İşçi sınıfı “işçi hareketi” adı verilen bir bilince ulaşmıştır, siyasal ve ekonomik yapıda güç kazanmıştır ve kendi çıkarları doğrultusunda etkileyici bir güç haline gelmiştir.

Başlarda sendikaların yapısı, örgütlenmesi ve mali durumu önemli iken daha sonra küreselleşme, ekonomik değerler ve işçinin bir insan olarak değerli olması kavramları önem kazanmış ve bu durum işçi sınıfının bir üst sınıfa geçmesine sebep olmuştur.

Çıkartılan yasalar ve sendikalaşma hareketinin öncüsü olan işçi sınıfı, sendikaların meşruluk kazanarak devlet kadar çalışma yaşamını etkileyen unsular olmasına sebep olmuştur.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde sağlıkla ilgili sorunlardan biri değildir?


Meslek hastalıkları

İş kazaları

Stres

Alkol bağımlılığı

Uyuşturucu bağımlılığı


12.Soru

Disiplin kurallarının sağlanmasında hangisi doğru olmayan bir cümledir?


Kuralları ceza vermek aracıyla değil iş yerinin ve personelin güvenliği ve çalışmaların sağlıklı işlemesi amacıyla oluşturmak
Personelin bireysel faaliyetlerinin kurallar aracılığı ile yöneterek işletmenin hedefleri ile örtüşmesini sağlamak
İşletmenin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak
Herkes tarafından açık ve anlaşılır kuralları yazılı olarak oluşturmak
Kuralların kesinlikle değişmez şekilde her dönem için geçerli olmasını sağlamak

13.Soru

I. Kariyer merkezleri
II. Kariyer rehberliği
III. Mentorluk
IV. Koçluk
V. Kariyer atölyeleri
VI. Eğitim ve geliştirme programları
Yukarıda kaynaklardan hangileri kariyer geliştirmede yararlanılan kaynaklardır?


I-III

I-II-III-IV

I-II-III-IV-V-VI

III-IV-V-VI

V-VI


14.Soru

Sanayi Devrimi ilk olarak hangi ülkede başlamıştır?


Amerika

İngiltere

Fransa

Almanya

Japonya


15.Soru

Düzeltici disiplin yaklaşımın tüm dünyada geniş bir uygulama alanı bulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Sorunları uzun vadede çözmeyi planlaması
Birey odaklı çözüme yönelmesi
Personelin öz disiplinini sağlaması
Çalışanın kurallara uygun davranmasını sağlamada en etkin, kısa ve az maliyetli yöntem olan cezayı kullanması
Personelin uyum içinde çalışması için kural oluşturması

16.Soru

Aşağıdaki örneklerden hangisi yapıcı disipline örnek teşkil etmektedir?


Ahmet’in, işletmeye geç gelerek ceza alması
Ahmet'in, verilen görevleri yerine getirmeyerek uyarı cezası alması
Ahmet’in işe geç kalma sebeplerinin kendisine sorulması ve savunmasının alınması
Ahmet’in iş arkadaşlarına karşı nazik davranmaması sonucu uyarı cezası alması
Görev öncesi amirin çalışanlarına kuralları hatırlatması ve istenmeyen davranışları cezalandırması

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyin daha fazla yükselme olasılığı bulunmayan ya da çok az olan bir kariyer basamağında bulunmasını ifade eder?


Kariyer yolu
Kariyer düzleşmesi
Kariyer çapası
Kariyer kalıpları
Kariyer hareketliliği

18.Soru

E-insan kaynaklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Personele kendi kariyerlerini planlama konusunda yeni fırsatlar sunar
Personele yeteneklerini geliştirmekte ihtiyaç duydukları araçları sağlar
İnsan kaynakları departmanı içindeki rutin faaliyetleri en aza indirerek zaman tasarrufu sağlar
Ara kademelerde çalışanları ve insan kaynakları personel sayısını azaltır
Mülakat, aktif iş görüşmesi gibi işe alım prosedürlerinin gerçekleştirilmesine imkan tanır

19.Soru

Ekonominin tüm sektörlerinde (tarım-sanayi-hizmetler); çalışan işçiler, işverenler veya onları temsil eden sendikalar ve devlet arasında bağımlı çalışmadan doğan gerek bireysel gerekse toplu ilişkilerin, taraflar arasındaki güç mücadelelerinin ve etkileşimlerin oluşturduğu sistemin adı nedir?


sistematik

çalışma ilişkileri

yönetim

sendikalı işletme

yerel yönetim


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde örgütsel açıdan disiplinin tanımı doğru olarak verilmiştir?


Bireyin amaçlarına ulaşabilmek için öz denetimini gerçekleştirme çabasıdır.

Eğitmek, düzene sokmak veya denetim altına almak olarak nitelendirilebilir.

İstenmeyen davranışlardan uzak durmayı ve doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamalar bütünüdür.

Çalışanların, iş sözleşmesine aykırı davranışları, fiziki ve mesleki yetersizliği, iş yerinin normal işleyişini ve yürüyüşünü bozan hareketleri, iş görme borcunun gerektiği şekilde yerine getirilmesini engelleyen ve iş yerindeki uyumu olumsuz yönde etkileyen davranışlarından dolayı yazılı olarak uyarılması ve savunmasının alınmasıdır.

İşçinin kusurlu davranışı sonunda hizmet akdinin işveren tarafından disiplin cezası olarak verilen karara dayanılarak askıya alınması olarak tanımlanır.