İnsan Kaynakları Yönetimi Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

"Kişinin kendisi, meslekler, işletmeler, işler ve çevresi hakkında bilgi toplaması" kariyer planlaması aşamalarından hangisidir?


Örgütsel kariyer
Kendi kendini değerleme
Hedefleri Belirleme
Fırsatları tanıma
Planları Hazırlama

2.Soru

“Çalışma ilişkileri” ile insan kaynakları arasında bir ilişki vardır, bu ilişki aşağıdakilerden hangisidir?


İnsan kaynakları iş yerinin sendikalı olmasına bağlı olarak geçerli ya da geçersiz olur.

İnsan kaynakları sendikaların varlığını göstermedeki gücüne göre uygunluğunu sağlar.

İnsan kaynakları sendikalardan dolayı ortaya çıkan huzursuzlukları ve anlaşmazlıkları giderir.

İnsan kaynakları çalışanların ve işletmenin verimliliği ile sendika üyeliği arasında bağlantı kurar.

İnsan kaynaklarının aldığı kararlar toplu iş sözleşmesi hükümlerine ve sendikaların baskısına konu olur.


3.Soru

Çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik durumlarının en üst düzeye çıkartılması ve bu düzeyin korunması; kötü ortam koşulları nedeniyle çalışanların sağlık durumlarının bozulmasının önlenmesi; çalıştıkları sırada sağlıklarını bozacak ve yaşamlarını tehdit edecek tehlikelerden korunması; fizyolojik ve psikolojik durumlarına en uygun mesleksel ortamlara yerleştirilmesi ve bu durumlarının sürdürülmesi nedir?


örgütsel bağlılığı arttırma

ücretlendirme

endüstriyel ilişkieri sürdürme

iş sağlığını ve güvenliğini sağlama

sosyal etkinlikler yapma


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi disiplin sisteminin personele tanıtılması esnasında kuralların hatırlanmasını sağlayacak düzenlemelerden biri değildir?


İşletmenin etik kuralları ile ilgili levhaların asılması
Kask kullanılarak çalışılması gereken yerlere hatırlatıcı levhalarının asılması
Sigara içilmesi yasak olan yerlere uyarı levhalarının asılması
Enerji ve suyu boşa harcamama konusunda uyarı levhalarının asılması
Güvenlik tedbiri alınması gereken yerlere uyarı levhalarının asılması

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yetkinliklere Dayalı Performans Kriterlerinden biri değildir?


Ekip çalışması
Karar verme
Sorun çözme
Güvenirlik
İnisiyatif alma

6.Soru

Doğrudan yönetimin kontrolünden çıkarılıp bağımsız bir kurul ya da komite tarafından yürütülen iş değerleme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Performans yaklaşımı
Çalışanlar yaklaşımı
Uzman yaklaşımı
Ortak yaklaşım
Katılımcı yaklaşım

7.Soru

Aşağıdaki performans değerleme hatalarından hangisi “cinsiyete, dine, siyasi düşünceye, ırka” karşı olunan ve objektif davranılamayan bir hata türüdür?


Peşin hükümlülük

Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme

Kontrast hataları

Merkezi eğilim hatası

Müsamaha ve katılık


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma programlarını uygulama yöntemlerinden biri değildir?


İşletmeyi tanıtıcı yayınlar
Konferanslar
Sosyal sorumluluk çalışmaları
Grup toplantıları
İşletme gezileri

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların çalışma hayatına yönelik faaliyetlerinden biridir?


Üyelerinin ya da mirasçılarının çıkarlarını korumak için dava açma

İşyeri sendika temsilcisi tayin etme

Üyelerinin mesleki eğitim, mesleki bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için çalışma

Kurs ve konferanslar düzenleme

Grev ve lokavt fonu kurma


10.Soru

Bir işin niteliği, niceliği, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştırarak ortaya koyan çalışmaya ne ad verilir?


İş Analizi
İş Tanımı
İş Gereği
İş Planlama
İnsan Kaynakları Planlaması

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kişilerin çalışma yaşamları boyunca iş ve kariyerleri ile ilgili davranışlarını ifade eder?


Kariyer çapaları
Kariyer düzleşmesi
Kariyer değerleri
Kariyer hareketliliği
Kariyer kalıpları 

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin temel amaçlarından biri değildir?


Morali/iş tatmini artırmak ve sürdürmek
Üst düzey performansı ödüllendirmek ve teşvik etmek
Ücretlerle ilgili şikâyetleri azaltmak
Adil ve dengeli bir ücret sistemi kurmak
Personel devir hızını sabit tutmak

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kariyer gelişiminde herhangi bir işten diğer bir işe dikey olarak geçilmesidir?


Ağ Kariyer Yolu
İkili Kariyer Yolu
Esnek Kariyer Yolu
Geleneksel Kariyer Yolu
Yatay Kariyer Yolu

14.Soru

En üst sendikal örgütlenme modeli olan ve farklı iş kollarında faaliyet gösteren sendikaların bir araya gelmesiyle kurulan sendika türü aşağıdakilerden hangisidir?


İşkolu sendikaları

Birlik sendikaları

Konfederasyon

İşyeri sendikları

Federasyon


15.Soru

Fastfood organizasyonları gibi bazı sektörlerinde uygulanan ve daha önce yaşanan yıkıcı personel devir hızını düşürmek, personel tatminini artırmak amacıyla kullanılan ücret sistemi aşağıdakilerden hangisidir?


Bilgi-beceriye dayalı ücret sistemi
Zaman temeline dayalı ücret sistemi
Parça başına ücret sistemi
Götürü ücret sistemi
Zamana ya da üretilen iş miktarına dayalı ana ücret sistemi

16.Soru

İşletmelerde suçları (kural ihlallerini) belirlemek kimin görevidir?


İnsan Kaynakları

Denetim Birimi

Güvenlik Birimi

ARGE

Yöneticilerin


17.Soru

I- Tarafsız ve adil değerlemeler yapılabilmektedir

II- Personelin değerlemeye olan güveni artmaktadır.

III- Verilen geri bildirimle personele eksik olan yönlerini görmektedir.

IV- Süreç çok hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

 Yukarıdakilerden hangileri,  360 derece geri bildirim ile yapılan değerleme sürecinin yararları arasında sayılabilir?


I, II ve III

I, II, III ve IV

III ve IV

Yalnızca III

Yalnızca I


18.Soru

1950’lerdeki refah sekreterlerinin rolü de hangi yıllarda endüstriyel ilişkiler fonksiyonuna eklendi?


1950

1930

1960

1970

1990


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından değildir?


Keşfetme
Kurma
Kariyer ortası
Azalma
Bitme

20.Soru

Personelin kural dışı davranışlarını ceza vermeden düzeltmeyi amaçlayan disiplin hangisidir?


Örgütsel Disiplin

Düzeltici Disiplin

Yapıcı Disiplin

Eleştirici Disiplin

Motivasyonel Disiplin